Երևանի Խրիմյան Հայրիկի անվան հ.10 հիմնական դպրոց

Ձյունե թագուհին

posted by yerevan10 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Ձյունե թագուհին-ում

Ուսուցչի թափուր պաշտոնի մրցույթի հայտարարություն

posted by yerevan10 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Ուսուցչի թափուր պաշտոնի մրցույթի հայտարարություն-ում

Տնօրեն

Տնօրեն

posted by yerevan10 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Տնօրեն-ում

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

images

posted by yerevan10 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ-ում

Հանրային քննարկումներ

                                       

                                                       ՔԱՂՎԱԾՔ

ԵՐևԱՆԻ  ԽՐԻՄՅԱՆ ՀԱՅՐԻԿԻ ԱՆՎԱՆ Հ.10 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ

28.09.2017 Թ-ԻՆ ԿԱՅԱՑԱԾ ՄԱՆԿԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻ  ԹԻՎ 1  ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

 

 

        Լսեցին     —    Դպրոցի    2018 թ-ի  բյուջեի  նախագծի   նախնական

տարբերակի   հանրային    քննարկում    կազմակեր-

պելու  մասին   դպրոցի     տնօրեն Գ.Ն.Մարտիրոսյանի

հաղորդումը:

      Որոշեցին   — 

 1.      Ի գիտություն ընդունել  դպրոցի  2018 թ-ի բյուջեի   նախագիծը:

2.    Բյուջետային գործընթացին  անհրաժեշտ  ուղղվածություն

տալու, բյուջեի մշակման աշխատանքների  վերջնական

արդյունքների   արդյունավետությունն   ապահովելու

նպատակով  նախագիծը տեղադրել  դպրոցի   կայք էջում

և  կազմակերպել հանրային քննարկում՝ նախագծի   վե-

րաբերյալ    առաջարկություններ  և  դիտողություններ

ստանալու   նպատակով:

 

                                                Դպրոցի    տնօրեն   Գ.Ն.Մարտիրոսյան

                                         

                                    ՔԱՂՎԱԾՔ

 

                       ԵՐևԱՆԻ   ԽՐԻՄՅԱՆ   ՀԱՅՐԻԿԻ   ԱՆՎԱՆ   Հ.10   ՀԻՄՆԱԿԱՆ   ԴՊՐՈՑԻ

                                         ԾՆՈՂԱԿԱՆ  ԽՈՐՀՐԴԻ  02.10.2017 Թ-ԻՆ ԿԱՅԱՑԱԾ

                                                      ՆԻՍՏԻ ԹԻՎ 2 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

 

            Լսեցին —        Երևանի  Խրիմյան  Հայրիկի անվան հ.10 հիմնական դպրոցի     2018 թ-ի    բյուջեի

նախագծի   նախնական        տարբերակի   հանրային    քննարկում

կազմակերպելու   մասին    դպրոցի     տնօրեն

Գ.Ն.Մարտիրոսյանի  հաղորդումը:

 

            Որոշեցին-             Բյուջետային գործընթացին անհրաժեշտ ուղղվածությունտալու,  բյուջեի   մշակման                                   աշխատանքների  վերջնական

արդյունքների   արդյունավետությունն  ապահովելու

նպատակով նախագիծը տեղադրել դպրոցի կայք  էջում

և կազմակերպել  հանրային քննարկումներ ՝նախագծի

վերաբերյալ առաջարկություններ ևդիտողություններ

ստանալու նպատակով:

 

 

                                                                                                                                         Ծնող  խորհրդի նախագահ՝Գ.Ք.Հարությունյան

 

 

                                           ՔԱՂՎԱԾՔ

 

                      ԵՐևԱՆԻ   ԽՐԻՄՅԱՆ   ՀԱՅՐԻԿԻ   ԱՆՎԱՆ   Հ.10   ՀԻՄՆԱԿԱՆ   ԴՊՐՈՑԻ

                                  ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ   ԽՈՐՀՐԴԻ  02.10.2017 Թ-ԻՆ ԿԱՅԱՑԱԾ

                                                     ՆԻՍՏԻ ԹԻՎ 2 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

 

            Լսեցին —        Երևանի  Խրիմյան  Հայրիկի անվան հ.10 հիմնական դպրոցի     2018 թ-ի    բյուջեի    նախագծի   նախնական   տարբերակի

հանրային   քննարկում    կազմակերպելու   մասին

դպրոցի    տնօրեն   Գ.Ն.Մարտիրոսյանի  հաղորդումը:

 

           Որոշեցին-  Բյուջետային գործընթացին անհրաժեշտ ուղղվածություն

տալու,  բյուջեի   մշակման  աշխատանքների  վերջնական

արդյունքների   արդյունավետությունն  ապահովելու

նպատակով նախագիծը տեղադրել դպրոցի կայք  էջում

և կազմակերպել  հանրային քննարկումներ ՝նախագծի

վերաբերյալ առաջարկություններ ևդիտողություններ

ստանալու նպատակով:

 

 

                                                                                                Աշակերտական   խորհրդի  նախագահ՝  Լ.Ջ.Մկրտչյան

 

 

 

 

                                                     ՔԱՂՎԱԾՔ

 

                                                  ԵՐևԱՆԻ   ԽՐԻՄՅԱՆ   ՀԱՅՐԻԿԻ   ԱՆՎԱՆ   Հ.10   ՀԻՄՆԱԿԱՆ   ԴՊՐՈՑԻ

                                                              ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ   ԽՈՐՀՐԴԻ  03.10.2017 Թ-ԻՆ ԿԱՅԱՑԱԾ

                                                                                      ՆԻՍՏԻ ԹԻՎ 2 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

 

                         Լսեցին —        Երևանի  Խրիմյան  Հայրիկի անվան հ.10 հիմնական դպրոցի     2018 թ-ի    բյուջեի    նախագծի   նախնական   տարբերակի

հանրային   քննարկում    կազմակերպելու   մասին  դպրոցի    տնօրեն   Գ.Ն.Մարտիրոսյանի  հաղորդումը:

 

                       Որոշեցին-    Բյուջետային գործընթացին անհրաժեշտ ուղղվածություն  տալու,  բյուջեի   մշակման  աշխատանքների  վերջնական

արդյունքների   արդյունավետությունն  ապահովելու  նպատակով նախագիծը տեղադրել դպրոցի կայք  էջում

և կազմակերպել  հանրային քննարկումներ ՝նախագծի  վերաբերյալ առաջարկություններ ևդիտողություններ

ստանալու նպատակով:

 

 

                                                                                           Դպրոցի  կառավարման    խորհրդի  նախագահ՝  Լ..Մ.Համբարձումյան

                       

                       

posted by yerevan10 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Հանրային քննարկումներ-ում

Տեղեկություններ Խրիմյան Հայրիկի անվան հ.10 հիմնական դպրոցի ֆինանսական հաշվետվությունների մասին

images (2) images (3)

Դպրոցի 2017 թվականի երրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունները

posted by yerevan10 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Տեղեկություններ Խրիմյան Հայրիկի անվան հ.10 հիմնական դպրոցի ֆինանսական հաշվետվությունների մասին-ում

ԴՊՐՈՑԻ ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

 

ՀՀ  ԵՐԵՎԱՆԻ   ԽՐԻՄՅԱՆ  ՀԱՅՐԻԿԻ  ԱՆՎԱՆ

Հ.10      ՀԻՄՆԱԿԱՆ    ԴՊՐՈՑԻ

ՆԵՐՔԻՆ  ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ   ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

( Հիմք ՝ ՀՀ ԱՕ գլուխ 21 հոդված 218 ,գլուխ 17 հոդված 142  կետ 1 և

ՀՀ կառավարության 2008 թ-ի հունվարի 31-ի N 196 –Ն որոշման N5 կետ)

 

2017-2018  ուստարի

   

Ներքին       կարգապահական        կանոններ

 

Սա  ներքին  իրավական ակտ է ,որը տնօրենի ներկայացմամբ  հաստատվում  է  դպրոցի խորհրդի կողմից:

 1. ՀՀ   Երևանի    Քաղաքապետարանի   < <Խրիմյան   Հայրիկի   անվան   հ.10   հիմնական    դպրոց >> պետական   ոչ  առևտրային  կազմակերպությունը (այսուհետ՝ Դպրոց)

1.1    Շահույթ  ստանալու   նպատակ  չհետապնդող  ,իրավաբանական  անձի   կարգավիճակ   ունեցող ,հանրակրթական   տարրական    և  հիմնական   ընդհանուր           ծրագրեր      իրականացնող   ուսումնական   հաստատություն   է:

 1.2   Դպրոցի    հիմնադիրը    Հայաստանի    Հանրապետությունն է ՝  ի  դեմս  Հայաստանի

Հանրապետության  կառավարության  (այսուհետ՝  Հիմնադիր:)

 1.3    Դպրոցի  կառավարումն   իրականացնում  են

 • Հիմնադիրը
 • Լիազորված պետական   մարմինը՝ՀՀ  ԿԳ նախարարությունը
 • Երևանի քաղաքապետարանը
 • Դպրոցի խորհուրդը
 • Գործադիր մարմինը՝ տնօրենը (այսուհետ ՝ Տնօրեն )

 

1.4   Դպրոցն  իր  գործունեության  ընթացքում   ղեկավարվում   է   ՀՀ  օրենսդրությամբ,

          դպրոցի   կանոնադրությամբ(այսուհետ ՝ Կանոնադրություն),Կանոններով,     սահ-

մանված   կարգով   ընդունված    ներքին   իրավական    այլ    ակտերով  (այսուհետ՝     Ակտեր),պաշտոնական  հրահանգներով,որոշումներով, հրամաններով:

1.5  Դպրոցում   արգելվում   է   քաղաքական  և  կրոնական  կազմակերպությունների

       ստեղծումն   ու  գործունեությունը:

      Դպրոցը  սահմանված   կարգով  տիրապետում,  տնօրինում   և   օգտագործում  է

սեփականության    իրավունքով   իրեն  պատկանող  գույքը:

Դպրոցը   ֆինանսավորում   է  հիմնադիրը:  Դպրոցի   ֆինանսական      միջոցները           գոյանում   են   պետական   հատկացումներից ,ծնողի   հետ   կնքվող  ուսումնառու-

թյան  պայմանագրով  նախատեսված  ուսումնական լրավճարներից    և   ՀՀ  օրենսդրությամբ     չարգելված ,  Կանոնադրությանը   չհակասող      գործունեությունից ստացված     այլ   աղբյուրներից   (հիմնադրի     սահմանած   կարգով     վճարովի   կրթական    ծառայությունների   մատուցումից     ստացված    միջոցներ,բարեգոր-

ծական  նպատակային     ներդնումներ,     նվիրատվություններ  )

 

Իրավական  հիմք

Կանոնները    տնօրենի   ներկայացմամբ   հաստատում   է   խորհուրդը:Կանոննե-

րում   փոփոխությունները   կատարվում   են  նույն  կարգով :

Կանոնները  կազմելիս  հիմք են ընդունվել.

 • Աշխատանքային օրենսգիրքը
 • ՀՀ  Օրենսդրությունը
 • Կանոնադրությունը
 • Զարգացման ծրագիրը

 

Կանոններին ,ներքին  իրավական այլ ակտերին Աշխատողը  ծանոթանում է  ստորա-

գրությամբ՝դրանք  ընդունելուց  երեք օրվա  ընթացքում:

Կանոնները    նախատեսում   են   նաև    հրահանգների ,   պլանների    ընդունում:

Կանոնները, դրանց փոփոխությունները,դպրոցի  ղեկավարի սահմանած կարգով   հը-

րապարակվում    են   և   փակցվում    դպրոցի   շենքում:

 1. Ընդհանուր դրույթներ 

Սույնով  սահմանվում է   Երևանի  Խրիմյան Հայրիկի անվան հ.10 հիմնական դպրոց

պետական   ոչ   առևտրային   կազմկաերպության /այսուհետ՝ Դպրոց  / ներքին

աշխատանքային   կարգապահական  կանոնները /այսուհետ՝ Կանոններ/

Կանոնները   կանոնակարգում  են  Դպրոցի

 • աշխատողների աշխատանքի   ընդունման    և   ազատման(կրճատման)  կարգը
 • Աշխատողների   հիմնական   իրավունքները
 • Աշխատողների   հիմնական    պարտականությունները
 • Տնօրենության     հիմնական   իրավունքները
 • Տնօրենության հիմնական   պարտականությունները
 • Աշխատանքային ժամանակը  և նրա   օգտագործումը
 • Աշխատանքային հաջողությունների     համար   խրախուսանքը
 • Պատասխանատվություն՝ աշխատանքային կարգապահության խախտումների

դեպքում

Կանոններին  պարտավոր են   պարտադիր    ենթարկվել    հաստատության    բոլոր   աշխատողները:

Աշխատանքային     ներքին  կարգապահական   կանոնները   նպատակ    ունեն  բարձրացնելու      աշխատանքային      կատարողական        կարգապահությունը  , աշխատանքի    որակն   ու    արտադրողականությունը ,  նպաստելու աշխատաժամանակի      առավել     արդյունավետ     օգտագործմանը:

Աշխատանքային  կարգապահությունը   ոչ  միայն աշխատանքային ներքին կարգապահական կանոնների  պահպանումն է , այլև  գիտակցական և բարեխիղճ  վերաբերմունքը    աշխատանքի    նկատմամբ:

Աշխատանքային կարգապահությունն ապահովվում է  արդյունավետ աշխատանքի   համար  անհրաժեշտ կազմակերպական և տնտեսական պայմանների ստեղծման,  բարեխիղճ   աշխատանքի  խրախուսման  միջոցով:

Աշխատանքային կարգապահությունը   խախտողների նկատմամբ   կիրառվում  են

կարգապահական     ներգործության     միջոցներ:

Աշխատանքային կարգապահությունն ապահովվում է  արդյունավետ աշխատանքի   համար  անհրաժեշտ կազմակերպական և տնտեսական պայմանների ստեղծման,  բարեխիղճ   աշխատանքի  խրախուսման  միջոցով:

Աշխատանքային կարգապահությունը   խախտողների նկատմամբ   կիրառվում  են

կարգապահական     ներգործության     միջոցներ:

Դպրոցն  առաջնորդվում է

 • Երևանի   Քաղաքապետի    հաստատած   Կանոնադրությամբ
 • Դպրոցի 2015-2020 թթ. Զարգացման  ծրագրով

1.1  Դպրոցի   գործունեության   առարկան հանրակրթական  տարրական և հիմնական,

ընդհանուր,  նախասիրական   լրացուցիչ կրթական ծրագրերի  իրականացումն է:

 

Դպրոցի      գործունեության    նպատակներն    ու     խնդիրները   որոշված    են       Կանոնադրությամբ  ,  Զարգացման    ծրագրով:

1.2    Դպրոցի   կառուցվածքը   հանդիսանում   է  կանոնների   անբաժան  մասը:Դպրոցում  պետական  աջակցությամբ  իրականացվող  ծրագրերը   դպրոցի   կառուցվածքային  մեթոդ   միավորորումներն  են:

1.3    Մ/մ    գործունեությունը    կարգավորվում   է

ՀՀ   օրենսդրությամբ

Կանոնադրությաամբ

1.4    Տնօրենը  մ/մ ղեկավարի  հայտի  հիման  վրա  յուրաքանչյուր  ուստարվա համար

սահմանված  կարգով   մ/մ   օգտագործմանն    է    հանձնում   անհրաժեշտ   գույք

և   տարածք:

1.5    Դպրոցի  առարկայական   մասնախմբերի  ներկայացմամբ  ուսումնական    պլան-

ները,  առարկայական   ծրագրերը,   ուսումնական   տարում   գործածվող  ուսում-

նական   ձեռնարկների   և  մեթոդական   ուղեցույցների  ցանկը   հաստատում    է

Խորհուրդը:

 1.6     Դպրոցի   կրթական  գործունեությունը  իրականացվում է  Զարգացման  ծրագրի

շրջանակներում:

 1.7     Դպրոցում  իրականացվում  են  պետական աջակցությամբ կրթական  ծրագրեր,

մրցույթներ,  դրամաշնորհային    ծրագրեր: Ծրագրերը   սահմանված    կարգով

Տնօրենի  ներակյացմամբ  հաստատում   է   Խորհուրդը:

 1.8    Դպրոցում  ուսուցման   լեզուն   գրական   հայերենն  է :

Դպրոցի   մասնագիտական  զարգացման  ծրագրի կազմումը, դասավանդողների

կատարելագործումը  և  ուսումնական ծրագրերի   մշակումը իրականացնում են

դպրոցի   առարկայական   մասնագիտական   խմբերի    ղեկավարները    և    ան-

դամները:

 1.9      Մանսախմբերը    ղեկավարում   են    դպրոցի    առաջատար   դասավանդողները:

Մասնախմբերի    աշխատանքները      ղեկավարում   է    դպրոցի   փոխտնօրենը:

Մասնախմբերի  ցանկը,մասնախմբերի  ղեկավարներին և  մասնաժողովի  կազմը,

մասնախմբերի    և   մասնաժողովի    աշխատակարգը    Տնօրենի   ներկայացմամբ

հաստատում է  Խորհուրդը:

1.10     Ուսումնական   պլանով   սահմանվում   են

 • Դասավանդվող առարկաները և  դասընթացները(ուսումնական  պարապմունքների  տեսակները)
 • Դասավանդվող առարկաների  և  դասընթացների   ծավալը
 • Կազմակերպումը
 • Սովորողներ արձակուրդների    ժամկետներն   ու   տևողությունը

 1.11     Դպրոցի   ուսումնական   պարապմունքները   կազմակերպվում   են  դպրոցի

Տնօրենի   հաստատած    միասնական    ժամատախտակով :   Ուսումնական

պարապմունքների    սկիզբը  և  ավարտը    որոշվում    է   ժամատախտակով:

Ուսումնական  պարապմունքների   և ամսվա ներդպրոցական  վերահսկո-

ղություն ,    դասամիջոցների    ժամանակացույց:

 

                              Ժամատախտակ

Դասաժամ սկիզբ վերջ դասամիջոց
I 830 915 5 րոպե
II 920 1005 5 րոպե
III 1010 1055 10 րոպե
IV 1105 1150 5 րոպե
V 1155        1240 5 րոպե
VI 1245 1330 5 րոպե
VII 1335 1420 5 րոպե
VIII 1425 1510 5 րոպե
IX 1515 1600

 

1.12   Դպրոցում   սահմանված   կարգով    ձևավորվել   և   գործում են

 • Դպրոցի մանկխորհուրդը
 • Աշակերտական   խորհուրդը
 • Ծնողական  խորհուրդը
 • Հոգաբարձուների խորհուրդը
 • Տնօրենին կից վարչական խորհուրդը, որի կազմը և աշխատակարգը որոշում է Տնօրենը(Տնօրեն, փոխտնօրեններ, արհմիության   նախագահ,  ծնող

խորհրդի  նախագահ, հաշվապահ)

 

Տնօրենության    հիմնական   իրավունքները   և  պարտականությունները

 Տնօրենը

ա) իրականացնում   է  դպրոցի   գործունեության   ղեկավարումը    և    կրում  պատասխանատվություն    օրենքների,   այլ   իրավական   ակտերի,հիմնադրի,  ԿԳ    նախարարության   և դպրոցի    խորհրդի  հրամանների, որոշումների,   Կանոնադրության,      Կանոնների,    ակտերի  և   կնքված  պայմանագրերի    պահանջների     իրականաց-

ման  , պահանջները    չկատարելու    կամ   ոչ   պատշաճ   կատարելու    համար:

բ)  առանց   լիազորագրի   հանդես  է  գալիս   դպրոցի  անունից, ներկայացնում  նրա

շահերը  և  կնքում   գործարքներ:

գ)  կազմում  և  ներկայացնում  է  հաստատման կառավարման  խորհրդին <<Հեռանկարային   զարգացման   պլանը >>

դ)  օրենսդրությամբ, հիմնադրի  և  նախարարության  որոշումներով  և  դպրոցի   կանոնադրությամբ   սահմանված   կարգով   տնօրինում   է  դպրոցի   գույքը,   այդ   թվում՝

ֆինանսական    միջոցները   դպրոցի   խորհրդի  հետ   համաձայնեցված , տալիս    է

դպրոցի   անունից   հանդես   գալու   լիազորագրեր

ե)  սահմանված     կարգով    աշխատանքի    ընդունում    և  աշխատանքից   ազատում  է

Աշխատողներին  (կնքում և լուծում աշխատանքային   պայմանագրեր),նրանց  նկատմամբ   կիրառում   խրախուսման   միջոցներ  և  կարգապահական  տույժեր:

զ)  կատարում  է աշխատանքի բաշխում  աշխատակազմի և տնօրենության  անդամների

միջև,խորհրդի  հաստատմանն է ներկայացնում իր աշխատակազմի    կառուցվածքը ,

աշխատանքային  պլանը:

է)   աջակցում   է    դպրոցի մանկավարժական, ծնողական  և այլ  խորհուրդների   աշխատանքներին:

ը)  Դպրոցի  կրթական ծրագրերի ծախսերի   նախահաշիվները   սահմանված    կարգով  ներկայացնում   է  Դպրոցի    կառավարման   խորհրդի   հաստատմանը:

թ)   տնօրենության    հետ    համատեղ   կազմում    է  ներդպրոցական  վերահսկողության  պլանը   և    դպրոցի    աշխատանքների     ժամանակացույցը:

ժ)  իրականացնում    է    օրենսդրությանը   չհակասող  և  դպրոցի  կառավարման     մյուս  մարմիններին    չվերապահված    այլ     լիազորություններ:

ի)    Կազմակերպում   է  կառավարման  խորհրդի   որոշումների   կատարումը: համակարգում    է   դպրոցում   իրականացվող    ծրագրերի   գործունեությունը:

լ)  ներկայացնում   է  դպրոցը  պետական   մարմիններում,ՀՀ  և  օտարերկրյա  կազմակերպություններում:

խ)   Տնօրենի բացակայության  դեպքում սահմանված կարգով նրա լիազորություններն իրականացնում  է  փոխտնօրենը:

ծ)  խրախուսում  է  լավագույն   աշխատողներին:

կ)   սովորողների նկատմամբ  կիրառում է խրախուսման միջոցներ և կարգապահական

տույժեր:

հ)  Դպրոցի   բոլոր   աշխատողները    աշխատանքի   ներկայանալիս  , ինչպես

նաև  ավարտին,ներկայանում  են  փոխտնօրենին կամ   ստորագրում են  հաշվե-

մատյանում:

ձ)   ապահովում   է Կանոնների,  աշխատանքի  պաշտպանության և  անվտանգության       տեխնիկայի   պահպանումը:

ղ)   Տնօրենի  իրավունքներն ու  պարտականությունները որոշված  է  օրենսդրությամբ,

կանոնադրությամբ, Կանոններով,  Հրահանգով,  Ակտերով:

ճ)  կառավարում   է   գիտամեթոդական   աշխատանքները :

մ)  պարտավոր   է   աշխատանքային   վեճը    Աշխատողի   համաձայնությամբ

եռօրյա  ժամկետում  դնել   դպրոցի   խորհրդի   քննարկմանը  ու  լուծմանը:

յ)  կազմում   է   դպրոցի    հեռանկարային,  ժամանակացուցային   պլանները:

ն)  կազմակերպում   է   ներդպրոցական   վերահսկողություն:

 

 

Կառավարման      խորհրդի     իրավունքներն    ու   պարտականությունները

 

 • ԿԳ նախարարության սահմանած    մրցույթի   անցկացման  կարգի   համաձայն

ընտրում է   Տնօրեն, հաստատում  նրա հետ կնքվող  աշխատանքային պայմանա-

գիրը, սահմանում   Տնօրենի   վարձատրության    կարգը:

 • Տնօրենի ներկայացմամբ  հաստատում  է  փոխտնօրենի,   մ/մ   նախագահի  հետ

կնքվող   աշխատանքային   պայմանագիրը,  սահմանում    վարձատրության  կարգը:

 • Հաստատում է  դպրոցի  զարգացման   ծրագիրը ,վերահսկում է  դրա  կատարումը, որոշում   է    մասնակցել   արտաքին   գնահատմանը,   քննարկում   է   ներքին

և  արտաքին  գնահատման  արդյունքները:

 • Համագործակցում է   ծնողխորհրդի   նախագահի   հետ:
 • Որոշում է   ընդունում  Դպրոցի  աուդիտն  անցկացնելու մասին  և   հաստատում

աուդիտն    իրականացնողի    վարձատրության  չափը:

 • Հաստատում է  Կանոնները,Դպրոցի  յուրաքանչյուր   աշխատողի   համար   պաշտոնական  հրահանգները(այսուհետ՝ Հրահանգներ),Դպրոցի  ծախսերի ամենամյա

նախահաշիվը, ֆինանսատնտեսական  և այլ   գործունեության    մասին   հաշվետվությունները:

 • Սահմանված կարգով   որոշում   է Դպրոցի  շահույթի  տնօրինման   ուղղություն-

ները, չափաքանակները   և  կարգը,   լրավճարների, հավելավճարների  և  պարգե-

վավճարների    կարգերը:

 • Հաստատում է  Դպրոցի   դասավանդողների,  մասնաճյուղերի    ղեկավարների

թափուր  տեղը   զբաղեցնելու    համար   մրցույթի   պայմանները:

 • Սահմանված կարգով    քննում   է  աշխատանքային   վեճերը  և  որոշումներ  ըն-  դունում,  պատասխանում   Աշխատողների    դիմում-բողոքներին:
 • Իրականացնում է  օրենքով  հիմնադրի կողմից   իրեն   վերապահված   և  ակտե-

րով   որոշված   այլ   լիազորություններ:

 • Հաստատում է  <<Դպրոցի  ուսուցչի  թափուր տեղի  համար  մրցույթ>>-ի  կարգը:
 • Քննարկում է  հոգաբարձուների  խորհրդի  կողմից  ներկայացված նախահաշիվը,

ինչպես   նաև   նպատակային    ծրագրերը:

 • Կազմակերպում է  <<Լավագույն աշակերտ >> մրցույթը
 • Կազմակերպում  է  <<Լավագույն   ծնող>>մրցույթը:

Աշխատաժամանակը     դպրոցում: Աշխատաժամանակի    ռեժիմը

 

 • Պայմանագիրը աշխատակցի   և  կազմակերպության  միջև   կազմվում է գրավոր:
 • Աշխատանքային պայմանագրերի    դադարեցումը  (պայմանագրի    լուծարումը)

ըստ  ԱՕ-ի:

 • Դպրոցում  աշխատանքային   շաբաթը   հնգօրյա   է (ԿԳ   նախարարարությունը տեղեկացված  է):
 • Աշխատանքային (ուսումնական )  անհրաժեշտության    դեպքում    դասա-  վանդողի   ուսումնական   պարապմունքների  ծավալի   փոփոխության   մասին  տնօրենն    առաջնորդվում   է    անհատական    իրավական     ակտով (համաձայնագիր):Ուսուցիչներինը  և ուսումնաօժանդակ անձնակազմինը  տարբեր  համաձայնագրեր   են:
 • Դպրոցի գիշերային պահակների և առանձին աշխատողների աշխատաժամանա-

կը    որոշվում   է   աշխատանքային   պայմանագրով:

Աշխատաժամանակի    կառաուցվածքը   և    Աշխատողի    գործառույթները

որոշվում    են   հրահանգով  և   պլանով:

 • Աշխատաժամանակի նորմալ տևողությունը  չի  կարող անցնել  շաբաթական  40

ժամից:

 • Ամենօրյա աշխատաժամանակի   տևողությունը   չի   կարող  անցնել  8 աշխատանքային  ժամից, բացառությամբ   ԱՕ-ով, օրենքով   և այլ  իրավական ակտերով  նախատաեսված   դեպքերի:
 • Ուսումնական ծրագրեր  իրականացնող  ուսուցիչ-դասավանդողի աշխատաժա-

մանակի   տևողությունը  շաբաթական    առավելագույնը  33  ժամ է,  երկարօրյա

դաստիարակինը ՝30 ժամ,  վարչական   աշխատողինը ՝ 40  ժամ:

Ուսումնական   հաստատությունների   վարչական   աշխատողները   (Տնօրեն,

փոխտնօրեն)   կարող    են  դասավանդել  շաբաթական    մինչև   8   դասաժամ

(1 հաստիքի    դեպքում,    իսկ  փոխտնօրենը,  կես   հաստիքի   դեպքում  ՝  շաբաթական  մինչև 14  դասաժամ)  ,որը   ՀՀ ԱՕ-ով   սահմանված   կարգով  ( 99 — րդ  հոդված)   համարվում   է   համատեղությամբ  աշխատանք   և   կատարվում   է համատեղության    պայմանագրի   հիման  վրա:

Ուսուցչի  շաբաթական ծանրաբեռնվածությունը  ՀՀ Կառավարության   որոշմամբ

սահմանվել  է  շաբաթական   22-33   ժամ, ուստի, կախված  ուսումնական  շաբաթվա    տևողությունից  (հնգօրյա կամ վեցօրյա), ուսուցիչը     դպրոցում    պետք   է

աշխատի  օրական  4.4-6.6   ժամ   կամ  3.6-5.5  ժամ:

Աշխատանքային   ժամերի   տևողությունը    կախված    է   ուսուցչի   պարապած     դասաժամերի   քանակից   և   լրացուցիչ   պարտականությունների    տեսակներից, պետք  է ամրագրվի  ուսուցչի    հետ   կնքված   աշխատանքային  պայմանագրում կամ աշխատանքային պայմանագրում լրացումներ և  փոփոխություններ   կատարելու    մասին  պայմանագրում (համաձայնագրում):

 • Ուսումնական աշխատանքի , ինչպես  նաև   ուսումնական   պարապմունքների

դասացուցակով,  ուսումնական    հաստատության կանոնադրությամբ,   ներքին

կարգապահական   կանոններով   աշխատաժամանակի   մեջ   ներառվում    են

 1. Կրթական, մեթոդական խորհուրդների, կրթական ծրագրով նախատեսված

ծնողական   ժողովների ,խորհրդատվությունների,առողջարանական, դաստիարակչական և այլ միջոցառումների անցկացման աշխատանքները:

2   Այն  ժամանակը, որը ծախսվում   է  անմիջականորեն   սովորողներին,սա-

ներին, ուսուցանելու  և  դաստիարակելու  ,նրանց անհատական ընդունա-

կությունների,հետաքրքրությունների  ու հակումների,ինչպես  նաև  ընտա-

նեկան և կենցաղային  պայմաններն ուսումնասիրելու նպատակով  նախա

պատրաստական   աշխատանքների  համար:

 1. Դասավանդողի  կողմից  գրավոր  աշխատանքների  ստուգումը, դասղեկությունը, ուսումնական կաբինետի ղեկավարումը, գիտահետազոտական,  ուսումնամեթոդական,  կազմակերպամեթոդական ,  դաստիարակչական

աշխատանքները.

 1. Դասավանդողի   կողմից  մասնագիտական  որակավորման    բարձրացման,

վերապատրաստման,վերաորակավորման,ինքնաուսուցման և այլ պարապ-

մունքներ   նախապատրաստվելը:

 1. Ուսումնական   պարապմունքների   միջև    ընկած  ընդմիջումները    (դասամիջոցները)

6 .  Դասավանդողի   կողմից   առողջարարական ճամբարներում, արշավներում, արշավախմբերում, էքսկուրսիաներում    կատարած   աշխատանքները:

 • Դպրոցում աշխատանքները    սկսվում    են  առավոտյան 830 –ին   և  ավարտվում են  ժամը   16 00 –ին:

Յուրաքանչյուր  ուսուցչի  համար  անհատական  բեռնվածության   չափը   որոշվում

է    առաջարկվող    կողմնորոշիչ    սանդղակով,ամրագրվում  է  տնօրենի  և ուսուցչի

միջև   կնքվող   աշխատանքային   պայմանագրում:

                    

Կողմնորոշիչ    աղյուսակ

 

 Հայաստանի Հանրապետության  կաառվարության  2007  թվականի փետրվարի 1-ի 

 N 201-Ն որոշման  հավելված  -5-ի  §ուսումնական  հաստատությունների աշխատողների  աշխատանքի  և հանգստի  ռեժիմի  առանձնահատկությունները բաժնի 12-րդ կետով սահմանված  հանրակրթական ուսումնական հաստատության դասավանդողների աշխատաժամանակի   շաբաթական    բեռնվածություն  /22-33 ժամ/

 

 

Ուսուցչի հիմնական բեռնվածությունը

 

Մինչև 11 դասաժամ

 

Մինչև 11 դասաժամ

 

12-17 դասա-ժամ

 

12-17 դասա-ժամ

 

18-21 դասա-ժամ

 

18-21 դասա-ժամ

 

22 և ավելի դասաժամ

 

22 և ավելի դասաժամ

Լրացուցիչ  պարտականությունների  տեսակները
Դասղեկություն չունի ունի չունի ունի չունի ունի չունի ունի
Մասնախմբի ղեկավար չունի ունի չունի ունի չունի ունի չունի ունի
Գրավոր աշխատանք ունի ունի ունի ունի ունի ունի ունի ունի
Միջոցառումներ ունի ունի ունի ունի ունի ունի ունի ունի
Ընդամենը՝

Աստղաբախշական ժամ/շաբաթական/

 

 

  22

 

  25

 

  27

 

  30

 

  29

 

  31

 

  31

 

  33

 

Ծանոթություն՝

 1. Լրացուցիչ պարտականություններից   որևէ մեկը  չունենալու դեպքում  ուսուցչի աշխատավայրում

գտնվելու       շաբաթական  բեռնվածությունը )համամասնորեն պակասեցվում է

 1. Աշխատավայրում գտնվելու   օրական բեռնվածությունը (աշխատաժամանակը /հաշվարկվում է

           ուսումնական   շաբաթվա  5 օրյա    տևողության  դեպքում այն բաժանվում է   5-ի ,իսկ 6-օրյա  տևողության  դեպքում ՝6-ի:

Անհրաժեշտության դեպքում   բեռնվածության  չափը կարող է   փոթոխվել կողմերի    նախաձեռնությամբ՝

 ՀՀ աշխատանքային օրենքով ՝ սահմանված կարգով և դեպքերում:

Դպրոցի   դասավանդողների,  այլ   աշխատողների     աշխատանքի    սկիզբը,    ավարտը     և     ընդմիջումը    որոշում    է    տնօրենը:

 

 

 • Դասավանդողի աշխատաժամանակի կառուցվածքն արտահայտվում է պլանում:

 

Իրավունքներ,   պարտականություններ

 

Դպրոցի   սովորողների   աշնանային,   ձմեռային,   գարնանային  և   ամառային    արձակուրդների    ժամանակահատվածները, որոնք  չեն  համընկնում   դասավանդողի   ամենամյա   վճարովի  և  լրացուցիչ  արձակուրդների  հետ  համարվում  են աշխատաժամանակ:

 • Ուսումնական արձակուրդի ընթացքում դասավանդողներն  իրականացնում են  դպրոցում

իրականացվող  կրթական  ծրագրերի  կիրառման  հետ  կապված  ուսումնական,  մեթոդական, կազմակերպչական  աշխատանքներ՝  իրենց  աշխատանքի նորմավորված մասի սահմաններում:

 • Ուսումնաօժանդակ և սպասարկող անձնակազմի  աշխատաժամանակի ռեժիմն ուսումնական արձակուրդների  ժամանակահատվածում  որոշվում է  զբաղեցրած պաշտոնին համապատասխան  կնքված աշխատանքային պայմանագրով:
 • Աշխատողների աշխատաժամանակի   ռեժիմը  ուսումնական արձակուրդի   ժամանակահատվածում կանոնակարգվում է  Ակտերով, աշխատանքային պայմանագրերով   և  աշխատանքի կատարման ժամանակացույցով:
 • Աշխատողների աշխատաժամանակի  հաշվառումը  կատարվում է օրենսդրությամբ   սահմանված   աշխատաժամանակի  հաշվառման  տեղեկագրում:

 

Աշխատողի  հանգիստը

 

Օրենսդրությամբ   սահմանված   կարգով  աշխատողն  ունի

ա)  վճարովի  արձակուրդի  իրավունք՝

 • դասավանդողը՝ աշխատանքային 35   օր    ժամկետով
 • գրադարանավարը ՝ աշխատանքային 25 օր   ժամկետով
 • փոխտնօրենները ՝ աշխատանքային 25   օր  ժամկետով
 • այլ աշխատողների արձակուրդը՝օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, եթե հնգօրյակ

է՝20  օր,եթե վեցօրյակ  է՝ 24 օր ժամկետով:

բ)   կողմերի    համաձայնությամբ կարող է   մեկ տարվա ընթացքում  տրամադրվել  չվճար-

վող  արձակուրդ ոչ ավելի, քան  30 օր:

գ)    անհրաժեշտության   դեպքում Աշխատողի  խնդրանքով  և Տնօրենի  համաձայնությամբ

կարող   է  աշխատողին   հատկացվել   առանց   աշխատավարձի   պահպանման

արձակուրդ:

դ)     Տնօրենի    որոշմամբ    կարող   է  Աշխատողի  աշխատավարձը  պահպանվել գործուղման,հետազոտական աշխատանքի(ստեղծագործական), Դպրոցի   նախաձեռնությամբ

ուսումը  շարունակելու   համար   տրվող   արձակուրդի   ժամանակ:

ե)    Արտաժամյա  չի համարվում կազմակերպության  ղեկավար  պաշտոնատար  անձանց

սահմանված   աշխատաժամանակը  գերազանցող  աշխատանքը.

 • տնօրեն
 • փոխտնօրեն
 • գլխավոր հաշվապահ
 • դասղեկներ
 • մեթոդմիավորման նախագահներ

 

զ)   Ոչ   լրիվ   աշխատանքային   օր   կամ  ոչ  լրիվ  աշխատանքային  շաբաթ սահմանվում է

աշխատողի  և  գործատուի  համաձայնությամբ:

է)  հատուկ    դեպքերում   (կազմակերպությունում   աշխատանքային   կարգապահությունը

կամ    անհետաձգելի   աշխատանքների  կատարումն  ապահովելու   համար )   գործատուն    աշխատողին   ոչ  հաճախ,  քան  ամիսը  մեկ անգամ , իսկ աշխատողի  համաձայնությամբ   ոչ հաճախ ,քան  շաբաթը մեկ անգամ ,աշխատանքային օրն ավարտելուց հետո  կամ   ոչ  աշխատանքային՝  տոնական ու հիշատակի  և  հանգստյան  օրերին կարող է   դպրոցում  ներգրավվել  հերթապահության մեջ:

 

Աշխատանքային   հարաբերությունների   ձևակերպումը   և  դադարեցումը

 

 • Աշխատանքային   պայմանագրերը   կնքում   և  լուծում  է  Տնօրենը, աշխատանքային օրենսգրքով որոշված կարգով:
 • Դպրոցում բարձր   որակավորում   ունեցող  մասնագետների  թափուր  կամ նոր ստեղծված  աշխատատեղերը   համալրվում   են  մրցույթի  արդյունքներով կամ հրավիրյալ մասնագետներով:Մրցույթի  կարգը և  պայմանները , մասնագետի   հրավիրելու   կարգը  Տնօրենի  ներկայացմամբ   հաստատում  է  Խորհուրդը :Մինչև   մրցույթի  արդյունքների    ամփոփումը  Տնօրենը  կարող  է նշանակել  փոխարինող կամ ինքը  կատարել  նրա պարտականությունները:
 • Աշխատանքային պայմանագիր  կնքելու   համար   Աշխատողը  ՀՀ օրենքով   պահանջվող փաստաթղթերը  որոշված ժամկետում ներկայացնում   է  Տնօրենություն /գործավարին/:

 

Աշխատողի    աշխատավարձի   կառուցվածքը,չափը, աշխատավարձի վճարման պայմանները

 

Աշխատողի   հիմնական  աշխատավարձի չափը(պաշտոնային դրույքաչափը) սահմանվում է աշխատանքային  պայմանագրով  կամ տարիֆիկացիայով: Աշխատողը Խորհրդի  սահմանած կարգով կարող է  ստանալ լրավճար, հավելավճար և պարգևավճար:Աշխատողի հետ կարող են կնքվել  համատեղության  և այլ աշխատանքային պայմանագրեր:

 • Հավելավճարը   սահմանված  կարգով   գոյանում է
 • տվյալ ծրագրով  հավաքագրված ուսումնական  լրավճարներից,
 • սահմանված կարգով  ծրագրի  կատարված այլ (ոչ պետական)   հատկացումներից,
 • դպրոցում իրականացվող կրթական  ծրագրերից

Պարգևավճարը  գոյանում է ծրագրին(կառուցվածքային ստորաբաժանմանը) սահմանված կարգով  տրվող  այլ (ոչ պետական) հատկացումներից:

 •  Աշխատավարձի  չափը   հաստատվում է  տարիֆիկացիայով, չի կարող  պակաս լինել  աշխատողի   նվազագույն  աշխատավարձից:
 • Հավելավճարի  չափը   որոշում   է   Տնօրենը,  յուրաքանչյուր   ամիս,տվյալ   մասնաճյուղի փոխտնօրենի  սահմանված  կարգով ներկայացրած հայտի հիման վրա:
 • Աշխատողը պարգևավճար կարող  է  ստանալ որպես կանոն եռամսյակի,կիսամյակի,տարվա  արդյունքներով՝ սահմանված կարգով:

 

 

 

 

 • Աշխատողը  հավելավճարը  ստանում  է աշխատավարձի  հետ միասին նույն օրը՝ամիսը մեկ անգամ, տվյալ  ամսվա  մինչև  15-ը ընկած ժամանակահատվածում,գան-

ձապահից/աշխատավարձի  հաշվարկային թերթիկը՝ հաշվապահից/:

 • Յուրաքանչյուր  ամսվա  4-ին  կամ  5-ին փոխտնօրենը  սահմանված կարգով դպրոցի աշխատակազմ է ներկայացնում կառուցվածքային  ստորաբաժանումում    իրականացվող

ծրագրերի   հաշվետվությունը,  աշխատողների   աշխատանքի հաշվառման  մասին

սահմանված  տեղեկությունները:

 • Աշխատողը կարող է անարգել ու անհապաղ տեղեկություններ ստանալ  իր աշխատավարձի   մասին   հաշվապահից:

 

                                Աշխատողի  պարտականությունները

 

 • Յուրաքանչյուր Աշխատող դպրոցում ունի հիմնական աշխատատեղ,որի ղեկավարը համարվում է Աշխատողի  անմիջական  ղեկավարը:

Աշխատողի պարտականությունները որոշված են ՀՀ օրենսդրությամբ,դպրոցի    կանոնադրությամբ, Կանոններով,Հրահանգով,Պլանով,Ակտերով:

 • Աշխատողը պատասխանատու   է   ներկայացված   մանկավարժական  ծրագրերի  իրականացման   համար:
 • Աշխատողը  պարտավոր է մասնակցել դպրոցի աշխատողների ժողովներին,դպրոցի ղեկավարի,մասնաճյուղի ղեկավարի որոշմամբ մասնակցել  այլ քննարկումների:
 • Աշխատողը պարտավոր   է  իր   աշխատատեղում   և  իր    գործունեության

ընթացքում՝  պահպանել    հիգենիկ,  անվտանգ   միջավայր,

 • ունակ լինել մասնակցելու և նպաստելու անվտանգ  կենսագործունեություն

ապահովող  միջոցառումներին:

 • պահպանել աշխատանքային   կարգապահության   օրենքները
 • ժամանակին աշխատանքի ներկայանալ և  ստորագրել   հաշվառման  գրքում
 • ամեն տարի   սահմանված  կարգով  անցնել   բուժզննումներ
 • պահպանել գույքը և դաստիարակել աշակերտների մոտ պետական ունեցվածքի

նկատմամբ   հարգանք

 • պահպանել անվտանգության   կանոնները,  սանիտարահիգենիկ  պահանջները
 • լինել պարտաճանաչ,ազնիվ
 • մշտապես  համալրել  իր աշխատանքային փաթեթը և զբաղվել մասնագիտական

զինանոցի    հարստացմամբ

 • Աշխատողը    պարտավոր     է   մասնակցել   մասնագիտական    վերապատրաստ-

ման  դասընթացներին , միջոցառումներին,  մշտապես  ինքնակրթվել  և գործնականում    կիրառել  դրա արդյունքները:

 

             Աշխատողի  իրավունքները

 

 • Աշխատողի իրավունքները  որոշված են Օրենսդրությամբ,Կանոնադրությամբ, Կանոններով, Հրահանգով,   Ակտերով:
 • Աշխատողն  իրավունք   ունի   սահմանված   կարգով   մասնակցելու    դպրոցում   իրականացվող ծրագրերին:

 

 

 

 

 • Աշխատողն իրավունք  ունի  անարգել  ստանալու Դպրոցի գործունեությանը վերաբերող  ցանկացած   տեղեկություն ,մասնակցելու Դպրոցում    իրականացվող   բոլոր

միջոցառումներին,հավաքներին,ժողովներին,քննարկումներին,տնօրենության  և Դպրոցի  խորհրդի նիստերին:

 • Աշխատողն անվճար օգտվում է դպրոցի  գրադարանից, ինտերնետից, համակարգչային

կաբինետի   ծառայություններից , <<Դպրոց-կենտրոն>>ռեսուրս կենտրոնից:

 

           Սովորողի   իրավունքներն   ու   պարտականությունները

 

 • Դպրոցի սովորողը  այն  երեխան  է, ում   ծնողն ընտրում է  դպրոցում իրականացվող մանկավարժությունը  և   խորհրդի   հաստատած  կարգով   տնօրենության  հետ կնքում  է

ուսումնառության   մասին  պայմանագիր:

 • Սովորողի ընդունելության   պայմաններն   ու    կարգը     դպրոցի    մասնաժողովի   ներկաացմամբ   սահմանում  է  Խորհուրդը:
 • Սովորողների   իրավունքները   սահմանված   են  Կրթության   մասին   և  Երեխայի   իրավունքների  մասին  ՀՀ  օրենքներով ,օրենսդրությամբ, Կանոններով:
 • Սովորողն  իրավունք ունի ընտրելու  մասնագիտական դասընթացը  և իր դասավանդողին:
 • Սովորողն իրավունք  ունի ընտրելու   խմբային (դպրոցական,մասնաճյուղային, դա-

սարանային , այլ   խմբային ) ինքնավարության  իր տարբերակը  ՝իր ստեղծագործական

ներուժը , մասնագիտական  հետաքրքրությունները   դրսևորելու  և  զարգացնելու  նը-

պատակով  :

 • Սովորողն   իրավունք  ունի  անհատական  կամ  կոլեկտիվ    դիմում   հղել   Տնօրենին,

Խորհրդին,    մասնաճյուղի   ղեկավարին,   յուրաքանչյուր   աշխատողի   և   7- օրյա  ժամկետում ստանալ   նրանից  հիմնավորված   և  սպառիչ   պատասխան:

 • Սովորողն   իրավունք   ունի   սահմանված   կարգով   օգտվել   դպրոցի  գրադարանից

համակարգչային  կաբինետից  և բոլոր  ուսումնատեխնիկական   միջոցներից , <<Ռեսուրս-կենտրոն>>-ներից:

 • Սովորողն   իրավունք   ունի    իր  ընտրությամբ  մասնակցելու  ցանկացած    ծրագրի

ստեղծման, իրականացման  և գնահատման աշխատանքներին:

 • Սահմանված   կարգով  սովորողը   կարող  է  փոխել   ուսուցողական  ծրագիրը ,  դասարանը, խումբը:
 • Սովորողները  սահմանված   կարգով  տեղեկացվում  են  դպրոցում   անցկացվող  ու-

սումնական    քննարկումների   և  նրանց արդյունքների   մասին,բանավեճերի,   նախաձեռնությունների:

 • Ծնողական  միջոցներով  սովորողների   համար  Դպրոցում   կազմակերպվում   է

երկարօրյա   խնամքի  և  ուսուցման  խումբ:

 • Դպրոցը   կազմակերպում   է    սովորողների   անվտանգ  ,ապահով  տեղափոխումը

( այդ   թվում ՝ուսումնական   ճամփորդությունների  ժամանակ )  ծնողական  լրացուցիչ

միջոցներով (արշավների, օլիմպիադաների ,մրցույթների, միջոցառումների  և այլն):

 • Դպրոցի   նախադպրոցական   սաներն  անվճար   և  մասնակի  վճարովի  օգտվում են  նախադպրոցականին  ուղղված ծառայություններից:

 

 

  

Սովորողը   պարտավոր  է  հարգել  և  պաշտպանել  Դպրոցի  ուսումնական գործընթացի  բոլոր մասնակիցների   իրավունքները, կատարել   ուսումնական  պլանը , հարգել  ուսումնական  պարապմունքների  հաստատված  ժամատախտակը, դասացուցակը, ուսումնական   պլանով  որոշված  կարգերը:

 • Սովորողը պարտավոր  է կատարել  իր բոլոր ուսումնական հանձնարարությունները:
 • Բացակայելիս համապատասխան  թուղթ   ներկայացնել:
 • Սովորողը  պարտավոր է  իր բացակայության մասին  նախօրոք տեղյակ պահել  դասղեկին կամ գործավարին,իսկ    չտեղեկացնելու   դեպքում  ներակայացնել   գրավոր   բացատրագիր
 • Սովորողը  պարտավոր  է բարեխիղճ օգտվել դպրոցի  գույքից և ուսուցման միջոցներից,սահմանված կարգով վերականգնել դպրոցին հասցված նյութական վնասը:
 • Ժամանակին վճարել  դասագրքային  ֆոնդի  գումարը:
 • Սովորողը պարտավոր է  առանց ուշացման  հաճախել  ուսումնական  պլանով որոշված պարապմունքներին:
 • <<Լավագույն աշակերտ>>   մրցույթին  կարող  է    մասնակցել   ցանկացած   աշակերտ:
 • Սովորողի  ուսումնական տարվա , ուսումնական  շաբաթվա  և արձակուրդների տևողությունը  և ժամկետները  որոշում  է  Դպրոցի  տնօրենությունը՝ ԿԳՆ հիմքի առկայությամբ:
 • Տասնչորս   տարեկանը   դարձած   սովորողը   ինքն   է   պատասխանատվություն    կրում  դպրոցին պատճառած վնասի  համար:Այն  դեպքում,երբ սովորողը վնասը հատուցելու համար չունի բավարար եկամուտներ կամ, այլ գույք,վնասը   պետք  է   հատուցի  նրա   օրինական   ներկայացուցիչը:
 • Տասնչորսից    բարձր   տարիքի    սովորողի   կողմից  դպրոցի մեկ այլ սովորողի կամ աշխատողի նկատմամբ դիտավորությամբ առողջությանը  ծանր կամ միջին ծանրության վնաս պատճառելու ,այլ քրեածին արարք կատարելու  կամ խուլիգանական դրդումներով մանկավարժներին  պաշտոնական պարտականությունների  կատարմանը   բացառիկ   ցինիզմով  խոչընդոտելու  համար  սովորողը ենթակա է պատասխանատվության  օրենքով    սահմանված   կարգով:

Ծնողի    իրավունքներն    ու   պարտականությունները

Դպրոցի    ուսումնական   հաստատությունների   սովորողների  ծնողներն   ունեն Եվրոպայի   ծնողների  ասոցիացիայի (EPA) կանոնադրության  մեջ   թվարկված    հիմնական

իրավունքներն   ու  պարտականությունները

Ծնողներն   իրավունք   ունեն

 • համարվելու   իրենց    երեխաների   առաջնային   կրթողները
 • օգտվելու  դպրոցում առկա  կրթական ծրագրերից  և ծառայություններից՝ իրենց  երեխաների   պահանջներին,ընդունակություններին  և արժանիքներին համապատաս-

խան

 • իրենց  երեխաներին  վերաբերող ցանկացած տեղեկություն ստանալու  կրթական հաստատությունից
 • իրենց    երեխաների   համար   ընտրելու   այն  կրթությունը,որն ամենից մոտ է իրենց համոզմունքներին   և  արժեքներն,որոնք կարևոր  են համարում  դաստիարակության համար
 • ազդելու իրենց   երեխաների   դպրոցների   կողմից  տարվող քաղաքականության  վրա
 • ծնողները   և նրանց միությունները  իրավունք  ունեն  ակտիվորեն  տեղեկանալու պետական   մարմինների  կողմից  բոլոր   մակարդակներում վարվող կրթական քաղաքականության  մասին
 • ծնողի   իրավունքներն   իրականացվում   են  ուսումնառության պայմանագրով նախատեսված   պարտավորությունները    կատարելուն    համապատասխան
 • ծնողները   Տնօրենի հետ կնքում են  ուսումնառության պայմանագիր,որով սահմանվում   են   լրացուցիչ   կրթական  ծառայությունները  և նրանց համար   ծնողի  կողմից   հատկացվող    ուսումնական   լրավճարների    չափը
 • ծնողն  իրավունք ունի իր և դասավանդողի (ծրագրի ղեկավարի, տնօրենի) տարաձայնությունների  հարցը  տեղափոխելու  Խորհրդի  օրակարգ
 • ծնողը կարող  է սահմանած կարգով օգտվել դպրոցի համակարգիչներից
 • օգտվել ԾԽ-ի ծառայություններից, մասնակցել միջոցառումներին

 

Ծնողները  պարտավոր են  

 • պատասխանատվությամբ վերաբերվել իրենց երեխաներին, նրանց  անհատականության    զարգացման    առանձնահատկություններին  և  հարգել նրանց իրավունքները
 • կրթության հարցում համագործակցել իրենց երեխաների դպրոցների հետ
 • իրենց   երեխաների    դպրոցներին  տրամադրել  բոլոր  այն տեղեկությունները,որոնք առնչվում   են  կրթական   նպատակների  համատեղ  իրականացման   գործընթացին
 • գիտակից և  իրազեկ ընտրություն կատարել  իրենց երեխաների կրթության վերաբերյալ
 • անձնապես  նվիրված   լինել  իրենց  երեխաների   դպրոցին,որը տեղական համայնքի   կարևորագույն   մասն  է
 • կազմակերպել ժողովրդավարական ,ներկայացուցչական  կազմակերպություններ բոլոր մակարդակներում՝ իրենց և իրենց երեխաների շահերը ներկայացնելու նպատակով
 • իրենց  երեխաների  ուսումնական աշխատանքի արդյունքներին հետևել համացանցում
 • ծնողը  պարտականություն է կրում ուսումնական պարապմունքներին երեխայի չհաճախելու    համար
 • ծնողը իր երեխայի կողմից պատճառած վնասի համար պարտավոր է պատասխանատվություն  կրել՝ հատուցել

 

            Ուսումնական  գծով  փոխտնօրենը  պատասախանտու է

 

 1. պատասխանատու է

հաստատությունում    ուսումնադաստիարակչական   գործընթացի  կազմակերպման

ուսումնական  ծրագրերի  կատարման

դասավանդման  որակի

սովորողների   գիտելիքների   մակարդակի

զարգացման  պլանով  առաջնորդվելու

գիտամեթոդական   աշխատանքների  վերահսկման  համար

 1. վերահսկողություն է իրականացնում

ուսումնադաստիրակչական    աշխատանքի   ընթացքի

սովորողների  առաջադիմության

վարքի,հաճախումների  նկատմամբ

կանոնակարգում սովորողների  ուսումնական  ծանրաբեռնվածության պահպանումը

 1. դպրոցում կազմակերպում է

մեթոդական   աշխաատանք

կազմում   ուսումնական  պարապմունքների  դասացուցակը

ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների վիճակի մասին հաշվետվություններ

ստուգում  գրավորները,dasaran.am-ի մուտքագրումները

 1. ղեկավարում է

առարկայական մ/մ աշխատանքները

ընդհանրացնում,տարածում լավագույն աշխատանքի դրական փորձը

ուսուցիչներին հաղորդակից դարձնում գիտության- մանկավարժության նորագույն      նվաճումներին,չափորոշիչներին,նոր մեթոդներին,տեխնոլոգիաներին

 

Ուսումնական  գծով  փոխտնօրենը  պատասախանտու է՝

 

ա/         Ուսուցիչների    թեմատիկ   և  սխեմատիկ  պլանավորումների  կազմման, մեթոդական

օգնության ցուցաբերման համար, յուրաքանչյուր շաբաթը մեկ հաստատուն օր         նշանակում ՝  ստուգելու  օրվա  պլանները

բ/        Մատենավարության/հիմնական և ժամանակավոր/ ստուգման  և  ճիշտ  կժամանակին

մեթոդական   օգնություն ցույց  տալու  համար

գ/   Գիտխորհուրդների գործերի վարման համա

դ/   Ուսումնա-դաստիարակչական  միջոցառումների անցկացման վերլուծություն

ե/     Տնօրինության  կողմից  անցկացվող գրավորների,ստուգարքների ժամանակին  անցկաց-

ման ,արդյունքների վերլուծության համար

զ/   Թռուցքաժողովների անցկացման/ըստ կազմած գրաֆիկի/ համար

է/      Կիսամյակների և ուսումնական  տարվա  աշխատանքների արդյունքների   ամփոփման,

ամփոփագրերի,տարիֆիկացիայի կազմման  համար

ը/  Ուսուցչական  հաճախումների և վճարի հաշվառման,փոխարինումների հստակ գրանցման և  հատաժամերի հստակ հաշվառման համար

թ/      Սկսնակ ուսուցիչների  հետ կազմակերպվող մեթոդական աշխատանքի/նոր սկսնակ դասղեկի/ համար

ժ/   Ծրագրային կատարողականի հաշվառման համար

 

 

 

ի/ Dasaran.am–ի գրանցումների, գրագիտության և վարման տեխնիկական կարողությունների  զարգացումն ուսումնասիրելու,անհրաժեշտ օգնության կազմակերպմանը   վերահսկելու   համար:

լ/      Դասասենյակների  ձևավորման ուսումնասիրման և մեթոդական անկյան ստեղծման համար:

խ/  Դասալսումների և վերլուծության իրականացման համար

ծ/     Միջին  և ցածր  առաջադիմություն  ունեցող  աշակերտների  հետ  փոխօգնության  կազմակերպման,մանկավարժական ընթերցումների,աշխատանքի առաջավոր փորձի փոխանակման համար

կ/     Գրավոր  աշխատանքների  վարման  էսթետիկական պահանջների և գնահատման նորմերի պահմանման համար

հ/   Առարկայական մրցույթների ,մարաթոնների,խաղերի,օլիմպիադաների անցկացման համար:

ձ/  Ուսումնական և մեթոդական աշխատանքի ղեկավարման համար

ղ/  Ուսուցչական հերթապահության վերահսկման համար

ճ/ Նախասիրական պարապմունքների  վերահսկման համար

մ/          Քննական    դասարաններում    խորհրդատվական     պարապմունքների,     քննա-

կան   հրահանգի իրականացման,  գրանցումների   և   արձանագրությունների  հստակ և

ժամանակին   կատարման,  հրահանգի  մասսայականացման,  քննության  ընթացքում   և

միջանցքում  կարգուկանոնի  պահպանման  համար

յ/         Վերաքննությունների  գրաֆիկի  և հանձնաժողովների  կազմի ժամանակին ընտրու-

թյան,վերաքննությունների անցկացման,գրանցումների,փոխադրման հետ կապված հար-

ցերի  նախապատրաստումը մանկավարժական խորհրդի նիստին ներկայացնելու հա-

մար:

ն/     Օպերատիվ  խորհրդակցությունների  անցկացման համար

շ/       Ուսումնադաստիարակչական և մեթոդական աշխատանքների    վերաբերյալ հրամանների նախագծի կազմման, դասացուցակի կազմման /հաշվի առնելով  նույն առարկաների

դասերի   հավասարաչափ միջակայքերի  պահպանումը, հումանիտար  և    բնագիտական

առարկաների  հաջորդականությունը/: Ճշգրիտ գիտությունների  տեղաբաշխումը   դասացուցակում  I-IV   դասաժամերին: 5  և ավելի դաս ունենալու դեպքում  ուսուցչին  պարտադիր կարգով ազատ ժամ  տրամադրելու/ հանգստանալու նպատակով/ համար

ո/     Պարտադիր  կարգով  ունենալ  տարեկան , ամսական  և  շաբաթական

աշխատանքային պլան

չ/   Բաց    դասերի   սիստեմատիկ   հրավիրման,  վերլուծության համար

 

 1. Փոխտնօրենը տարվա ընթացքում 1-2 անգամ ամենաքիչը ստուգում է աշակերտների

ստոգողական,  ուսուցողական,ինքնուրույն աշխատանքների տետրերը, բառատետրերը

Յուրաքանչյուր   ուսուցչի   հետ   անհատական    վերլուծություն    է   կազմակերպում

Հանձնարարությունների կատարմանը և թերությունների շտկմանը անդրադառնում է

պահանջված  ժամկետին:Տետրերի ուսումնասիրության ընթացքում մանրամասն ստուգ-

վում է՝

ա/ էսթետիկական պահանջների կատարումը,

բ/  ստուգումների   որակը

գ/  գնահատման  նորմերի  պահպանումը

դ/     աշակերտների   գրագիտությունը , ստեղծագործելու   կարողությունը,  ինքնուրույն

աշխատելու հմտությունները

ե/    կիսամյակային և տարեվերջյան առաջադիմությունը ամփոփելիս՝հաշվի առնում  գրավոր աշխատանքների  գնահատականները

 1. Անհատական աշխատանքին է հետևում,կազմակերպում/ համապատասխան գրաֆի-

կի/ չառաջադիմող և օժտված աշակերտների անհատական աշխատանքը

 1. Հետևում է  օլիմպիադաների  անցկացման  նախապատրաստմանը
 2. Ուսուցողական և ստուգողական աշխատանքների միջոցով պարզում է գրավորների

տարատեսակների  պահպանումը,ծրագրային կատարողականը

 1. Դասամատյանների ստուգման ընթացքում պարզում է

ա/  գրանցումների  ժամանակին և ճիշտ կատարումը

բ/   գրավորների  արդյունքների  ժամանակին   փոխանցումը  դասամատյան

գ/   դասղեկի և ուսուցչի  մատենավարության  հսկողությունը

դ/   ջնջումների առկայությունը

Մեթոդական  մանրազննին աշխատանք է կատարում յուրաքանչյուր ուսուցչի հետ

/  անհրաժեշտության դեպքում/

 1. 7. Բաց թողնված  օրերի դասաժամերը/1-2 օր/ , եթե խիստ հարգելի պատճառով է   բա-

ցակայությունը և թույլ տրված/լրացվում է ազատ և  լրացուցիչ պարապմունքների    մի-

ջոցով, գրանցվում    դասամատյանում  և  հաշվառման  տետրում  փոխտնօրենի ,    տը-

նօրենի  մոտ  և ստորագրվում  ուսուցչի կողմից

 

Մասնագիտացված  կրթական  աջակցությունների գծով փոխտնօրենը պատասխանատու  է՝

 1. Կազմակերպում է   դպրոցի    I-IX   դասարանների    ուսումնադաստիարակչական

աշխատանքը  և  կրում  անմիջական պատասխանատվություն.

Վերահսկում է գենդերային կրթություն,կյանքի հմտություններ,հասարակագի-

   տություն  ,բնագիտություն, մշակույթ, կերպարվեստ,ֆիզկուլտուրա և ՆԶՊ առար-

կաների   դասավանդման ,առարկայական , արտադպրոցական –   արտադասարաանական

աշխատանքների   կազմակերպման, այդ առարկաների գծով գիտխորհուրդների   կատարո-

ղականը

 1. Պատասխաանտու է
 • հրահանգչական սեմինարների ,էքսկուրսիաների, մրցույթների, բանավեճերի
 • գիտամեթոդական աշխատանքների կազմակերպման
 • առարկայական շաբաթների,սեմինարների, բաց դռների օրերի
 • զրույցների, ցերեկույթների անցկացման
 • վերահսկող առարկաների մեթոդական գործընթացի կատարելագործման և առաջավոր փորձի  ներդնման
 • արտադասարանային միջոցառումների աշխատանքների վերահսկման համար
 1. Ուսումնասիրում է  և  ծանոթացնում    ուսուցիչներին  <<Կրթության մասին օրենք>>-ին

համապատասխան

 • ԿԳՆ որոշումներին
 • կարգերին
 • Հանրակրթության վարչության հանձնարարականներին
 • մեթոդական ցուցումներին
 • նամակներին,հուշաթերթերին,շրջաբերականին
 • ուսպլաններին և  ծրագրերին
 • նորամուծություններին ,<<Հեռանկարային զարգացման  պլան>>-ի  առաջադրանքներին
 • մանկխորհրդի և  տնօրենին   կից  խորհրդի   որորոշումներին

     Պատասխաանտու   է   և   վերահսկող

 • աշակերտների    հաճախումների   հաշվառման և կարգապահության
 •  դասղեկների   աշխատանքային   պլանների   մշակման , վերամշակման և  վերահսկման
 • նոր   ու  առաջավոր  փորձի  ներդնմանը  օգնելու
 • ընթացիկ  և  ստուգողական գրավոր աշխատանքների,  տետրերի  վերահսկման համար

վերահսկվող առարկաներից

 • ստուգարքների  անցկացման  և վերահսկման
 • բանավեճերի, ցերեկույթների  անցկացման և  կազմակերպելու
 • հաճախումների հաշվառման ,բացակայությունների հիմնավորման համար,անհարգելի

բացակայությունների  կանխման

 • արտադասարանային   միջոցառումների  անցկացման   համար
 1. Ապահովում է
 • ուսուցիչներին ՝ ուսումնական ծրագրերով
 • աշակերտներին՝ աշխատանքային  տետրերով
 • աշակերտների   արտահագուստը,կարգապահությունը
 • դիտողական պարագաներով  և հաստատված հարցարաններով
 •   ստուգում   ունեցած    ուսումնական    կահավորանքի   ,սպորտային  ,ՆԶՊ   գույքի

օգտագործումը

 • նոր գույքի  համալրումը
 • աղյուսակների օգտագործումը
 • մուլտիմեդիայի ծրագրերի, տեխմիջոցների   և  CD  սկավառակների    օգտագործումը
 1. ուստարեվերջին   ուսուցիչների   ցանկություններն    ու   առաջարկությունները    հաշվի

առնելով ՝ մեթոդմիավորումներում   մասնակցում   է    հաջորդ  ուստարվա    նախնական

դասաբաշխմանը  վերահսկվող  առարկաներից և ներկայացնում  Տնօրենին կից խորհրդի

քննարկմանը

 1. Ուսումնական գծով   փոխտնօրենի  հետ   պլանավորում  է
 • ուսուցիչների    վերապատրաստման   դասընթացների   մասնակցությունը
 • դասացուցակի  կազմումը
 • ժամանակացույցները
 • ներդպրոցական   վերահսկողության  աշխատանքները,  ներկայացնում   Տնօրենին  կից

խորհրդի    նիստին  և  հետևողականորեն իրականացնում համապատասխան պահանջ-

ները

 • օլիմպիական   հավաքականների   աշխատանքները
 • ընթացիկ    և    ստուգողական    գրավոր   աշխատանքների   տետրերի   ուսումնասիրու-

թյունը

 1. Պատասխանատու է   ուսումնական   գծով   փոխտնօրենի  հետ

      ա/      թեմատիկ   և  աշխատանքային   պլանների   իրագործմանը   ծրագրային  կատարողա-

կանին    համապատասխան  / ներառյալ   ծրագրային  կատարողականի   վերահսկումը /

բ/       տնօրենության    կողմից   տրված   ստուգողական   գրավորների   գնահատման   օբյեկ-

տիվության   վերահսկման   համար

 • մատենավարական գրանցումների
 • տետրերի
 • օրագրերի և  դասամատյանների  գնահատականների  համապատասխանության  հա-

մար

դ/     փոխադրական   և   ավարտական   դասարաններում  ստուգարքների    կազմակերպման

և   անցկացման համար

ե/      գիտամեթոդական    աշխատանքների    պլանավորման,կազմակերպման և անցկացման

համար

զ/   նոր  կրթական  տեխնոլոգիաների  ներդնումը  ուսումնասիրելու   և  վերահսկելու

է/       հաճախումների  ընթացիկ,ամսական, կիսամյակային և տարեկան ամփոփիչ հաշվառ-

ման  և   հետևողականություն

թ/       ամառային   առաջադրանք   ստացած   աշակերտների աշխատանքների,արձանագրու-

թյունների  և դասամատյաններում կատարված գրանցումների  համար

ժ/    քանակի  տետրերի  վարման և պահպանման

ի/    <<Օժտված  երեխաներ>>-ի  հետ տարվող աշխատանքը  կազմակերպելու

 1. Կրում է   անմիջական   պատասխանատվություն դասասենյակների  թեմատիկ մոնտաժների

  ձևավորման, գեղարվեստական   խորհրդի   կազմման և աշխատանքների  վերահսկման համար

 1. Պատասխանատու է

       ա/       սովորողների   դաստիարակչական ,արտադասարանային,արտադպրոցական աշխա-

տանքների,   դասղեկների   հետ  տարվող  աշխատանքների համար

բ/   աշակերտների   ամենօրյա   հաճախումների  հաշվառման և վարքի համար

գ/        միջոցներ  է  ձեռնարկում  սոցիալապես անապահով աշակերտներին օգնություն ցույց

տալու համար

դ/   ապահովում է  դպրոցի ծնողների,աշակերտների սերտ կապը  ու համագործակցությունը

ե/        կազմակերպում  է  նպատակային  միջոցառումներ,էքսկուրսիաներ,ինտելեկտուալ

խաղեր,բանավեճեր

 1. Կազմակերպում    և  վերահսկում է
 • ծնող-դպրոց կապը
 • ուսումնական   կահավորանքը/քարտեզներ,տեխմիջոցներ,դիսկեր,ալբոմներ և այլն/
 • Ուսումնադիտողական  և զննական պարագաների պատրաստումը,օգտագործումը,

պարագաների  ձեռքբերումը,պատրաստումը

 • մեթոդկաբինետների հագեցվածությունը
 • մատենավարական գրանցումներ,սովորողների տետրերը
 1. Կազմում է կիսամյակային և տարեվերջյան հաշվետու  զեկուցագրեր/իր պատասխանատ-

վության   ոլորտում,իսկ   ուսումնական  գծով  փոխտնօրենը՝ իր ոլորտում/

 1. Յուրաքանչյուր ամսվա      20-ին     Տնօրենի   հաստատմանն  է   ներկայացնում հաջորդ

       ամսվա  աշխատանքային    պլանը   և    ժամանակացույցը

 1. Մեթոդմիավորման նիստում   ներկայացնում  է առարկաների  դասավանդման  դրվածքի

ուսումնասիրման արդյունքները,գրավորների անցկացման ժամանակացույցը,արդյունքները

 1. Կազմակերպում է ստուգարքներ,մրցույթներ,մարաթոններ՝կրելով անմիջական պատաս-

խանատվություն  արդյունքների  և կազմակերպման հարցում

 1. կազմակերպում է    աշակերտական   տետրերի   հասարակական   ստուգատեսներ
 2. 16. հետևողականություն է հանդես բերում մաքուր հայերենով խոսելու արվեստին,և´

       արտադասարանական   միջոցառումներին, և´  դասամիջոցներին

 

 

 1. 17. Խիստ վերահսկողություն է իրականացնում
 • ՆԶՊ և    ֆիզիկական   կուլտուրայի  ճիշտ  դասավանդմանը
 • աշակարտների նստելաձևին
 • քայլվածքին, շարժողականության ,ակտիվության զարգացման ճիշտ  կազմակերպմանը
 • ֆիզիկական     կուլտուրայի   և   ՆԶՊ   դասաժամերի    նապտակային    օգտագործմանը
 • սպորտային միջոցառումների անցկացմանը,  ֆիզպատրաստականության     ցուցանիշ-

ների   ուսումնասիրմանը

 • ՆԶՊ-ի վերաբերյալ   ԿԳՆ   պահանջների   իրագործմանը
 • փողոցային երթևեկության   կանոնների  ուսուցմանը/I-V դաս/
 1. Գրադարանի վարիչի   հետ   միասին   կազմակերպում   են 
 • գրքերի քննարկումներ
 • գրական ցերեկույթներ,ակցիաներ
 • արտադասարանային ընթերցանություն
 1. Յուրաքանչյուր ամիս   ուսումնասիրում   է   և   Տնօրենին   կից  թռուցքաժողովին  ներկա-

յացնում  դասալսումների վիճակը,համապատասխան մեթոդամանկավարժական օգնության

կիրառումը

 1. Ստեղծում    է    յուրաքանչյուր    ուսուցչի   աշխատանքային    գործունեության    ուսումնա-

սիրման   և  վերաստուգման   քարտադարան,    ուր    ֆիքսվում   է   ուսումնասիրությունների

արդյունքները  ,  դասալսումները,   միջոցառումների    մակարդակը ,   թերություններն       ու

խրախուսանքները:

 1. Լրացնում է  ուսումնամանկավարժական   ներքոհիշյալ   փաստաթղթերը .

ա/ 1-9-րդ   դասարանների  աշակերտների    առաջադիմության    և   շարժի   ամփոփագիր

բ/   տարական   և  ամսական   աշխատանքային  պլանի   ժամանակացույցը

գ/      վերահսկվող    առարկաներից    տրվող     ուսուցողական    և    ստուգողական    աշխա-

տանքների  անցկացման   ամփոփագիրը /տեսակներ,քանակ,ստուգման  որակ,սխալների

ուղղում/

դ/       յուրաքանչյուր  ամսվա,  օրվա  իրականացվող   համադպրոցական   գործունեությունը

թարմացնում՝տեղեկացնելով  ուսուցիչներին,ծնողներին, գ/խ  անդամներին,աշակերտա-

կան  խորհրդին

ե/   վարում  է.

 • գրավորների անցկացման  օրական   ծանրաբեռնվածության  անհրաժեշտ  քանակի  պահպանման    և   գրանցման   տետրը
 • ուսման   մեջ    թերացող    աշակերտների   հետ  կազմակերպվող  աշխատանքների    ուսումնասիրման  տետր
 • ստուգումների, դիտողությունների և   առաջարկությունների   տետր
 • գրաֆիկները, ժամանակացույցները , արտադասարանային  միջոցառումների ,ժո-

ղովների,կոնֆերանսների  արձանագրությունները

 • առավել բարձր    առաջադիմություն  ցուցաբերողների  խրախուսանքի  գրանցման    տետր
 • առարկայական շաբաթների կազմակերպման,իրականացմանը հաջորդող  հետե-

վությունների    գրանցումը

 1. Կազմակերպում և   անցկացնում է  որակական ստուգումներ  IX  դասարաններում ,ավար-

տական    քննություններ   ու   վերաքննություններ

Պատասխանատու   է   քննական   և վերաքննական  կարգացուցակի պահպանման համար

 1. ուսումնասիրում է   թեմատիկ   քարտադարանի    կազմումը   և   հաստատումը
 2. Կազմում է    դասացուցակը    հաշվի    առնելով
 • ուսպլանը
 • դասարանի աշակերտների  և դասաժամերի   քանակը
 • Համատեղությամբ աշխատող  ուսուցիչներին, նախադպրոցական  տարիքի  և նա-

խակրթարան     չհաճախող   երեխաներ  ունեցող    մանկավարժների   պահանջները

 1. Առաջավոր փորձի  ներդրման նպատակով  կազմակերպվում է վերահսկող առարկաներից
 • նախընտրած մեթոդի   կիրառման   դասեր
 • բաց դասեր
 • առարկայական շաբաթներ
 • Քննարկումներ
 1. Վերահսկում է
 • am – ի վարումը
 • դասղեկների և   ուսուցիչների  ամենօրյա  աշխատանքը
 • վերահսկվող առարկաներից   գնահատականների   առկայությունը   am-ում
 1. 27. Կազմում է <<Աշակերտների      առաջադիմության    մատյան >>   և    կազմակերպում    ըն-

թացիկ    անհրաժեշտ   համալրման  կամ փոփոխման  աշխատանքներ

 1. Լրացնում  է   <<Մանկավարժի     աշխատանքի    գնահատման    համակարգը>>   աշխա-

տանքային փաթեթը

 1. Ուսումնասիրում և   ապահովում   է  անհրաժեշտ   մեթոդական   օգնություն
 • վերահսկվող առարկաների   գիտխորհրդի   անդամներին
 • արտադասարանային ,առարկայական օլիմպիադաների  կազմակերպմանը
 • ըստ ժամանակացույցի թեմատիկ և օրվապլանները,առարկայական մշակումները
 • աշակերտների հաճախումների   վերհսկման ,անհրաժեշտ փաստաթղթերի պահ-

պանման  նկատմամբ

 • ծնող- դասղեկ կապի ապահովման
 1. Անցկացնում է   օպերատիվ,  մեթոդական    խորհրդատվություններ, խորհրդակցություններ
 2. Կազմակերպում է քննությունների,խորհրդատվական պարտականությունների անցկացումը

 

Տնտեսական    աշխատանքի   գծով     փոխտնօրենը   պատասխանատու է

 1. Դպրոցի նյութատեխնիկական  բազայի ամրապնդման  և   կազմակերպչական-տնտեսական

աշխատանքների   վարման   համար

 1. Դպրոցի   արհեստանոցում,   ՆԶՊ-ի   և    աշխատանքի   կաբինետներում  կազմակերպում  է

գույքի   հաստատումը, կահավորումը, ձևավորումը, ստեղծածի և մաքրության                    պահպանումը

 1. Կաբինետներում փակցնում    է   տեղադրված   գույքի  /մեծարժեք և  փոքրարժեք / ցոցակը,

հաշվապահից  գույքացուցակը  ընդունում  է ստորագրութամբ

Կաբինետների  պատասխանատուները  պարտավոր են յուրաքանչյուր  գույքի վիճակի պահ-

պանման   համար   ուշադիր   լինեն,որևէ խոտան  նկատելիս զգուշացնել  փոխտնօրենին

 1. Դասասենյակների  սանիտարական , տեխնիկական և տնտեսական վիճակի   համար  բուժ-

քույրը ,տեխնիկական աշխատողները,պահակը,հաշվապահը պատասխանատու  են փոխտնօ-

րենին

 1. Բոլոր դասարաններում,  դահլիճում,  մարզասրահում, հանդերձասրահում, սանիտարահի-

գիենիկ   պայմաններ  է ստեղծում, բարելավում և  վերահսկում

 1. I դասարաննցիների    հանգստի   սենյակի  աշխատանքների  կազմակերպում,վերահսկում,

տեխնիկական    հագեցվածության ապահովում

 1. Դպրոցամերձ շրջակայքի  և հողամասի  կարգի  բերման ,դպրոցական այգու մշակման, ծա-

ռուղիների  և    ծաղիկների   խնամքի    համար  վերահսկողություն   է   իրականացնում

 1. Ջեռուցման սեզոնի   նախապատրաստման ,  ջեռուցման   համակարգի   վերանորոգման  և

աշխատակիցների   աշխատանքային  օրվա  ժամանակացույցի  անմիջական  պատասխանա-

տուն  է

 1. Դպրոցի ընթացիկ  տնտեսական  աշխատանքների,մասնակի  և  կապիտալ  վերանորոգման

պլանի      կազմման    և  աշխատանքների վերահսկման համար

 1. Նախապատրաստում է հակահրդեհային   անվտանգության  միջոցառումները
 2. Գրադարանի հաշվառման աշխատանքներն  է  վերահսկում
 • գրադաարնի ֆոնդի  տեսակավորում
 • դուրս գրման   և   մուտքագրման  աշխատանքներ
 • գրադարանի աշխատանքների    վերահսկողություն
 • միջոցառումների, բարեգործական ակցիաների   անցկացում
 • ապահովում ծնողներին անհրաժոշտ  գրականությամբ,ինֆորմացիոն աղբյուր-

ներով գրադարանից  և  <<Համայնքային  ռեսուրս  կենտրոն>>-ից

 1. Լաբորանտի աշխատանքային   գործունեությունն   է  վերահսկում  և պատասխանատու  է

գույքի    տեսակավորման, հաշվառման ,ծրագրային  վերանորոգման, պահպանման,  խնամքի,

ծրագրային   կատարողականի,   սանիտարական  վիճակի   համար

 1. Վերահսկում    է   բուժքրոջ   աշխատանքային  գործունեությունը
 • միջոցառումները
 • գրանցումները
 • անկետավորումը
 • սանիտարական աշխատանքի  կազմակերպումը
 • սանպատրաստականության դասընթացները
 1. Վարում   է    ուսումնաօժանդակ  անձնակազմի  ամենշաբաթյա    խորհրդակցությունները

ըստ   ժամանակացույցի

 1. Վարում   է  ֆինանսատնտեսական   փաստաթղթավարությունը
 2. Արտաբյուջետային   միջոցների    ձեռքբերման,  օգտագործման   և  վիճակագրական  փաս-

տաթղթերն  է   վարում

 1. 17. Կապում    է    էլեկտրաէներգիայի, գազի,  ջրի,  կոմունալ,հրշեջ ծառայությունների  պայմա-

նագրերը

 • դպրոցի գույքի պահպանման
 • ուսումնական գործընթացի  նյութատեխնիկական  ախահովման
 • սանիտարահիգիենիկ և   բարեկարգ   վիճակի
 • դասասենյակների ժամանակին նախապատրաստման
 • հակահրդեհային պաշտպանության
 • սպասարկող անձնակազմի  աշխատանքի   կազմակերպման
 • նյութատեխնիկական բազայի հաստատման
 • սննդի պրոցեսի վերահսկման ,հերթապահության
 • շրջակայքի բարեկարգման
 • գրադարանի,կաբինետների գույքի վերահսկման
 • դպրոցի նյութատեխնիկական բազայի պահպանման

 

  

 

    Դասղեկի    իրավունքները   ու   պարտականությունները

 • դասղեկը դաստիարակչական աշխատանք  է տանում  աշակերտների  շրջա-

նում ՝  սերտորեն    համագործակցելով   դասավանդող    ուսուցիչների     և

գրադարանավարի  հետ

 • դասղեկը շաբաթական   մեկ   անգամ   անցկացնում   է դասղեկական ժամ
 • ապահովում է   աշակերտների   նկատմամբ   դպրոց-ընտանիքի  մանկավար-

ժական   պահանջների   միասնությունը

 • զբաղվում է աշակերտների առաջադիմության,հաճախումների   հաշվառմամբ,

տալիս    վարքի  մասին տեղեկություններ ,կանխում  անհարգելի  բացակայու-

թյունները

 • կազմակերպում է աշակերտների  առողջությանը, ֆիզիկական  զարգացմանը

նպաստող     միջոցառումներ ՝ մրցույթներ ,  նպատակային     էքսկուրսիաներ,

հետևում   ընթերցանությանը

 • անցկացնում է 4 անգամից  ոչ պակաս  ծնողական  ժողովներ/ուստարում/
 • լրացնում է  դասղեկի  աշխատանքային  փաթեթը  և  աշակերտների  անձնա-

կան գործերը  պահպանում

 • հետևում արձակուրդների  ընթացքում  կազմակերպվող  միջոցառումների  ըն-

թացքին

 • ապահովում է ծնող- դպրոց  համագործակցությունը

Դասղեկի     աշխատակարգ

 1. դասղեկը  կամ դասվարը աշխատանքի  ժամանակահատվածում  և դասամիջոցներում  պար-

տավոր  է լինել  իր  ղեկավարած դասարանի հետ

 1. դասարանի  ղեկավարի   կողմից   կազմակրպվող   դաստիարակչական   զրույցները,   հանդի-

պումները, խաղերը  ,տրված  հանձնարարություններին  և  հաճախումներին  հետևելը   պար-

տավոր   է  կատարել  նաև  դասամիջոցների  ընթացքում

 1. դասղեկն ազատ  աշխատանքային օր  չունի
 2. դասղեկական ժամերը /շաբաթը  մեկ ժամ/ պետք  է լինեն հստակ  գրաֆիկով
 3. անհրաժեշտության դեպքում, կախված միջոցառման կամ հանդիպման բնույթից, դաստիարա-

կության   գծով   փեխտնօրենի   գիտությամբ կարող   է փոխվել տվյալ շաբաթվա դասղեկական

ժամի  օրը ,ժամը, վայրը

 1. այն դասարանների դասղեկները,  ովքեր  չեն  ցանկանա   աշխատել  տվյալ   աշխատանքային

կարգապահությունը   սահմանող  պայմաններում,կարող են հրաժարվել դասղեկական աշխա-

տանքից

 1. աշխատանքի գործընթացում   խախտում   թույլ  տալու    դեպքում   դասարանի    ղեկավարը

որպես   տույժ  կենթարկվի   պատասխանատվության ըստ ԱՕ-ի համապատասխան հոդվածի.

այն  է

I    —  դիտողություն, նկատողություն

II   —  զրկում տվյալ ամսվա դասղեկական աշխատավարձից

III  —  ազատում   դասղեկական   պարտականություններից

IV  —  նոր   նշանակված   դասղեկի  աշխատանքին  խանգարելու  դեպքում   հարցի  քննարկում

արհկոմի   նիստում ,Տնօրենին   կից  խորհրդակցությունում  և համապատասխան  որո-

շումը  չկատարելու  դեպքում  Տնօրենի  կողմից  ազատում դասղեկական աշխատանքից

 1. դասարանի ղեկավարներին   օգնողը , ուղղություն  տվողը ,վերահսկողը   կազմակերպիչն  է,

հոգեբանը,  ուսումնական  և դաստիարակչական  աշխատանքների  գծով փոխտնօրենները  և

Տնօրենը:

 1. ճիշտ    ժամին   չներկայանալու   դեպքում   երևույթը  դիտվում  է որպես   ոչ  հարգալից   վերա-

բերմունք   սահմանված   աշխատակարգի նկատմամբ,ուշացում,բացակայություն: Եվ  նույնիսկ

աշխատանքից  ազատում   ըստ  ԱՕ համապատասխան  հոդվածի

       Բուժքույրի  պարտավոր  է

       ա/   հետևել    դպրոցի   սանիտարահիգիենիկ   վիճակին , պրոֆիլակտիկային  ,  աշակերտների

հիգիենային,  սանհանգույցներին   և  դասարանների  մաքրությանը

բ/    կատարել   հաճախակի   ստուգայցեր՝  բացակայող   աշակերտների  հիվանդության  պատ-

ճառը   ճշտելու  նպատակով

գ/     ապահովել   աշխատակիցների  և  աշակերտների  սանհսկողության  անցնելը

դ/    օգնել  սանպատրաստվածություն իրականացնող  ուսուցչին

ե/    կազմակերպել  անկետավորումը   ըստ   ստուգումների   տվյալների

      Խրախուսանքներ     աշխատանքում   հաջողությունների   համար

           Աշխատանքային   պարտավորությունները    լավ,  բարեխիղճ    կատարելու  համար   գործա-

տուն    կարող   է  խրախուսել  աշխատողին:   Աշխատողի   նկատմամբ   կարող  են    կիրառվել

խրախուսանքի   հետևալ տեսակները՝

ա/   հայտնել   շնորհակալություն

բ/     պարգևատրել   գովասանագրով, հուշանվերով

գ/     միանվագ  դրամական պարգևատրում

դ/     ներկայացնել  պարգևատրման, աշխատանքային գրքույկի  մեջ  պարտադիր  նշվում  է այդ

մասին

ե/    <<Լավագույն  աշակերտ>>,<<Լավագույն  ուսուցիչ>>,<<Լավագույն  ծնող>> մրցանակի ար-

ժանացում

զ/     կարգապահական  տույժի  հանում

Աշխատանքային  կարգապահությունը  և  դրա  խախտումների   համար   պատասխանատվու-

       թյուն

               բոլոր  աշխատողները   պարտավոր  են.

ա/   ենթարկվել   Տնօրենին   կամ  նրա  ներկայացուցիչներին (փոխտնօրենին  և այլ)

բ/    կատարել   վերադասի կողմից  տրվող  ցուցումները, հրամանները  և կարգադրությունները

գ/     աշխատատեղը , սարքավորումներն   ու  գործիքները   պահել  մաքուր  սարքին  վիճակում

արգելվում  են   հետևալ   գործողությունները.

ա/   առանց  ղեկավարին  կամ   նրա  ներկայացուցչին  տեղեկացնելու  երկար  ժամանակ  աշ-

խատատեղը  լքելը

բ/     կողմնակի  անձանց  կազմակերպություն  բերելը

գ/     աշխատատեղում  անձնական բնույթի  աշխատանքների  կատարումը

դ/    աշխատավայրում   դասաժամերին  բջջային    հեռախոսների   օգտագործումը,աշակերտ-

ների   ուշադրությունը  շեղող   ազդանշանների(զանգերի)  օգտագործումը

Աշխատանքային    կարգապահության    խախտում    է  համարվում    աշխատողի

մեղքով     աշխատանքային    պարտականությունները    չկատարելը

               աշխատանքային    կարգապահությունը    խախտելու   համար    կարող   են   կիրառվել

       ա/   նկատողություն

բ/     խիստ  նկատողություն

գ/     պայմանագրի  լուծարում

Աշխատանքային     կարգապահության    յուրաքանչյուր    խախտման     համար   կա-

րող  է   նշանակվել   մեկ    կարգապահական   տույժ

Եթե կարգապահական  տույժի ենթարկվելուց  հետո մեկ  տարվա ընթացքում, աշխա-

տողը    չի   ենթարկվել    նոր  կարգապահական   տույժի, ապա   դա   համարվում  է  մարված

Կարգապահական   տույժը   կարող    է   բողոքարկվել   դատական   կարգով

Օրենքով    չնախատաեսված   կարգապահական    տույժերի   կիրառումն    արգելվում   է

Աշխատանքային   կարգապահությունը    խախտելու    համար    նախատեսվում   է

       ա/   նկատողություն

բ/    զգուշացում

գ/    խիստ  նկատողություն

դ/    աշխատանքից  հեռացում

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posted by yerevan10 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են ԴՊՐՈՑԻ ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ-ում

2016-2017 ուստարի , ներքին գնահատում

Մաս 1. Ընդհանուր տեղեկություններ հաստատության մասին[1]

Հաստատության անվանումը,համարը

<< Երևանի    Խրիմյան Հայրիկի անվան հ 10 հիմնական դպրոց >>ՊՈԱԿ

Հաստատության հասցեն

Չարենցի 75

Հաստատության հեռախոսահամարը, էլեկտրոնայինհասցեն

/010/559771 ,/010/552325 school10@schools.am

Հաստատության ինտերնետային կայքի հասցեն

 

http://yerevan10.schoolsite.am/ 

 

 

Աղյուսակ 1. Դասարանների թիվը` ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների   համար

Դասարանների թիվը 2014-2015

Ուստարի

2015-2016 ուստարի 2016-2017

ուստարի

Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
1 –ին դասարան 1 1 1 մնացել   է   անփոփոխ
2-րդ դասարան 2 1 1 նվազում, մնացել   է   անփոփոխ
3 –րդ  դասարան 1 2 1 աճ,նվազում
4-րդ դասարան 2 1 2 նվազում,աճ
5–րդ դասարան 1 1 1 մնացել   է   անփոփոխ
6-րդ դասարան 1 1 2 մնացել   է   անփոփոխ,աճ
7–րդ դասարան 1 1 1 մնացել   է   անփոփոխ
8-րդ դասարան 1 1 1 մնացել   է   անփոփոխ
9 –րդ դասարան 1 1 1 մնացել   է   անփոփոխ
Ընդամենը 11 10 11 նվազում,աճ

 

 

 

Երբ  դպրոցը  դարձավ  հիմնական,   նկատվեց աշակերտ թվի  կտրուկ  նվազում:

Դպրոց բերող երկկողմանի  ճանապարհները (մայթերը)տարիներ շարունակ փակ են,աշակերտները  դպրոցի ճանապարհը  ստիպված են անցնել փողոցով՝ մեծարագությամբ ընթացող մեքենաների հոսքին ընդառաջ,որն անվտանգ չէ հատկապես ձմռանը:Փակ է տեսադաշտը   ներքևից  բարձրացող  մեքենաների համար:

Չկա վերգետնյա անցում և դպրոցի աշակերտական համակազմը հիմնականում դպրոցին կից Սարիթաղի բնակիչներեն: Աշակերտների նվազման գործում մեծ դեր ունի արտագաղթը:

 

Աղյուսակ 2. Ըստ դասարանների՝ սովորողների թիվըընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար                  

 

Սովորողների թիվը 2014-2015ուստարի 2015-2016ուստարի 2016-2017ուստարի Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
1-ին դասարան 22 22 23 մնացել   է   անփոփոխ,աճ
2-րդ դասարան 43 19 19 նվազում, մնացել   է   անփոփոխ
3-րդ դասարան 21 41 19 աճ,նվազում
4-րդ դասարան 39 21 40 նվազում,աճ
5-րդ դասարան 29 34 19 աճ,նվազում
6-րդ դասարան 29 26 36 նվազում,աճ
7-րդ դասարան 23 27 26 աճ,նվազում
8-րդ դասարան 26 21 22 նվազում,աճ
9-րդ դասարան 9 27 20 աճ, նվազում
Ընդամենը 241 238 224 նվազում, նվազում

 

Սովորողների  թվի   նվազման  հիմնական  պատճառը  արտագաղթն է,ինչպես նաև  բարձրակարգ   կրթություն  ստանալու  համար   անհրաժեշտ  և  յուրաքանչյուր սովորողի  կարիքներին համահունչ     կրթական  միջավայրի  ոչ բավարար  առկայությունը,որտեղ կարող են   սովորել  և´ սովորական, և ´ օժտված երեխաները:

 

Աղյուսակ 3. Ընդհանուր տվյալներ սովորողների վերաբերյալ` ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիներիհամար

Ցուցանիշը 2014-2015

ուստարի

2015-2016

ուստարի

2016-2017

ուստարի

Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
Սովորողների ընդհանուր թիվը ուսումնական տարվա սկզբին` տվյալ ուստարվա սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ  

241

 

238

 

224

 

Նվազում,նվազում

 

Սովորողների ընդհանուր թիվը ուսումնական տարվա վերջին` տվյալ ուստարվա մայիսի 25-ի դրությամբ  

233

 

226

 

228

 

Նվազում,աճ

 

Ուսումնական տարվա ընթացքում ընդունված սովորողների թիվը 10 4 16 Նվազում, աճ
Ուսումնական տարվա ընթացքում հեռացած սովորողների թիվը 18 16 12 Նվազում,  նվազում

 

 

Պատճառները    թվարկված    են    նախորդ    աղյուսակում:

 

Աղյուսակ 4. Ընդհանուր տվյալներ ուսուցիչների վերաբերյալ՝ընթացիկ և նախորդ 2ուստարիների համար

Ցուցանիշը 2014-2015

ուստարի

2015-2016

ուստարի

2016-2017

ուստարի

Փոփոխություն ների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
Ուսուցիչներիընդհանուր թիվը 26 25 26    Նվազում  , աճ
Ուսուցիչներիմիջինշաբաթական ծանրաբեռնվածությունըկամդրույքաչափը

(մեկուսուցչիմիջինծանրաբեռնվածությունը` շաբաթականժամաքանակը.

հաշվարկիձևը՝հաստատությանտվյալառարկայիշաբաթականընդհանուրդասաժամերիևուսուցիչներիթվիհարաբերությունը)

 

 

 

 

13

 

 

 

 

12.4

 

 

 

 

12.5

 

 

 

 

Նվազում  , աճ

 

 

Դասարանների  միավորման արդյունքում  կրճատվել է դասաժամերի   քանակը,ուսուցիչների  քանակը մնացել է նույնը:

 

Աղյուսակ 5. Տվյալներ ուսուցիչներիտարիքային բաշխվածության վերաբերյալ՝ընթացիկ և նախորդ 2ուստարիների համար

Ուսուցիչների թիվը 2014-2015

ուստարի

2015-2016

ուստարի

2016-2017

ուստարի

Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
Մինչև 30 տարեկան 0 1 2 աճ ,աճ
31-ից 40 տարեկան 1 2 2 աճ , մնացել է անփոփոխ
41ից -50 տարեկան 4 6 8 աճ ,աճ
51-ից -55 տարեկան 2 3 3 աճ ,աճ
56 տարեկանևավելի 11 13 11 աճ , աճ

 

Կենսաթոշակի տարիքի  ուսուցիչները (թվով 7 մանկավարժ) չեն ազատվել: Դպրոցում  կա ուսուցիչների   սերնդափոխության    խնդիր, նաև  երիտասարդ ուսուցիչների՝   փորձառու  ուսուցիչներից  սովորելու  ,կարողությունները զարգացնելու խնդիր:

 

 

 

Աղյուսակ6. Տվյալներ հաստատության ղեկավար և վարչական կազմի վերաբերյալ

 

Անունը, ազգանունը, հայրանունը  

Պաշտոնը

Տվյալ պաշտոնում աշխատելու ժամանակահատվածը Տվյալ հաստատությունում աշխատելու ժամանակահատվածը Պետական պարգևները, կոչումները և այլն
Մարտիրոսյան  Գայանե Նորայրի Տնօրեն 1986-ի  հոկտեմբերի

9 -ից առայսօր

2015-ի  հուլիսի 1 -ից առայսօր
Թադևոսյան Սվետլանա Գրիգորի Տնօրենի տեղակալ  

1985թ-ից առայսօր

 

1985թ-ից առայսօր

 

 

Աղյուսակ 7.Տվյալներ հաստատության կառավարման խորհրդի կազմի վերաբերյալ

 

Անուն, ազգանուն, հայրանուն Աշխատանքի վայրը, զբաղեցրած պաշտոնը Կրթությունը Հաստատության

խորհրդի կազմում ընդգրկված լինելու ժամանակահատվածը

Պետական պարգևները, կոչումները և այլն
Չիբուխչյան Կարինե Ռոբերտի Խրիմյան Հայրիկի անվ հ 10  դպրոց

դասվար

 

բարձրագույն

 

2007թ-ից առայսօր

 

Գասպարյան Գայանե Սուքիասի

Խրիմյան Հայրիկի անվ

հ 10  դպրոց

օտարլեզվի/անգլերեն/

ուսուցչուհի

 

բարձրագույն

 

2015թ-ից առայսօր

Հակոբյան Սուսան  Սուրենի  

Տնային տնտեսուհի

 

բարձրագույն

 

2016թ-ից առայսօր

 

Փլավչյան Արշակ Ժորայի

Երևանի Կենտրոն վարչա-

կան շրջանի  ղեկավարի աշ-

խատակազմի  սոցիալական

առողջապահության և բաժնի պետի  տեղակալյ

 

բարձրագույն

 

2016թ-ից առայսօր

Ղազարյան Բելլա Արիստակեսի ԵրևանիԿենտրոն

Վարչական  շրջանի

Մարզադպրոց  հիմնարկի

տնօրեն

 

բարձրագույն

 

2007թ-ից առայսօր

 

Պետրոսյան Իոսիֆ Հրաչիկի

Երևանի  պետական կրկեսի տնօրեն և գեղարվեստական ղեկավար  

բարձրագույն

 

2007թ-ից առայսօր

Հարությունյան Գայանե Քաջիկի  

Տնային տնտեսուհի

բարձրագույն 2016թ-ից առայսօր
Թադևոսյան  Ժաննա Նորիկի Երևանի հ.3 մանկապարտեզի  տնօրեն բարձրագույն 2016թ-ից առայսօր

 

 

Դպրոցի խորհուրդը  օրենքով   նախատեսված   պարբերականությամբ   հրավիրում  է  նիստեր, քննարկում   դպրոցի   խնդիրները, իր  լիազորությունների  շրջանակներում     կատարում է առաջարկություններ:Երբեմն խորհրդի ոչ բոլոր անդամներն են  մասնակցում     նիստերին

( հիմնականում խորհրդի  դրսից  կցված   անդամները):   Խորհրդի  աշխատանքները  կարելի է կազմակերպել   շատ  ավելի արդյունավետ:

Հաստատությունում սովորողների և աշխատակազմի անվտանգ կենսագործունեության ու առողջության պահպանման գնահատման ցուցանիշներըև չափանիշները հետևյալներն են՝

 

2.1. Հաստատությունը պահպանում է շենքի և տարածքի անվտանգ շահագործումը

 • Դպրոցի  տարածքը ցանկապատված է մասամբ   և անվտանգ չէ
 • դպրոցի տարածքը  ավտոճանապարհային  գոտուց և աղմուկից մեկուսացված և հեռացված չէ,  բավարար  հեռավորության  վրա չի գտնվում,չունի  վերգետնյա և ստորգետնյա անվտանգ անցումներ:
 • արտակարգ իրավիճակներում հատուկ ծառայությունների մեքենաները կարող են անարգել մոտենալ հաստատության շենքին միայն փողոցի կողմից:
 • դպրոցի  տարածքը մաքուր է,  լաբորատորիաներում օգտագործվող այրվող և այլ վտանգավոր նյութերի թափոնները, աղբը կանոնավոր հավաքվում էհատուկ աղբարկղներում և դուրս է բերվում հաստատության տարածքից.

դպրոցի  ամբողջ տարածքում պարբերաբար իրականացվում են միջոցառումներ՝ կրծողների և վտանգավոր միջատների, թափառող շների,կատուների և այլ կենդանիների դեմ:Ունենք պայմանագիր՝  կնքված

<<Համաճարակային արշավախումբ >>ՍՊԸ-ի հետ(N 10/198  08.01.2014թ.)

 

2.2. կետի չափանիշներն են՝

 1. Դպրոցի շենքն ունի հիմնովին վերանորոգման կարիք :Իր գոյության ընթացքում ՝ 1954 թ-ից ի վեր դպրոցի շենքը  երբևէ  չի  հիմնանորոգվել:Կատարվել են հույժ անհրաժեշտ մասնակի  վերանորոգման աշխատանքներ՝ 2004 թ-ին ՝տանիքը, ,սակայն, մասնագետի բնութագրմամբ, թիթեղները տեղադրվել են  ոչ ճիշտ՝եզրը եզրին, այլ ոչ ծայրերում   մասամբ  իրար վրա.ձնհալի ժամանակ  ջուրն անարգել 4-րդ հարկից պատերով իջել է մինչև 2-րդ  հարկ, հեղեղել դասասենյակները, շարքից հանել մանրահատակը:2015 թ-ին վերանորոգվել է  բուֆետը:
 2. Ուսումնական հաստատության շենքի շահագործումը հիմնականում համապատասխանում է շահագործման անվտանգության նորմատիվներին:
 3. Շենքում առկա  են   դեպի  դուրս  բացվող  պահուստային  ելքեր:
 4.   Դպրոցն ապահովված է կապի միջոցներով , չունի    արտակարգիրավիճակներիազդարարմանհամակարգ:
 5. Շենքը  հարմարեցված չէ  ԿԱՊԿՈՒ սովորողների անվտանգ տեղաշարժ  և ուսուցում ապահովող պայմաններին( թեք հարթակներ,լայն դռներ  և այլն):
 6. Դպրոցը ապահովված է  սարքին վիճակում գտնվող հակահրդեհային, անվտանգության լրակազմով,սակայն  դեռ համալրման անհրաժեշտություն կա:2015 թ-ին  հրդեհավտանգ ,անօգտագործելի  անպետք իրերով լի  պահեստի վերածված տանիքը  ամբողջովին մաքրվել է,սակայն հրակայուն  նյութերով  դեռ  պատված չէ:
 7. Հաստատությունում ոչ կառուցվածքայինվտանգներ չկան:
 8.     Համակարգչային սարքավորումները, հեռուստացույցները ամուր  տեղադրված են և ամրացված աշխատատեղերին
 • անիվներով տեղաշարժվող ծանր իրերն ամրացված են հատակին
 • բաց դարակներից հեռացված են ծաղկամանները, նկարները, դեկորատիվ իրերը
 1. Դպրոցի միջանցքների հատակները սայթաքուն չեն:

10 Ստորին հարկերի պատուհաններն ունեն  ոչ շարժական մետաղյա վանդակաճաղեր,դպրոցը շուրջօրյա վերահսկվում է գիշերային պահակների, դռնապանի, ցերեկային պահակի  կողմից:

11.Դպրոցի  կահույքը   հիմնականում   համապատասխանում է անվտանգ կենսագործունեության պահանջներին, ամուր և բարվոք վիճակում է,սակայն որոշ դաասրաններում կահույքն ունի  թարմացման և համալրման կարիք:

12..  Դպրոցում մշակված և առկա է սովորողների ու անձնակազմի տարհանման պլան, որում հաշվի են առնված նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարիքները:

 1. Դպրոցի նախասրահում, բոլոր հարկերում, դասասենյակներում փակցված են տարհանման պլան-սխեմաները:
 2. Դպրոցի տարհանման ուղիները ազատ են ավելորդ իրերից և արգելափակված չեն ծանր իրերով

 

2.3. Հաստատության նախագծային հզորությունը նկարագրող ցուցանիշներ և չափանիշներ

Հաստատությունը պահպանում է իր նախագծային հզորությունը

 1. Դպրոցում սովորողների թիվը չի համապատասխանում  հաստատության նախագծային հզորությանը: Դպրոցիլիցենզիայով սահմանված սահմանային տեղերի-նախագծային հզորությունը 400 աշակերտ  տեղ է, իսկ դպրոցում սովորող աշակերտների թիվը ՝228 աշակերտ:
 2. Ոչ  բոլոր  դասասենյակներում    են ,որ նստարանների թիվը և դրանց միջև հեռավորությունը համապատասխանում են Առողջապահության և  նախարարաության  սահմանված նորմերին:
 3. Դպրոցում <<ֆիզկուլտուրա>>  առարկայի  ուսումնական պարամունքները հիմնականում  անցկացվում   են  մարզադահլիճում,աշնանը  և գարնանը՝ նաև  մարզահրապարակում:   Մարզադահլիճում  չկա օդափոխության նորմալ համակարգ և  խոնավության պայմաններ են , իսկ մարզահրապարակն  ենթակա

Է բարեկարգման:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ8. Տվյալներ յուրաքանչյուր դասասենյակում սեղան-նստարանների դասավորվածության և թվի վերաբերյալ

 

 

Դիտարկման ամսաթիվ 28.03.2017

 

 

 

Դասասենյակի համարը

 

 

Դասասենյակի մակերեսը (քմ)

 

Սեղան-նստարանների դասավորվածության ձևը(շարքերով,շրջանաձև,T-աձև,

П-աձև,խառը)

 

Սեղան-նստարաններիթիվը

Սեղան-նստարանների  շարքերի և միմյանց միջև հեռավորությունն

ները

Դասասենյակ N1

/մաթեմատիկա/

 

51.3 մ2

 

շարքերով

 

14 /28

 

30-40 սմ

Դասասենյակ N2

/անգլերեն/

 

51.3 մ2

 

շարքերով

 

18/36

 

30-40 սմ

Դասասենյակ N3

/ռուսաց լեզու/

 

50.7 մ2

 

շարքերով

 

14/28

 

30-40 սմ

Դասասենյակ N4

/հայոց լեզու/

51.9 մ2  

շարքերով

 

14/28

 

30-40 սմ

Դասասենյակ N5

/կեսաբան,/

46.7 մ2  

շարքերով

 

12 / 24

 

30-40 սմ

Դասասենյակ N6

/հայոց լ -2/

39.6 մ2  

շարքերով

 

12 /24

 

30-40 սմ

Դասասենյակ N7

/մաթեմատիկա/

37,8 մ2  

շարքերով

 

11 /22

 

30-40 սմ

Դասասենյակ N8

/պատմություն/

36 մ2  

շարքերով

 

12 /24

 

30-40 սմ

 

Դասասենյակ N9

/ֆիզիկա/

45.1 մ 2  

շարքերով

 

13 /26

 

30-40 սմ

Դասասենյակ N10

/ՆԶՊ/

 

40.5 մ2

 

շարքերով

 

8 /24

 

30-40 սմ

Դասասենյակ N11

/շախմատ/

46.7  մ2  

շարքերով

 

12 /24

 

30-40 սմ

Դասասենյակ N12

/աշխարհագր/

 

53 մ2

 

շարքերով

 

15 /30

 

30-40 սմ

Դասասենյակ N13

/քիմիա/

51.3  մ 2 շարքերով  

15 /30

 

30-40 սմ

Դասասենյակ N14

/տարրական-1/

51.9 մ2 շարքերով  

14 /28

 

30-40 սմ

Դասասենյակ N15

/տարրական-2/

46.7 մ2 շարքերով  

15 /30

 

30-40 սմ

Դասասենյակ N16

/տարրական-3/

51.3 մ2 շարքերով  

13  /26

 

30-40 սմ

Դասասենյակ N17

/տարրական-4/

50.1 մ2 շարքերով  

12 /24

 

30-40 սմ

Դասասենյակ N18

/տարրական-5/

51.3 մ 2 շարքերով  

8 /16

 

30-40 սմ

Դասասենյակ N19

/տարրական-6/

45.1 մ2 շարքերով  

6/12

 

30-40 սմ

 

Հիմնականում սեղանները շարվում են շարքերով, սակայն ,ելնելով դասի բնույթից,  ուսուցչի  դասավանդման  ընտրված մեթոդից, ուսուցչի նախընտրությամբ ,կարող  է փոխվել   սեղանների դասավորությունը:4-րդ  հարկում  կան դասասենյակներ,որտեղ սեղանների դասավորությունը չի համապատասխանում նախատեսած նորմերին(դասավորության այլ հնարավորություն չկա):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 9. Տվյալներ յուրաքանչյուր դասասենյակներում մեկ սովորողին ընկնող մակերեսի վերաբերյալ

 

Դիտարկման ամսաթիվ04.04.2017 թ

 

Դասասենյակի համարը Դասասենյակի մակերեսը (քմ) Մեկ սովորողին ընկնող մակերեսը (քմ) Նորմերից պակաս կամ ավել մակերեսը

(քմ)

Դասասենյակ N1

/մաթեմատիկա/

51.3 մ2 2.7 +0.7
Դասասենյակ N2

/անգլերեն/

51.3 մ2 2.8 +0.8
Դասասենյակ N3

/ռուսաց լեզու/

50.7 մ2 1.9 -0.1
Դասասենյակ N4

/հայոց լեզու/

51.9 մ2 2
Դասասենյակ N5

/կեսաբան,/

46.7 մ2 1.8 -0.2
Դասասենյակ N6

/հայոց լ -2/

39.6 մ2 2.2 +0.2
Դասասենյակ N7

/մաթեմատիկա

37,8 մ2 2.2 +0.2
Դասասենյակ N8

/պատմություն/

36 մ2 1.4 -0.6
Դասասենյակ N9

/ֆիզիկա/

45.1 մ 2 1.7 -0.3
Դասասենյակ N10

/կերպարվեստ/

40.5 մ2 1.6 -0.4
Դասասենյակ N11

/շախմատ/

46.7  մ2 1.9 -0.1
Դասասենյակ N12

/աշխարհագր/

53 մ2 2.4 +0.4
Դասասենյակ N13

/քիմիա/

51.3  մ 2 1.9 -0.1
Դասասենյակ N14

/տարրական-1/

51.9 մ2 2.1 +0.1
Դասասենյակ N15

/տարրական-2/

46.7 մ2 2.2 +0.2
Դասասենյակ N16

/տարրական-3/

51.3 մ2 2.7 +0.7
Դասասենյակ N17

/տարրական-4/

50.1 մ2 2
Դասասենյակ N18

/տարրական-5/

51.3 մ 2 3.1 +1.1
Դասասենյակ N19

/տարրական-6/

45.1 մ2 3.0 +1

 

Աղյուսակից  երևում  է, որ ուսումնական շատ սենյակներում մեկ սովորողին բաժին ընկնողտարածքը  հիմնականում    0.1 — 0.6 մ -ով պակաս է, քան «Հանրակրթական դպրոցի կառուցվածքի և պահպանման» սանիտարական  կանոններով  նախատեսված   տարածքը, բայց համապատասխանում    է   օրինակելի   ուսումնական  պլանով  նախատեսված  դասարանների

միջին    խտությանը:

 

 

 

Դպրոցական շենքի կտրվածքով  յուրաքանչյուր  սովորողին ընկնող մակերեսը կազմում է

2582.7 մ 2: 228աշ.= 11.3 մ , որը   նորմայի սահմաններում է, սակայն իրականում լայն          միջանցքների հաշվին:

4-րդ  հարկի  մի թևի դասասենյակները սանիտարական նորմերին բացարձակ  չեն համապատասխանում:Այս հարցին լուծում կարելի է տալ  հիմնանորոգման ժամանակ:

 

 

Աղյուսակ 10 Ա. Տվյալներ արտակարգ իրավիճակներում հաստատության անձնակազմի և սովորողների տեղեկացված լինելու մասին

Դիտարմկամ ամսաթիվ  11.04.2017թ

 

 

N

 

 

 

Չափանիշը

Նշում համապատասխան փաստաթղթի և գույքի առկայության մասին,

/ գրել փաստաթղթի անվանումը և ընդունման ամսաթիվը , թվարկել առկա գույքը/

 

1.

 

Դպրոցի  աշխատակազմը և սովորողները տիրապետում են աղետների ժամանակ և արտակարգ իրավիճակներում գործելու վարքականոններին:

 

Երևանի  Խրիմյան Հայրիկի անվանհ10 հիմն դպրոցի  <<Աղետների  ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում գործելու>>պլանըհաստատվել է 15.05.2017թ

 

2. Հաստատության աշխատակազմը և սովորողները տեղեկացված են հաստատությունում առկա անվտանգության միջոցների (էլեկտրական վահանակի, հրշեջ տեղեկատուի, հրշեջ ծորակի և այլն) տեղերին ու տիրապետում են դրանց օգտագործման կանոններին-տիրապետում են դպրոցի աշխատակազմը և 8-9-րդ դասարանների աշակերտները:  

 

Առկա են Էլեկտրական վահանակ,

4 հարկերում  երկուական կրակմարիչներ,1 հակահրդեհային վահանակ

 

 

Աղյուսակ 10Բ. Տվյալներ տեղական վտանգների գնահատման և աղետների պատրաստվածության ու հակազդման մեխանիզմներիուղղությամբ հաստատությունում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ

 

 

 

 

Ամսաթիվը

 

 

Դասարանը

Միջոցառման անվանումը, նկարագիրը և օգտագործված պարագաներն ու ուսումնական նյութերը Մասնակից սովորողների և աշխատակիցների  թիվը
 

01.03.2017թ

 

I- IV

 Կատարվել  է  տարհանումաղետների դեպքում՝ օգտվելով   4  հարկերի տարհանմանսխեմաներից զինղեկ

102  սովորող

10 ուսուցիչ

բուժքույր

 

23.03.2017թ

 

VI ա   ,VIբ

ԱԻ և ՔՊ  հիմնահարցեր:

Բնածին աղետներ:

Դաս- զրույց

34 աշակերտ

3 ուսուցիչ

զինղեկ

 

 Միջոցառումների արդյունավետությունը գնահատելու նպատակով շահառու խմբերի՝ ծնողների,սովորողների  և մանկավարժների շրջանում իրականացրել են հարցումներ: Գնահատման  հանձնաժողովը  ներկայացնում է  հարցումների ամփոփ արդյունքները:

Աշակերտներիշրջանումանցկացվածհարցումներըփաստումեն, որաշակերտներնհիմնականումտիրապետումենաղետներիժամանակևարտակարգիրավիճակներումգործելուվարքականոններին.

Հարցումը անցկացվել է 228-ից 117 աշակերտների միջև/5-9-րդ դասարանցիներ/

 

 • <<լիովին> պատասխանել է —35աշակերտ-   9 %
 • <<մասամբ>> պատասխանել է — 67աշակերտ-  57.2%
 • <<չեմ տիրապետում>> պատասխանել է -8 աշակերտ 6,8 %
 • <<այլ կարծիք>> պատասխանել է —2  աշակերտ  1.7%
 • <<տեղյակ չի >>  պատասխանել է   -5 աշակերտ 2%

Աղյուսակ 10 Գ. Տվյալներ հաստատության քաղաքացիական պաշտպանության պլանից բխող սովորողների և աշխատակազմի հետ տարվա ընթացքում իրականացվող միջոցառումների և վարժանքներիվերաբերյալ

 

 

Ամսաթիվը

 

 

Դասարանը

Միջոցառման/վարժանքի անվանումը, նկարագիրը և օգտագործված պարագաներն ու ուսումնական նյութերը

 

Մասնակից սովորողների և աշխատակիցների թիվը
 

05.09.2016թ

 

VIII

Զրույց ուսուցում<<Փրկարարականաշխատանքներ>>:Տուժածներիտեղափոխումըթեմայով զինղեկ

22 աշակերտ

3 ուսուցիչ

 

05.05.2017թ

 

VII

<<Օդայինտագնապ>>և<<Ուշադրություն

բոլորին>>ազդարարմանազդանշաններիդեպքումաշակերտներիգործելականոններըդպրոցումգտնվելիսևտանը:

զինղեկ

26 աշակերտ

2 ուսուցիչ

 

18.05.2017թ

 

IX

<<Օդային  տագնապ>>և  <<Ուշադրություն

բոլորին>>ազդարարման ազդանշանների դեպքում աշակերտների  գործելականոնները  դպրոցում գտնվելիս և  տանը:

 

զինղեկ

22 աշակերտ

2 ուսուցիչ

 

 

11.04.2017 թ

 

 

VIII- IX

 

 

Հատուկ տակտիկական ուսումնական վարժանք<<Տարհանման հավաքակետի  ծավալումը>>

Տնօրեն,  զինղեկ

ուսուցչականև օժանդակ  աձնա-կազմը,ծնողներ իրենց մանկահասակ երեխաներով  ,ԱԻՆ աշխատակիցներ՝

Ս.Ստեփանյան

Գ.Միրզոյան

բուժքույր

 

 

 

Աղյուսակ 11. Տվյալներ հաստատության ջեռուցման առկայության և տեսակի վերաբերյալ

Դիտարկման ամսաթիվ- 15.11.2016թ.  -19.02.2017թ.

 

Դասասենյակները/համարը/,դահլիճները, այլ սենյակները միջանցքները Ջեռուցմանձևը, /վառելիքիտեսակը/ Ջերմաստիճանըշրջայցիպահին Ջեռուցման ժամերը
Դասասենյակ N1

/ մաթեմ/

լոկալ ջեռուցում

/գազ/

210 շուրջօրյա
Դասասենյակ N2

/անգլերեն/

լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

220 շուրջօրյա
Դասասենյակ N3

/ռուսաց լեզու/

լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

200 շուրջօրյա
Դասասենյակ N4

/հայոց լեզու/

լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

200 շուրջօրյա
Դասասենյակ N5

/կեսաբան,/

լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

200 շուրջօրյա
Դասասենյակ N6

/հայոց լ -2/

լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

200 շուրջօրյա
Դասասենյակ N7

/մաթեմատիկա/

լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

200 շուրջօրյա
Դասասենյակ N8

/պատմություն/

լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

180 շուրջօրյա
Դասասենյակ N9

/ֆիզիկա/

լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

200 շուրջօրյա
Դասասենյակ N10

/կերպարվեստ/

լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

200 շուրջօրյա
Դասասենյակ N11

/շախմատ/

լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

200 շուրջօրյա
Դասասենյակ N12

/աշխարհագր/

լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

200 շուրջօրյա
Դասասենյակ N13

/քիմիա/

լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

200 շուրջօրյա
Դասասենյակ N14

/տարրական-1/

լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

220 շուրջօրյա
Դասասենյակ N15

/տարրական-2/

լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

220 շուրջօրյա
Դասասենյակ N16

/տարրական-3/

լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

220 շուրջօրյա
Դասասենյակ N17

/տարրական-4/

լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

220 շուրջօրյա
Դասասենյակ N18

/տարրական-5/

լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

200 շուրջօրյա
Դասասենյակ N19

/տարրական-6/

լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

200 շուրջօրյա
 

Սպորտդահլիճ

լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

230 շուրջօրյա
Միջոցառումների դահլիճ լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

210 շուրջօրյա
Ուսուցչանոց լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

220 շուրջօրյա
Ճաշարան լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

210 շուրջօրյա
1-ին հարկի միջանցքներ լոկալ ջեռուցում

/ գազ/

180 շուրջօրյա

 

Ջեռուցման համակարգն աշխատում  է անխափան, բավարար  է  բնականոն  կրթական պրոցես կազմակերպելու համար:4 հարկերից միայն երկրորդ հարկի միջանցքում ջեռուցման  մարտկոցներ տեղադրված չեն:Հարկերում և դասասենյակներում, սանհանգույցներում  տեղադրված են ջերմաչափեր:

 

Աղյուսակ 12. Տվյալներ հաստատության ջրամատակարարման, սանհանգույցների(կոյուղացման) առկայության և դրանց վիճակի վերաբերյալ

Դիտարկման ամսաթիվ

 

Հաստատության ջրամատակարարումը

 

Ապահովված է շուրջօրյա հոսող խմելու ջրով /ընդգծել այո կամ ոչ բառերը/ Ապահովված է հոսող խմելու ջրով, շուրջօրյա Ապահովված չէ հոսող խմելու ջրով
 

այո

 

24 ժամ

 

Հաստատության սանհանգույցները և դրանց վիճակը
 

 

 

Շենքի հարկը

 

 

 

 

Սանհանգույցների թիվը

Աղջիկների սան-հանգույցի առկայու

թյունը(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Տղաների սան-հանգույցի առկայու

թյունը

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Հիգիենայի պարագաների առկայու

յունը (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Հարմարեց վածությունը հաշմանդա

մություն ունեցող անձանց հարմար

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

 

Վերանո րոգված է, թե ոչ (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)
1-ին հարկ չկա  

Ոչ

 

Ոչ

 

Ոչ

 

Ոչ

 

Ոչ

2-րդ

հարկ

 

2

 

Ոչ

 

Այո

 

 

Այո

 

 

Ոչ

 

Ոչ

3-րդ

հարկ

 

1

 

Այո

 

 

Ոչ

 

Այո

 

 

Ոչ

 

Ոչ

4րդ

հարկ

 

չկա

 

Ոչ

 

Ոչ

 

Ոչ

 

Ոչ

 

Ոչ

 

Սանհանգույցների  մաքրությունը ստուգվում է յուրաքանչյուր օր,սանհանգույցներն

ապահովված են շուրջօրյա հոսող ջրով  և հիգիենայի անհրաժեշտ պարագաներով(օճառ,թուղթ և այլն) և հաճախակի ախտահանվում են քլորամինով:

 

 

Աղյուսակ 13.  Տվյալներ հաստատությունում սննդի կետի առկայության և սննդի կազմակերպման վերաբերյալ

 

Դիտարկման ամսաթիվ6.04.2017թ , 10.05.2017թ

Հաստատությունում առկա է սննդի կետ, թե ոչ(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը
Այո Ոչ
Հաստատության սննդի կետում փակցված են առողջ սննդակարգի վերաբերյալ համապատասխան պաստառներ, թե ոչ(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը
Այո Ոչ
Սննդի կետի սանիտարական վիճակը` ըստ հակահամաճարակային ծառայության-  հակահամաճարակայինծառայությանկողմիցստուգմանարդյունքըգնահատվելէբավարար :
Սննդի կետի տեսակը (բուֆետ, ճաշարան ) Միաժա մանակ սնվելու հնարավորություն ունեցող անձնաց թիվը և տարածքը քմ Սառը և տաք հոսող ջրի առկայությունը

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

 

Լվացարանի և հիգիենայի պարագաների առկայությունը(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

 

Տաք սննդի հնարավորությունը

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Վերանորոգ-

 

ված է, թե ոչ

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

 

 

բուֆետ

 

25 անձ

52.5 մ2

 

 

 

Այո

 

 

 

Այո

 

 

 

Ոչ

 

 

Այո

 

 

 

2015 թ-ին բուֆետը վերանորոգվել է,կահավորվել,տեղադրվել է գեյզեր :Աշակերտները սպասարկվում են դասամիջոցներին, անհրաժեշտության դեպքում, բուժքրոջ հսկողությամբ,առանձին աշակերտներ՝դասի ընթացքում:Բուֆետում իրականացվում է ամենօրյա ուսուցչական հերթապահություն,օրվա հերթապահի և  բուժքրոջ կողմից  ամենօրյա հսկողություն է իրականացվում ստացվող  ապրանքների  որակի և ժամկետների նկատմամբ:Անհրաժեշտ է բուֆետը համալրել  առողջ  սննդի մասին պաստառներով և մտածել դպրոցական սննդի որակը  և տեսականին բարելավելու   մասին:

 

 

 

 

Աղյուսակ 14.Տվյալներ հաստատությունում բուժկետի առկայության և բուժսպասարկման վիճակի վերաբերյալ

Դիտարկման ամսաթիվ   11.04.2017թ

Հաստատությունում առկա է բուժկետ (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)
Այո

Ոչ

Հաստատությունն ունի բուժաշխատող և կարող է տրամադրվել առաջին բուժօգնություն (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)
Այո

Ոչ

Բուժկետի գտնվելու հարկը և տարածքը քմ Բուժաշխատողներ թիվը  և նրանց պաշտոն

ները

 

Բուժկետում առկա գույքը

Վերանո րոգված է, թե ոչ

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

 

 

Սանիտարական վիճակը

Առաջին բուժօգնության միջոցների և դեղերի առկայությունը
 

 

1-ին հարկ

15.8մ2

 

 

1 բուժքույր

Առկա է անհրաժեշտ

գույք  և նախատես-

ված դեղորաքը

 

 

 

Ոչ

 

կարիք ունի

վերանորոգման

 

 

Առկա է

 

Բուժկետն  ունի վերանորոգման կարիք: Մասնակի վերազինվել է:

Դպրոցում  բուժքրոջ  կողմից կատարվում են հետևյալ աշխատանքները.

 • Ամենամյա սկրինինգ  թեստերի կատարում/քաշ,հասակ,զ/ճ,լսողության,տեսողության, կեցվածքի   շեղումներ  և այլն/
 • Սանիտարական վիճակի   հսկողություն,
 • Տարածքային պոլիկլինիկայում աշակերտների պարբերական ստուգումների ապահովվում ` ծնողների օգնությամբ:
 • Կատարվել է պատվաստումների գրանցում ՝ապահովելով սերտ կապը տարածքային պոլիկլինիկայի հետ:
 • Կատարվում է վարակիչ հիվանդությունների հայտնաբերում  և տեղեկացվում է հակահամաճարակային կազմակերպությանը:
 • Հետևողական աշխատանք է տարվում աշակերտների  բացակայությունների նկատմամբ,հայտնաբերվում պատճառները,համագործակցում դասղեկների հետ և իրավիճակի մասսին տեղեկացվում ծնողին:
 • Դպրոցում,հնարավորության սահմաններում , պահպանված է աշակերտական սեղանների հեռավորությունը  գրատախտակից 2.4—2.7 մ,պատուհաններից ՝

50-70 սմ, պատից՝ 50-70սմ,շարքերի միջև՝ 50 սմ և գրատախտակի բարձրությունը՝ հատակից 70 սմ:

 

Աղյուսակ 15.  Տվյալներ հաստատության սովորողներիֆիզիկական, հոգևոր և սոցիալական առողջությանն ուղղված աշխատանքներիվերաբերյալ

Հաստատությունում գրանցված ալկոհոլի, ծխախոտի, թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի օգտագործման դեպքերը տվյալ ուստարում
Դեպքը  — Ամսաթիվը Դասարանը, սովորղը/ները/ Ձեռնարկված միջոցառումը
1.Արձանագրված   դեպքեր   չկան
2.
3.
……..
Ալկոհոլի, ծխախոտի, թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերիօգտագործմանկանխարգելմանուղղությամբինչուսումնական և այլ ծրագրեր ու միջոցառումներենիրականացվում
Ծրագիրը կամ միջոցառումը, թեման Ամսաթիվը Դասարանը

 

1.Միջոցառում նվիրված ՁԻԱՀ-իևՄԻԱՎ-իկանխարգելմանը 16.12.16թ 8-9 րդ
2.Առողջ ապրելակերպ դասին միջոցառում

<<Ո՛չ ծխախոտին>>թեմայով

3.02.17թ. 9-րդդասարան
3.Պատրաստել պաստառներ նվիրված ՁԻԱՀ-իևՄԻԱՎ-իկանխարգելմանը 2.12.16թ. 9-րդդասարան
Հաստատությունում գրանցված մարմնականվնասվածքներհասցնելուդեպքերը, դրանցբացահայտմանն ու  հետագա դեպքերի կանխմանն ուղղված քայլերը
Դեպքը Ամսաթիվը Դասարանը Բացահայտմանն ու կանխմանն ուղղված քայլերը
1.       Արձանագրված   դեպքեր   չկան
Հաստատությունումսովորողներինկատմամբբռնության, ֆիզիկականկամհոգեբանականճնշմանդեպքերիբացահայտման, զեկուցման,դրանցկանխարգելմանևհանրայինքննարկմանմեխանիզմները
 

 

Դեպքը

 

 

Ամսաթիվ

 

 

Դասարանը, սովորղը/ները/

Բացահայտման, քննարկման մեխանիզմը, ձեռնարկված քայլերը և հետագա կանխարգելման ուղիները
 

 

Հասատությանկողմից ընտանիքում երեխայի խնամքի ու դաստիարակության, ծնողական պարտականությունների նկատմամբ պատասխանատվության բարձրացման ու բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման բացառման, երեխային զարգացման համար անվտանգ միջավայրի ձևավորման հարցերի վերաբերյալ ծնողների իրազեկմանն ուղղված միջոցառումներ և մեխանիզմներ

Միջոցառում Ամսաթիվ Մասնակիցները, դրանց թիվը Առաջադրված մեխանիզմ,
 

1.Իրազեկումդպրոցիծնողներինիրենցիրավունքների, պարտականություններիմասին:

 

 

16.09.16թ.

Դպրոցիծնողականխորհրդիանդամներ և

1-ից-9-րդ դասարաննե-

րի ծնողներ

Տարեսկզբին տեղեկացվել է դպրոցի համադպրոցական ծնողական ընդհանուր ժողովում
2.Դասարանականծնողականժողովներումծնողներինտեղեկացրելեն՝ՀՀհանրակրթությանմասինօրենքում/հոդված 28/ Սովորողիծնողիիրավունքների, պարտականություններիմասին:  

2016թ.

սեպտեմբեր

 

1-ից-9-րդ դասարաննե-րի ծնողներ

Տեղեկացվել է տարեսկզբին կազմակերպված դասարանական ծնողականժողովներում:
3.Զրույց<<Կամակորությունը և դրա վերացման ուղիները>>թեմայով  

18.01.15թ

 

4ա-րդ դասարան

Զրույցի և  բերված օրինակների միջոցով բացատրվել     է

կամակորության   հետևանքները:

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-իկանխարգելմաննպատակով` ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-իփոխանցմանուղիներիևկանխարգելմանմասինսովորողների գիտելիքներիմակարդակըբարձրացնելուհամարհատուկդասընթացներիև միջոցառւոմնեի անցկացումը
Դասընթացի անվանումը /միջոցառման թեման, օգտագործված ուսումնամեթոդական նյութերը Ամսաթիվ Դասարանը/ները/ Մասնակիցների թիվը
1.9-րդ դասարանի աշակերտնեը կարդացելեն զեկուցումներ  նվիրված

ՁԻԱՀ-ի  և  ՄԻԱՎ-ի կանխարգելման մասին ևպատրաստել են պաստառներ

 

02.02.16 թ.

 

9

 

22

 

 

 

 

 

 

 

Հաստատությունը ստեղծում է ուսումնամեթոդական նյութեր և իրականացնում է ուսումնական դասընթացներ ուղղված ըննդեմ բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման

 

Դասընթացի անվանումը,

օգտագործված ուսումնամեթոդական նյութերը

 

Ամսաթիվ

 

Դասարանը/ները

Մասնակիցների թիվը
1.Մեթոդական զեկուցում<<ՈՒսուցչի դերը դասերի ընթացքում հոգեբանական բարենպաստ մթնոլորտի ստեղծման գործում>>թեմայով  

24.11.16 թ.

 

մ/մ նիստ

 

18

2.Կլոր սեղան<< Հայոց մեծ եղեռնը   >>խորագրովևնվիրվածաշխարհումկատարվածցեղասպանություններին  

20.04.17թ

 

8-9

 

21

 

Հիմնական դպրոցում սովորողների ֆիզիկական, հոգևոր,սոցիալական առողջությանն ուղղված դաստիարակչական աշխատանքները նպաստում են աշակերտների հայեցի

կրթությանը: Դաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպման հարցում մեծ դեր ունի դասարանի ղեկավարը /դասղեկը/:  Դպրոցում ծավալելով դասարանական, արտադասարանական  բազմաբնույթ նպատակային աշխատանքներ՝ զրույցներ,միջոցառումներ,, բանավեճեր, էքսկուրսիաներ, նպաստում ենք աշակերտի արժեքային համակարդի ձևավորմանը:Աշակերտի աշխարհայացքի  ձևավորմանը նպաստում են   դպրոցում կազմակերպվող  միջոցառումները ՝ նվիրված   ազգային և պետական տոներին , եկեղեցական տաղավար տոներին  և   այցելությունները պատմամշակույթային   օջախներ:

   Դպրոցում բոլոր աշխատանքները կազմակերպվում են վերոնշյալ  հիմքով:

 

5-9-րդ դասարանների   117  աշակերտների շրջանում անց է կացվել հետևյալ հարցումը.

Որքա՞ն հաճախ են  ձեր դպրոցում գրանցվում   սովորողների նկատմամբ բռնության, ֆիզիկական  կամ  հոգեբանական ճնշման, մարմնական վնասվածքների ստանալու և  այլ դեպքեր:

 • << երբեք>>  —        պատասխանել   է    83   աշակերտ  —   9%
 • << տարվա մեջ 1-2 անգամ>> պատասխանել  է   -18աշակերտ   4%
 • << ամեն   ամիս>>  պատասխանել է   1 աշակերտ —  8 %
 • << ամեն շաբաթ, կամ ավելի հաճախ>> պատասխանել  է -2 աշակերտ   7%
 • <<այլ>>  պատասխանել   է   10  աշակերտ   5%
 • << տեղյակ    չի  >>  պատասխանել   է  3 աշակերտ  5 %

 

1-9-րդ դասարանների  222ծնողների   շրջանում անց է կացվել հետևյալ հարցումը.

 

 

 

 

 

 

Մասնակցել եք արդյո՞ք դպրոցի կողմից ընտանիքում  երեխայի խնամքի և դաստիարակության,ծնողական պարտականությունների նկատմամբ պատասխանատվության    բարձրացման  ու բռնության , ֆիզիկական կամհոգեբանական ճնշման բացառման,երեխայի զարգացման  համար անվտանգ միջավայրի ձևավորման  հարցերի վերաբերյալ ծնողների  իրազեկմանն   ուղղվածմիջոցառումներին.

 

 • <<այո>>— պատասխանել է     64ծնող    — 8%
 • <<ոչ>>—  պատասխանել է      149  ծնող-   1%
 • <<այլ>> պատասխանել է   —    9 ծնող  —    1%

 

 

Դպրոցի  24    ուսուցիչների   շրջանում   անց  է   կացվել  հետևյալ  հարցումը.

Ի՞նչ  հաճախականությամբ են դպրոցում գրանցվում  սովորողների նկատմամբ բռնության, ֆիզիկական , հոգեբանական ճնշման   և այլ դեպքեր:

 

 • << երբեք>> պատասխանել է  —   21 ուսուցիչ —   5%
 • <<տարվա մեջ մեկ կամ երկու անգամ>> պատասխանել է —   2 ուսուցիչ —  3 %
 • <<ամեն ամիս >>  պատասխանել է   0%
 • << ամեն շաբաթ կամ ավելի հաճախ>>  պատասխանել է  0%
 • <<այլ>>—     1   ուսուցիչ    պատասխանել   է   1 %-ը

 

Աղյուսակ 16. Տվյալներ սովորողների ուսումնառության արդյունքների վերաբերյալ տվյալ ուստարում

Ցուցանիշ 1-ի համար լրացնել ստորև աղյուսակները՝ 4-րդ, 9-րդ և 12-րդ դասարանների համար

 

 

 

 

Հիմնական առարկաներ

 

 

 

Սովորողների թիվը

 

Տարեկան միջին գնահատականները՝ ըստ հիմնական առարկաների

4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման և 9-րդ, 12-րդ դասարաններում  պետական ավարտական քննությունների միջին միավորները
4-րդ. դաս. 9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

4-րդ. դաս. 9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

4-րդ.

դաս.

9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

Մայրենի 41     8.1     12.1  
Մաթեմատիկա 41     7.5     8.02  
Հայոց լեզու   22     5.6     10.5
Գրականություն   22     5.9     10.5
Ռուսաց լեզու   14     6.3     12.7
Անգլերեն   8     7     13.6
Ֆիզիկա   7     12.8     9.7
Աշխարհագրություն   11     6.7     11.5
Կենսաբանություն   3     5.6     12
Քիմիա   1     4     8
Հանրահաշիվ   22     5.3      
Երկրաչափություն   22     5.5      
Մաթեմատիկա   22           8.6
Հ.Ժ.Պ   22     6.7     10.1
Ֆիզլուլտուրա   22     7.7     8

 

Աղյուսակ 17.Տվյալներ սովորողների ուսումնառության արդյունքների վերաբերյալ նախորդ ուստարում

 

Հիմնական առարկաներ Սովորողների թիվը Տարեկան միջին գնահատականները՝ ըստ հիմնական առարկաների 4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման և 9-րդ, 12-րդ դասարաններում պետական ավարտական քննությունների միջին միավորները
4-րդ. դաս. 9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

4-րդ. դաս. 9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

4-րդ.

դաս.

9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

Մայրենի 20 8.5 7.9
Մաթեմատիկա 20 7.6 8
Հայոց լեզու և գրակ 25 7.04 13.4
Աշխարհագրություն 3 8.7 14.3
Մաթեմատիկա 25 6.8 11.5
Ռուսաց լեզու 9 6.4 12
Հ.Ժ.Պ 25 6.8 12.6
Ֆիզիկա 21 8 13
Կենսաբանություն 1 7 14
Օտար լեզու/անգլերեն/ 16 7.7 12.2
ֆիզլուլտուրա 25 7.8 7.3

 

 

Աղյուսակ 18. Տվյալներ 4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման և 9-րդ, 12-րդ դասարաններում պետականավարտական քննությունների արդյունքների դինամիկայի վերաբերյալ

 

Քննական առարկաներ Քննությունների միջին միավորների փոփոխությունը՝ըստ կրթական աստիճանների
Քննությունների միջին միավորների աճի տոկոսը Քննությունների միջին միավորների նվազման տոկոսը
4-րդ. դաս. 9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

4-րդ. դաս. 9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

Մայրենի 34.7%
Մաթեմատիկա 0.25%
Հայոց լեզու և գրակ 21,6%
Ռուսաց լեզու 5,5%
Անգլերեն 11,47%
Ֆիզիկա 34%
Աշխարհագրություն 19,5%
Կենսաբանություն 16,6%      
Մաթեմատիկա
Հ.Ժ.Պ
ֆիզլուլտուրա 9,5%

 

 

Չնայած  տարվա ընթացքում տնօրենության ուշադրության կենտրոնում է եղել  կիսամյակային  և  թեմատիկ գրավոր աշխատանքների արդյունքների համադրումը,ուսուցչի՝ աշակերտին օբյեկտիվ գնահատելու պահանջը, սակայն սովորողների տարեկան միջին գնահատականների և ավարտական քննությունների միջին միավորների համեմատությունները  ցույց են տալիս, որ բացի 4-րդ դասարանի <<մաթեմատիկա>>առարկայից,արձանագրվել   է բոլոր առարկաների գծով  գնահատականների նվազում, որի  պատճառները  մանրակրկիտ  վերլուծվել են  ուսուցիչների հետ

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 19. Տվյալներ սովորողների առաջադիմության վերաբերյալ տվյալ և նախորդ 2 ուստարիների համար՝ ըստ կրթական աստիճանների

Ցուցանիշ 2014-2015 ուսատրի 2015-2016 ուսատրի 2016-2017ուստարի
1-ից 4-րդ. դաս. 5-ից 9-րդ.

դաս.

10-ից 12-րդ.

դաս.

1-ից 4-րդ. դաս. 5-ից 9-րդ.

դաս.

10-ից 12-րդ.

դաս.

1-ից 4-րդ. դաս. 5-ից 9-րդ.

դաս

10-ից 12-րդ.

դաս.

Գերազանցառաջադիմությամբսովորողներիթիվը և տոկոսը`

 

 

 

 

 

 

29

29,2%

 

 

 

 

 

 

14

12,17%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

21.4%

 

 

 

 

 

9

7%

 

 

 

 

 

17

20.7%

 

 

 

 

 

6

4.9%

Ցածր առաջադիմությամբ սովորողների թիվը և տոկոսը`

(տոկոսի հաշվարկը. տվյալ կրթական աստիճանում «4», «5» և «6»տարեկան միջին գնահատական ունեցող սովորողների թվի հարաբերությունը այդ կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

 

31

30%

 

 

 

 

 

76

66%

   

 

 

58

40.8%

 

 

 

49

61.4%

 

 

 

26

31.7%

 

 

 

94

76.4%

Ավարտման գործակից

(հաշվարկ. տարրական, հիմնական և միջնակարգ դպրոցի ավարտական դասարաններում  քննություններից դրական գնահատական ստացածներիհարաբերությունը նույն դասարանների սովորողների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

100

 
Երկտարեցիների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ.  տվյալ կրթական աստիճանում երկտարեցիների թվի հարաբերությունը նույն կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Կրկնուսույցների մոտ պարապող սովորողների թիվը և տոկոսը՝ ըստ կրթության աստիճանների

(տոկոսի հաշվարկ. տվյալ կրթական աստիճանում կրկնուսուիցների մոռ պարապողների թվի հարաբերությունը նույն կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Միասնական քննություններին մասնակիցների թիվը և տոկոսը շրջանավարտների ընդհանուր թվի նկատմամբ

(տոկոսի հաշվարկ. 12-րդ դասարանի շրջանավարտներից միասնական քննություններին մասնակիցների թվիհարաբերությունը շրջանավրտների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Լրացնել միայն 12-րդ դասարանի համար

 

 

____

 

 

____

 

 

____

 

 

____

 

 

 

 

 

 

Ավարտական և միասնական քննություններին անբավարար ստացած շրջանավարտների թիվը և տոկոսը շրջանավարտների ընդհանուր թվի նկատմամբ

(տոկոսի հաշվարկ. 12-րդ դասարանի շրջանավարտներից ավարտական և միասնական քննություններին անբավարարստացածների թվիհարաբերությունը շրջանավրտների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Լրացնել միայն 12-րդ դասարանի համար

____ ____ ____ ____  

 

 

 

 

 

Հիմնական դպրոցն ավարտած սովորողներից նախնական/արհեստագործական/ և միջին մասնագիտականհաստատություններ ընդունվածների թիվը և տոկոսը(տոկոսի հաշվարկ. հիմնական դպրոցի շրջանավարտներից նախնական և միջին մասնագիտականհաստատություններ ընդունվածների թվի հարաբերությունը 9-րդ դասարանի սովորոսների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Լրացնել միայն 9-րդ դասարանի համար

____ ____ ____ ____  

 

 

 

 

 

 

 

7

31.8%

Հիմնական դպրոցն ավարտած սովորողների թիվը և տոկոսը, որոնք ուսումը շարունակում են ավագ դպրոցներում կամ ավագ դասարաններում

(տոկոսի հաշվարկ. հիմնական դպրոցի շրջանավարտներից ավագ դպրոցներում կամ ավագ դասարաններում ուսումը շարունակողների թվի հարաբերությունը 9-րդ դասարանի սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Լրացնել միայն 9-րդ դասարանի համար

____  

 

 

 

50%

____  

 

 

 

48 %

____    

 

 

14

63.6%

Նախնական/արհեստսգործական/ և միջին մասնագիտական հաստատություններ ընդունված 12-րդ դասարանի շրջանավարտների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. 12-րդ դասարանի շրջանավարտներից ավագ դպրոցներում կամ ավագ դասարաններում ուսումը շարունակողների թվի հարաբերությունը 12-րդ դասարանի սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)——անհասկանալիէ

Լրացնել միայն 12-րդ դասարանի համար

____ ____ ____ ____
ԲՈՒՀ-եր ընդունված շրջանավարտների թիվը և տոկոսը շրջանավարտների ընդհանուր թվի նկատմամբ

(տոկոսի հաշվարկ. 12-րդ դասարանի շրջանավարտներից բուհեր ընդունվածների հարաբերությունը 12-րդ դասարանի սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Լրացնել միայն 12-րդ դասարանի համար

____ ____ ____ ____
Սովորողների բացակայությունների թիվը ժամերով՝ ըստ կրթական աստիճանների

(հաշվարկ. հաստատության տվյալ կրթական աստիճանի բոլոր դասարանների դասամատյաններում գրանցված բացակայությունների ընդհանուր թիվը արտահայտված ժամերով)

 

 

 

1-4

4252

 

 

 

5-9

6871

 

 

 

1-4

3156

 

 

 

5-9

3140

 
Դասարանից դասարան վաղաժամկետ փոխադրված սովորողների թիվը և տոկոսը՝ըստ կրթական ատիճանների

(տոկոսի հաշվարկ. տվյալ կրթական աստիճանում դասարանից դասարան վաղաժամկետ փոխադրված սովորողների թվիհարաբերությունը նույն կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Տվյալ հաստատությունից տեղափոխված սովորողների ընդհանուր թիվը և տոկոսը ըստ կրթական աստիճանների, այդ թվում՝

(տոկոսի հաշվարկ. տվյալ կրթական աստիճանում տվյալ հաստատությունից տեղափոխված սովորողների ընդհանուր թվիհարաբերությունը նույն կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ), այդ թվում

 

 

 

 

1-4

10%

 

 

 

 

5-9

10.2%

 

 

 

 

6 աշ

5.7%

 

 

 

 

6 աշ

4.8%

-արտերկրների  ուսումնական հաստատությունների տեղափոխվածների թիվը  

 

2

 

 

3

 

 

2 աշ

 

 

 

1 աշ

 

Հաստատությունից հեռացած կամ ուսումն ընդհատած/անավարտ թողած սովորողների ընդհանուր թիվը ըստ կրթական աստիճանների, այդ թվում.`  

 

 

 

-հիվանդության, անկարողության պատճառով    
-ընտանիքի սոցիալական վիճակի պատճառով    
-սովորել չցանականալու պատճառով    
-այլ պատճառներով 1  

 

 

Ծանոթություն.-   9-րդ դասարանի շրջանավարտ Լուսինե Արթուրի Համբարձումյանը  հիմնական

կրթություն   ստանալուց   հետո ուսումը  չի շարունակել՝ հիվամդ մորը խնամելու

պատճառով:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 20. Տվյալներ առարկայական օլիմպիադաներին և սպորտային, երաժշտական, գեղարվեստի, մշակութային մրցույթներինսովորողների մասնակցության վերաբերյալ

 

Ցուցանիշ 2014-2015

ուստարի

2015-2016

ուստարի

2016-2017

ուստարի

Մարզային  առարկայական օլիմպիադաներիմասնակիցներիթիվը և տոկոսը

 

(տոկոսի հաշվարկ. հաստատությունից մարզային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թվի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

3

1.3%

 

4 աշ

1.75%

Մարզային առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը

 

(տոկոսի հաշվարկ. Հաստատությունից մարզային առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացածներիթվի հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

 

 

 

 

2 աշ

0.9%

Հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թիվը և տոկոսը

 

(տոկոսի հաշվարկ. հաստատությունից հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թվի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

 

 

 

Հանրապետական առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը

 

(տոկոսի հաշվարկ. հաստատությունից հանրապետական առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացածների թվի հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ ` տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Միջազգային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թիվը և տոկոսը

 

(տոկոսի հաշվարկ. հաստատությունից միջազգային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թվի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

 

 

 

 

 

Միջազգային օլիմպիադաներում մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը

 

(տոկոսի հաշվարկ. հաստատությունից միջազգային առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացածների թվի հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ ` տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

 

 

Մարզային և հանրապետական սպորտային, երաժշտական, գեղարվեստի, մշակութային մրցույթների մասնակիցների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. հաստատությունից մարզային և հանրապետական սպորտային, երաժշտական, գեղարվեստի, մշակութային մրցույթների մասնակիցների թվի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

93աշ

38.5%

 

 

 

 

 

 

 

 

17

7.5%

 

 

 

 

 

 

 

 

37 աշ

16.2%

Միջազգային սպորտային, երաժշտական, գեղարվեստի, մշակութային մրցույթներին մրցանակներիստացած սովորղների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. հաստատությունից միջազգային սպորտային, երաժշտական, գեղարվեստի, մշակութային մրցույթներին մրցանակներ ստացածների թվի հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

31աշ.

33.3%

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2.6%

 

 

 

 

 

 

 

 

20  աշ

8.7%

 

Հաստատությունն ունի որակյալ ուսուցիչներով համալրման կարիք և սերնդափոխության խնդիր:

 

Աղյուսակ 21.Տվյալներ ուսուցչական կազմի և նրանց գործունեության վերաբերյալ

 

 

Ցուցանիշ 2014-2015

ուստարի

2015-2016

ուստարի

2016-2017

ուստարի

Բարձրագույն մանկավարժական որակավորում ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. բարձրագույն մանկավարժական որակավորում ունեցող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

 

 

 

92.3%

 

 

Ըստ մասնագիտության դասավանդող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. ըստ մասնագիտության դասավանդող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.93

0.92  

 

 

 

 

1

3.8%

 

 

 

 

 

Տարակարգ ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. տարակարգ ունեցող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

1 ուսուցիչ

3.8%

Գիտական կոչում ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. գիտական կոչում ունեցող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

 

1 ուսուցիչ

3.8%

ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից երաշխավորվածկամ այլ կազմակերպություններում վերապատրաստում անցած ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. վերապատրաստում անցած հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

2 ուսուցիչ

7.6%

 

Որպես ուսուցիչ վերապատրաստող/դասախոս վերապատրաստված և վերապատրաստման դասընթացներ վարող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. վերապատրաստման դասընթաց վարող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

1 ուսուցիչ

3.8%

Ուսուցիչների միջին տարիքը

(հաշարկ. հաստատության բոլոր ուսուցիչների տարիքների գումարի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին)

 

 

 

 

 

 

52.7

 

 

 

50.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.6

 

 

Միջազգային ու հանրապետական պարբերականներում/ամսագրերում հոդվածներ, ինչպես նաև մասնագիտական հրապարակումներ /դասագրքեր, մեթոդական ձեռնարկներ, գիտամանկավարժական աշխատություններ, հեղինակային և այլ / ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. հոդվածներ և մասնագիտական հրապարակումներ ունեցող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

 

 

 

 

2  ուսուցիչ

7.6%

Դասավանդման աշակերտակենտրոն, մասնակցային, ինտերակտիվ մեթոդներին տիրապետող և դրանք  կիրառող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. դասավանդման աշակերտակենտրոն/ինտերակտիվ մեթոդներին տիրապետող և կիրառող հաստատության ուսուցիչներիթվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

 

2  ուսուցիչ

7.6%

Ուսումնական գործընթացում տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ, այդ թվում՝ ինտերնետ, կիրառող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

 

(տոկոսի հաշվարկ. ուսումնական գործընթացում տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ, այդ թվում ինտերնետ կիրառող ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

 

23  ուսուցիչ

88.4 %

 

 

 

 

 

 

 

Ուսուցիչների բացակայությունների ընդհանուր թիվը

(հաշվարկի ձևը՝ ուստարվա ընթացքում հաստատության բոլոր ուսուցիչների բացակայած օրերի ընդհանուր թիվը)

 

 

 

 

 

36

 

 

21

 

 

196

ՀՀ ԿԳ նախարարության, ԿԳ նախարարության և Մայր Աթոռի հետ համատեղ անցկացվող մրցույթներին մասնակցած ուսուցիչների թիվը և տոկոսը:

(տոկոսի հաշվարկ. Մրցույթներին մասնակցած ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

ՀՀ ԿԳ նախարարության, ԿԳ նախարարության և Մայր Աթոռի հետ համատեղ անցկացվող մրցույթներինմրցանակներստացած ուսուցիչների թիվըև տոկոսը:

(տոկոսի հաշվարկ. մրցանակային տեղեր զբաղեցրած  ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

 

Աղյուսակ 22. Տվյալներ հաստատության գրադարանի և դրա գործունեության մասին

 

Ցուցանիշ Տվյալներ
Գրադարանի/ռեսուրս կենտորնի տարածքը քմ-ով
Գրադարանում համակարգիչների թիվը չկա
Գրադարանում ինտերնետին միացված համակարգչների թիվը չկա
Գրադարանային ֆոնդում առկա գրքերի /բացառությամբ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից երաշխավորված հիմնական դասագրքերի/ ընդհանուր թիվը, այդ թվում 3713
-գեղարվեստական գրքերի թիվը 3182
-տեղեկատվական գրքերի թիվը /բառարաններ, հանրագիտարաններ, ատլասներ և այլն/ 64
-ուսումնամեթոդական գրքերի թիվը 92
-ամսագերի թիվը 363
-այլ 5
Վերջին անգամ գարդարանային ֆոնդը նոր գրականությամբ համալրվելու ամսաթիվը չի  համալրվել
Գրադարանից միջինում ամսեկան օգտվողների թիվը 145
Պատասխանել այո կամ ոչ
Վերանորոգվա՞ծ է արդյոք գրադարանը ոչ
Անցկացվո՞ւմ են արդյոք գրադարանում դասեր և պարապմունքներ այո
Գրադարանավարն ունի՞ համապատասխան բարձրագույն կրթություն այո
Վերջին 3 տարվա ընթացքում գրադարանվարն անցե՞լ է վերապատրաստում գրադարանային աշխատանքի ուղղությամբ ոչ
Գրադարանը հանդիսանու՞մ է հանրապետության, այլ երկրների կամ կազմակերպությունների գրադարանների բաժանորդ և օգտվում է արդյոք նրանց ռեսուսներից ոչ
Գարդարանն ունի՞ էլեկտրոնային ռեսուսներ, որքան ոչ
Սովորողները կարո՞ղ են ինքնուրույն ու ազատ մոտենալ գրադրանի գրադարակներին/պահարաններին, ընտրել իրենց անհրաժեշտ գրականությունը և վերցնել այն ընթերցասրահում աշխատելու ժամանակ այո
Գրադրանն ունի՞ գրադարանավարության հատուկ համակարգչային ծրագիր ոչ
Գրադանավարըկարողանո՞ւմ է  օգտվել գրադարանավարության հատուկ համակարգչային ծրագրից այո

 

Գրադարանից   օգտվողները   հիմնականում գոհ  են գրադարանավարի աշխատանքից,ուսումնամեթոդական ձեռնարկները  հասանելի են ուսուցիչներին:Աշակերտները  ապահովված են դասագրքերով:

  Մեկ տարի է արդեն,որ ուսուցիչներն   ու աշակերտները օգտվում են նոր ընթերցասրահից և շատ ուրախալի է, որ ընթերցողների  թիվը կտրուկ  աճել է: Գրադարանից օգտվողները  նշում են  ,որ ցանկալի կլինի ,որ գրադարանը  ունենա  համակարգիչներ  և համալրվի նոր  գրականությամբ, ավելի հարստանա:

Փետրվարի 19-ին՝ Թումանյանի ծննդյան օրը, ըստ ավանդույթի, դպրոցի V-IX դասարանների աշակերտները գիրք  են նվիրում գրադարանին:2016-2017 ուստարում այդ նվիրաբերության շնորհիվ գրադարանը համալրվեց  ևս  7 կտոր գեղարվեստական գրքերով:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 23. Տվյալներ հաստատության ուսումնական լաբորատորիաների, կաբինետների և դահլիճների վերաբերյալ

 

 

 

 

Լաբորատորիաներ, կաբինետներ և դահլիճներ

 

 

 

Տարածքը (քմ)

 

 

 

Վերանորոգման կարիքը

 

 

Առկա գույքը, լաբորատոր սարքավորումներըպարագաները (թվարկելհիմնականը և նշել քանակները)

Ուսումն

Նյութ

ուսումնա-դիդակ-տիկ նյութերը

Լրացուցիչ, գույքի, սարքա

վորումների, պարագաների

նյութերի կարիքը

Ֆիզիկայի  լաբորատորիա .կաբինետ  

45.1

 

այո

Ֆիզիկայի   մոդելների 1  լրակազմ/16տեսակ/

Լաբորատոր   պարագաներ

 
Քիմիայի լաբորատորիա, կաբինետ  

51.3

 

այո

Քիմիական   մոդելների 1  լրակազմ

լաբորատոր պարագաներ, քիմիական նյութեր

 
 

Կենսաբանության լաբորատորիա, կաբինետ

 

46.7

 

այո

Անատոմիական մոդելների 1 լրակազմ/15 տեսակ/, կենսաբանության դպրոցական լաբորատոր պարագաներ, /մարդկային մոդելներ/  
 

 

Աշխարհագրության լաբորատորիա, կաբինետ

 

 

 

53.0

 

 

 

այո

Գլոբուս,աստղային երկինք,քաղաքական գլոբուս,երկրի պտույտը արեգակի շուրջը

Ատլասներ ու աշխարհագրական քաղաքական քարտեզներ:

 

 

 

 

 

 

Պատմության կաբինետ

 

 

36.0

 

 

այո

 

Ատլասներ ,  37 հատ քարտեզ

75 հատ – ռազմապատմական քարտեզներ

 

 
Ռազմագիտության

կաբինետ

40.5 այո Պլակատներ,ռազմական բառարան  
Համակարգչային լաբորատորիա, կաբինետ  

32.8

Լազերային տպիչ.հոսանքի կարգավորիչ, սկաներ Համակար-գիչների կարիք ունենք
Օտար լեզուների լինգաֆոնային կաբինետ  

50.1

 

Լինգաֆոն չունենք

 
 

Արհեստանոց (նշել ինչպիսի)

 

43.7

Կարիք ունի

վերանորոգման

Կարիք ունի արհեստանոցի  գույքի  
Միջոցառումների դահլիճ 128.7 այո Կիսափափուկ աթոռներ,դաշնամուր

 

Բարձրախոս,պրոյեկտոր
 

 

Սպորտդահլիճ

 

 

131.2

Ունի հիմնովին վերանորո-գման կարիք Մարզանստարան,այծիկ ,թենիսի սեղան, մագլցման պարան, վայրկյանաչափ  

Մարզական գույքի

 

 

Հրաձգարան

Ունի մասնակի վերանորոգման  կարիք Կա հրաձգարանի  կահավորման կարիք

 

 

Աղյուսակ 24 Հաստատության ներքին արդյունավետության հիմնական ցուցանիշները՝ ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար

Ցուցանիշներ  

 

2014 -2015 ուստարի

 

 

2015-2016 ուստարի

 

 

2016-2017 ուստարի

Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
Սովորող/ուսուցիչ հարաբերություն

(Հաշվարկ.հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին)

 

 

11.5

 

 

10.3

 

 

8.7

 

Նվազում, նվազում

 Սովորող/ սպասարկող անձնակազմ հարաբերությունը

(Հաշվարկ.հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի հարաբերությունը  սպասարկող անձնակազմի ընդհանուր թվին)

 

 

21.9

 

 

18.3

 

 

19

 

 

Նվազում, աճ

Դասարանների միջին խտությունը

(Հաշվարկ.հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի հարաբերությունը կոմպլեկտավորված դասարանների ընդհանուր թվին)

 

 

21.9

 

 

23.8

 

 

20.7

 

 

Աճ,նվազում

Մեկ սովորողի հաշվով հաստատության տարեկան նախահաշիվը

(Հաշվարկ. հաստատության տարեկան բյուջեով հաստատված ամբողջ գումարի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին)

 

 

177.7

 

 

195.2

 

 

197.3

 

 

աճ,աճ

Ուսուցչի միջին աշխատավարձը 93.4 72.6 73.8 Նվազում,աճ
Վարչական աշխատողների միջին աշախատավարձը 101.7 101.7 115.0 Մնացել է անփոփոխ,

աճ

Սպասարկող կազմի միջին աշխատավարձը 91.1 84.6 102.8 Նվազում,աճ

 

 

 

Աղյուսակ 25. Տվյալներ հաստատության արտաբյուջետային  միջոցների վերաբերյալ

 

  2014թ. 2015թ. 2016
Հաստատության տարեկան բյուջեում արտաբյուջետային միջոցների չափը

(հաշվարկ. հաստատության արտաբյուջետային միջոցներիտարեկան չափի և հաստատության տարեկան բյուջեի ընդհանուր գումարի հարաբերությունը՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

0.19

 

 

0.03

 

 

0.05

Ծնողների կողմից դրամական ներդրումների տարեկան չափը
Հովանավորչական և դրամաշնորհային միջոցների չափըհաստատությանտարեկան բյուջեում

(հաշվարկ. ծնողների կողմից տարվա կտրվածքով կատարած ներդրումների, դրամաշնորհների  և հաստատությանտարեկան բյուջեի ընդհանուր գումարի հարաբերությունը՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

0.0003

 

 

 

 

Աշխատավարձերի վճարման գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափըհաստատությանտարեկան բյուջեում

(հաշվարկ. աշխատավարձերի վճարման հոդվածով՝ ներառյալ հարկերը, հաստատության տարեկան ծախսերի չափիև հաստատությանտարեկան բյուջեի ընդհանուր գումարի հարաբերությունը՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

0.99

 

 

0.92

 

 

0.88

Կոմունալ վճարների գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափը հաստատությանտարեկան բյուջեում

(հաշվարկ. կոմունալ վճարների գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափիև հաստատությանտարեկան բյուջեի ընդհանուր գումարի հարաբերությունը՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

0.16

 

 

0.002

 

 

0.047

Նոր գույքի, սարքավորումների ձեռբերման գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափը հաստատությանտարեկան բյուջեում

(հաշվարկ. Նոր գույքի, սարքավորումների ձեռբերման գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափիև հաստատությանտարեկան բյուջեի ընդհանուր գումարի հարաբերությունը՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

0.003

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 26. Տվյալներ հաստատությունում ներառական կրթության իրականացման և հավասարության ապահովման խնդիրների վերաբերյալ

 

Ցուցանիշ 2014-2015 ուստարի 2015-2016 ուստարի 2016-2017

ուստարի

Ռեսուրս-սենյակ այցելող կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների թիվը      
Ռեսուրս-սենյակ այցելող կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողներիծնողների/խնամակալների/ թիվը      
Հաստատության այն սովորողների թիվը և տոկոսը, ովքեր ունեն կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք

(սովորողների թիվը և տոկոսները հաշվարկել ըստ հաշմանդամության և կարիքների տիպերի).

Հաստատությունից դուրս եկած/ուսումնանավարտթողած /կրթության առանձնահատուկ պայմաններիկարիք ունեցող սովորողների թիվը    
Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների բացակայությունների միջին թիվը (ժամ/սովորող)    
Արտադասարանական աշխատանքների խմբակներում ներառվող և աշխատանքներին մասնակցող կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների թիվը    
Դպրոցի աշակերտական խորհրդում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների թիվը    
Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողներինկատմամբ հանդուրժողականության ձևավորմանն ուղղված սովորողներինախաձեռնությունների թիվը և ձևերը    
Հաստատության վեբ կայքում և/կամ աշակերտական թերթում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների կամ հաշմանդամության թեմայով սովորողների կողմից պատրաստաված նյութերի, հոդվածների, ֆոտոնկարների, և այլ հրապարակումների թիվը:    
Աշակերտական խորհրդի կազմում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքներ ունեցող սովորողների թիվը    
Սեռերի հավասարության գործակիցը՝  հաստատությունում սովորող աղջիկների ընդհանուր  թվի հարաբերությունը տղաների  ընդհանուր   թվին  

1.008

 

 

0.96

 

Աշակերտական խորհրդի անդամ աղջիկների թվի հարաբերությունը տղաների թվին      

2

Գերազանց առաջադիմությամբ տղաների թվի հարաբերությունը գերազանց առաջադիմությամբ աղջիկների թվին     0.7
Տարեկան անբավարար գնահատական(ներ) ունեցող տղաների թվի հարաբերությունը տարեկան անբավարարար գնահատական(ներ) ունեցող աղջիկների թվին      

 

Տղաների տարեկան միջին բացակայությունների թվի հարաբերությունը աղջիկների տարեկան միջին բացակայությունների թվին (ժամերով)      
<<Մաթեմատիկա>>, <<Ֆիզիկա>>, <<Քիմիա>> և <<Կենսաբանություն>> առարկաներից տղաների և աղջիկների միջին առաջադիմությունը/տարեկան գնահատականները    
Հաստատությունում սովորող ազգային փոքրամասնությունների երեխաների թիվը և տոկոսը      

5 աշակերտ

2.19 %

Աշակերտական խորհրդի անդամ ազգային փոքրամասնությունների երեխաների թիվը    
Հաստատությունում սովորող ազգային փոքրամասնությունների երեխաների  միջին տարեկան առաջադիմությունը/գնահատականները      

8

Անվճար դասագրքեր ստացող սովորողների թիվը և տոկոսը  

 

 

14  , 6.2  %

 

 

12 աշակերտ

5.3%

 

 

Անվճար սնունդ ստացող սովորողների թիվը և տոկոսը    
Ըստ դասարանների՝ իրականացված ներառական կրթությանն առնչվող արտադասարանական միջոցառումների թիվը /զրույցներ, ֆիլմերի դիտում, քննարկումներ. կլոր-սեղաններ, սեմինարներ, էքսկուրսիաներև այլն/      

 

Հաստատության կողմից իրականացվող սոցիալական աջակցության ծրագրերի թիվը      

2

Աղյուսակ 27. Տվյալներ հաստատության գործունեությանըսովորողների մասնակցության վերաբերյալ

Ցուցանիշ 2014-2015 ուստարի 2015-2016 ուստարի 2016-2017

ուստարի

Սովորողների մասնակցությամբ իրենց վերաբերող խնդրահարույց հարցերի շուրջ ղեկավարության կողմից որոշումների կայացմանդեպքերի թիվը  

 

       —

 

 

Սովորողների կողմից առաջարկված նոր նախաձեռնությունների թիվը.    

4

 

5

Սովորողների կողմից կազմակերպած միջոցառումների թիվը   4 4
Իրենց հուզող հարցերի վերաբերյալ սովորողների կողմից կազմակերպված համաժողովների, սեմինարների, կլոր-սեղանների, քննարկումների թիվը    

3

 

2

Սովորողների մասնակցությունը իրենց վերաբերող խնդրահարույց հարցերի շուրջ հաստատության ղեկավարության կողմից կայացրած որոշումները և դրանց կայացմանը մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը.
Նկարագրել քննարկված խնդրահարույց հարցերը և կայացված որոշումները (վերջին 3 տարում) Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների թիվը և տոկոսը Մեկնաբանություն
1․Մասնակցել «Նամակ  զինվորին» ակցիային  

21.12.16թ․

 

137 աշ,60%

Ամանորի տոնի կապակցությամբ դպրոցի ԱԽ որոշեց մասնակցել «Նամակ զինվորին» ակցիային
 

 

 

 

2.Բարեգործական ծրագիր

 

 

 

 

22.04.17թ

 

 

 

 

1 աշ, 0.4%

 Դպրոցի աշակերտուհի Յանա Հովհաննիսյանը մասնակցել է«Ես կամ»  բարեգործական ծրագրին և հրաշալի օր պարգևել  առողջական խնդիր ունեցող Անահիտ Աշոտյանին
 

 

3.Միջոցառում՝ նվիրված ուսուցչի օրվան «Տոնդ շնորհավոր, սիրելի՛ ուսուցիչ»  խորագրով

 

 

5.10.16թ

 

 

13աշ,5.7%

Ուսուցչիօրվա կապակցությամբ 5-9-րդ դասարանի աշակերտները իրենց երախտիքի խոսքն ուղղեցին ուսուցիչներին
 

4.Թատերական խմբակի և Կենտրոն վարչական շրջանի «Մանկապատանեկան ստեղծագործության և գեղագիտական դաստիրակության կենտրոն»-ի սաները ներկայացրեցին «Գարեգին Նժդեհ» խոհափիլիսոփայական ներկայացում

 

 

 

20.07.17թ

 

 

 

6աշ,2.6%

Ներկայացման բեմադրությունը՝

Գարեգին Նժդեհի թոռնուհի Գոհարինե Տրդատյանի

Պարուսույց՝Սարգիս Հակոբյան

Բեմական

խոսք՝Արթուր Սարգսյան

 

 

5.Աշակերտական հերթապահության կազմակերպումը դպրոցում

 

տարվա ընթացքում

 

123աշ,53.9%

 ԱԽ-ի կարգապահական մասնախումբը ՄԿԿ-ի  հետ  տարեսկզբին  կազմեց հերթապահության գրաֆիկ
 

 

 

 

 

6.Հրաձգության մրցույթ

 

 

 

 

 

13.03.17թ

 

 

 

 

 

8աշ,5.8 %

ԱԽ սպորտային մասնախմբի առաջարկովզինղեկ Հ.Վարդանյանի ղեկավարությամբ դպրոցի 8-րդ և9-րդ դասարանների աշակերտները հրաձգությունից մրցեցին Ֆիզկուլտուրայի ինստիտուտի պրակտիկանտների  հետ

 

 

 

 

 

 

 

7 Սպորտլանդիա

 

 

 

 

 

 

22.03.17թ

 

 

 

 

 

 

 

44աշ,19.3%

Ֆիզկուլտուրայի ուսուցչուհի

Գ.Ղարիբյանի ղեկավարությամբ, Ֆիզիկական կուլտուրայի ինստիտուտի պակտիկանտների  աջակցությամբ մրցում էին դպրոցի 4-րդ դասարաններիաշակերտները։

Գեղարվեստական և սպորտային համարներով մացնակիցներին ոգևորում էին աշակերտները, սպորտսմենները ։

 

 

 

 

8.Ճանաչողական դաս- էքսկուրսիա Տառերի պուրակ

 

 

 

 

 

03.09.16թ

 

 

 

 

 

24աշ,10.5%

Տառերի պուրակում

4-րդ դասարանի աշակերտները   դիտեցին, պատմեցին տառերի մասին և նկարեցին իրենց տպավորությունները։Դպրոցում  բացվեց աշակերտների բնության գրկում կատարած գեղանկարչական աշխատանքների ցուցադրություն՝

«Հայոց քարե սուրբ նշագրերը» խորագրով

Սովորողների կողմից առաջարված նոր նախաձեռնությունները ևնախաձեռնություններին մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը
Առարկված նոր նախաձեռնությունը (վերջին 3 տարում) Ամսաթիվ Նախաձեռնու

թյան մասնակից սովորողների թիվը և տոկոսը

Մեկնաբանություն
1.<<Առաջին զանգ>>ավանդական արարողություն  

1.09.16թ

 

228աշ,100%

 

համադպրոցական

2.<<Ես սիրում եմ իմ երկիրը>> միջոցառում՝ նվիրված ՀՀ Անկախության 25 ամյակին։  

20.09.16թ.

 

17աշ,19%

 

համադպրոցական

3.Վարդանանց տոն

Միջոցառում՝ նվիրված դպրոցի նախկին ուսուցիչ, ազատամարտիկ Վարդան Բախշյանի հիշատակին

 

 

23.02.17թ

 

 

20 աշ, 8.7%

 

 

համադպրոցական

4.Գրական, երաժշտական կոմպոզիցիա նվիրված Գրիգոր Զոհրապի 155-ամյակին 30.11.16թ 19աշ,8.3% համադպրոցական
5.Մասնակցել ենք Ազգ-բանակ 2017 ցուցահանդես միջոցառմանը 22.04.16թ 22աշ,9.6% դպրոցական
6.Թատերական խմբակի անդրանիկ ներկայացումը.Ջաննի Ռոդարի«Ջելսոմինոն խաբեբաների աշխարհում» 17.05.17թ 15 աշ,6.6 % համադպրոցական
Սովորողների կողմից կազմակերպած միջոցառումները և միջոցառումներին մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը.
Միջոցառումը(վերջին 3 տարում) Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների թիվը և տոկոսը Համադպրոցական

կամդասարանային

1.Միջոցառում դպրոցի բակում« Տյառն ընդ առաջ» 14.02.16թ 22աշ,9.6% դասարանական
 

2.Գիրք   նվիրելու   օր

 

17.02.16թ․

 

228աշ,100%

 

համադպրոցական

3.<<Ո՛չծխախոտին>>դասմիջոցառում 3.02.17թ. 22աշ,9.6% դասարանական
Սովորողների մասնակցությունը հաստատության ներքին կարգապահական կանոնների մշակմանը և մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը
Նկարագրել հաստատության ներքին կարգապահական կանոնների մշակմանը, սովորողների մասնակցությունը Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների թիվը և տոկոսը Մեկնաբանություն
 

 

 

1․Դասարանական անկյուններում  փակցնել աշակերտի ներքին կարգապահական կանոնները

 

 

 

 

14.09.16թ

 

 

 

228 աշ.

100%

 

Դասարանական անկյուններում  փակցված  են  աշակերտի իրավունքներն ու պարտականությունները, նաև ներքին կարգապահական կանոնները

 

2.Կազմակերպել     աշակերտական հերթապահություն

 

 

Տարվա ընթացքում

 

 

123աշ,

63.5%

Ամեն դասարան իր հարկաբաժնում շաբաթվա մեջ հերթապահում է մեկ անգամ
 

3.Դպրոցում ՝դասի  ժամանակ արգելվում է բջջային հեռախոսից օգտվելը

 

 

Տարվա ընթացքում

 

 

228աշ,100%

Աշակերտները բջջային հեռախոսները կամ  անջատում են ,կամ հանձնում են  դասղեկին  և ետ վերցնում դասերի  ավարտին
 

 

3.Կատարվում   է ամենօրյա դպրոց հաճախող և ուշացած աշակերտների հաշվառում

 

 

 

Տարվա ընթացքում

 

 

 

 

228աշ,100%

Սիստեմատիկ  ուշացող աշակերտներին կատարվում է դիտողություն տնօրենության կողմից,անհրաժեշտության դեպքում  նաև  ծնողի  ներկայությամբ։
Իրենց հուզող հարցերի վերաբերյալ սովորողների կողմից կազմակերպված համաժողովները, սեմինարները, կլոր-սեղանները, քննարկումները և մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը
Միջոցառումը(վերջին 3 տարում) Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների թիվը և տոկոսը Մեկնաբանություն
 

 

1.Բանավեճ   կլոր սեղանի  շուրջ

Թեման-«Հայոց Մեծ եղեռն»

 

 

 

 

20.04.17թ

 

 

 

 

21 աշ,9.2%

Ներկայացվեցին  հայոց ցեղասպանության որոշ մանրամասներ,

նշվեցին այն պետությունները որոնք ընդունել են Հայոց Մեծ եղեռնը

 

Դպրոցում  դաստիարակչական աշխատանքներն  ընթացել են  դպրոցի բոլոր օղակների՝մանկավարժական ,ծնողական,աշակերտական խորհուրդների ներդաշնակ համագործակցությամբ, որը նպաստել է աշակերտի հայեցի դաստիարակությանը և հնարավորություն է տվել  յուրաքանչյուր սովորողին հասկանալու իր դերն ու կարևորությունը դպրոց

Աղյուսակ 28 Տվյալներ հաստատության աշակերտական խորհրդի գործունեության վերաբերյալ

Ցուցանիշ
Աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած քայլերն՝ ուղղված ուսման մեջ կամ այլ հարցերում խնդիրներ ունեցող սովորողներին աջակցելուն.
Նկարագրել աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած քայլերը (վերջին 3 տարում)  

 

Ամսաթիվ

Աջակցություն ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը  

 

Մեկնաբանություն

1.ԱԽ ձևավորել  է հինգ մասնախմբեր, որոնք համակարգել են աշակերտների ուսումնական ռազմահայրենասիրական,կարգապահական,առողջապահական, մշակութային և այլ հարցեր  

 

18.10.16թ

 

 

36աշ․15.7%

Մասնախմբերում ընդգրկված են դպրոցի լավագույն աշակերտները
2.Կազմվել է   ուսման  մեջ  չառաջադիմող աշակերտներին աջակցող խումբ 22.11.2016թ 6աշ, 2.6% Աշխատանքներին աջակցել են դասղեկները
Աշակերտական խորհրդի կողմից ձեռնարկած միջոցառումները` սովորողների միջև ծագած վեճերին և խնդիրներին լուծում տալու նպատակով.
Նկարագրել աշակերտական խորհրդի կողմից ձեռնարկած միջոցառումները(վերջին 3 տարում) Ամսաթիվ Աջակցություն ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը Մեկնաբանություն
Աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած միջոցառումները., ներառյալ՝ աշակերտական խորհրդի կողմից կազմակերպված շաբաթօրյակները, հաստատության և դպրոցամերձ տարածքի մաքրման աշխատանքները և դրանց հաճախականությունը և թիվը.

 

 

 

Միջոցառումը(վերջին 3 տարում) Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների թիվը և տոկոսը Համադպրոցական

կամդասարանային

1.Մաքրության    միամսյակի   շըր- ջանակներում

ա.   Հետևել    դասասենյակների

մաքրությանը

բ   Մաքրել մարզահրապարակը և

բակը

գ.  Նախապատրաստվել    ձմռանը

 

 

 

հոկտեմբեր

 

 

 

228աշ,100%

 

 

 

hամադպրոցական

 

2.Քաղաքային շաբաթօրյակ ( I-IX դաս.) 31.03.2017թ 228աշ,100% hամադպրոցական

 

3.Խրիմյան  Հայրիկի ծննդյան օրը կազմակերպվել են առաջին դասարանցիների երդման արարողություն և խնկարկում,զրույցներ,կինոդիտում  

4.04.16 թ

 

23 աշ,10.1%

 

դասարանային

4 <<Պատանի երկրապահ>> ակումբի աշակերտների այցելությունը  Երևանի 68617   զորամաս  

15.10.2016թ

 

14  աշ,  6.1 %

 

դասարանային

5․Միջոցառում նվիրված մայիսյան հաղթանակներին

1.    Տեսաֆիլմի    դիտում <<Հայրենական  մեծ

պատերազմից   մինչև   արցախյան ազատա-մարտ>> —   IX   դասարան

2.    Ոստիկանության  Կենտրոնականի   բաժնում հանդիպում     պատմական    գիտություննե-

րի   թեկնածու,    դոցենտ    Էդիկ   Լենդրուշի  Զոհրաբյանի   հետ.Մայիսյան հերոսամարտեր

IX   դասարան

 

 

3.    Այցելություն    Հաղթանակի    զբոսայգի և

<<Մայր     Հայաստան  >>    ռազմական թանգարան    —  VI Ա  ,VIԲ   դաս.

4.    Դասղեկի   ժամերին  պատմական  ակնարկի   ձևով   անդրադառնալ    Հայրենական    մեծ պատերազմին  ,  Շուշիի   ազատագրմանը,

ապրիլյան     քառօրյա     պատերազմին

 

 

 

5.05.2017թ

 

 

 

 

 

6.05.2017թ

 

 

 

 

 

 

 

21.05.2017թ

 

 

 

 

10.05-12.05թ

 

 

22 աշ

9.6%

 

 

 

 

 

22 աշ

9.6%

 

 

 

 

 

45 աշ

19.7%

 

 

 

 

228 աշ

100%

 

 

Դասարանային

 

 

 

 

 

 

Դասարանային

 

 

 

 

 

 

 

դասարանային

 

 

 

 

համադպրոցական

 

 

Համաձայն դպրոցի ԱԽ-ի կանոնադրության՝ԱԽ կատարած աշխատանքի ցուցանիշը բխում է նրա գործունեությունից,ակտիվությունից և դպրոցի մյուս օղակների հետ համագործակցությունից։

Կատարվել  է 5-9րդ դասարանների 117 աշակերտների  հարցում։

 

 

 

 

Որքա°ն  հաճախ ես մասնակցում դպրոցական միջոցառումներին

 • 1) երբեք 16  աշ.  —  7 %
 • 2) հազվադեպ 27  աշ.  —  1 %
 • 3) գրեթե միշտ 39  աշ.  —   3 %
 • 4) հաճախ 18  աշ.   —  3 %
 • 5) այլ                        15  աշ.   —  8 %
 • 6) ձեռնպահ 2   աշ .  —    3 %

Աղյուսակ 29 Տվյալներ հաստատության ծնողական խորհրդի գործունեության վերաբերյալ

Ցուցանիշ 2014-2015 ուստարի 2015-2016 ուստարի 2016-2017

ուստարի

Սովորողների ուսումնադաստիարակչական գործընթացի վերաբերյալ ծնողական խորհրդի կողմից տնօրինությանը ներկայացրած առաջարկությունների թիվը և ընդունված առաջարկների տոկոսը ներկայացվածի նկատամամբ.    

5

 

4

Ծնողական խորհրդի կողմից տվյալ ուստարում կազմակերպված միջոցառումների՝ հանդեսների, հավաքների, երեկույթների, էքսկուրսիաների, ճանաչողական այցերի, ժողովներիև այլնիթիվը    

         130

 

130

 

 

Ծնողական խորհրդի կողմից ուսուցիչներին խրախուսելու, նրանց նկատմամբ կարգապահական կամ այլ տույժեր կիրառելու և նմանատիպ առաջարկների թիվը.  

 

 

 

Ծնողական խսրհրդի հանդիպումների հաճախականությունը՝ դրանց թիվը 1 ուստարվա ընթացքում և հանդիպումների ընթացքում քննարկված հարցերի շրջանակները    

      6

 

 

7

Ծնողական խորհրդի կողմից հաստատության ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով ընտանիքներից աջակցություն ստացող սովորողների տոկոսը տվյալ ուստարում    

     38,

   16.9%

 

25

10.9%

Սովորողների արտադպրոցական և արտադասարանական աշխատանքներում ներառված ծնողների տոկոսը.   182 ծնող

81,9%

175

76.7%

Ծնողների տոկոսը, որոնք օգտվում են http://www.dasaran.am, http://ktak.am, http://www.armedu.am, http://forum.armedu.am/, http://lib.armedu.am, և այլ կրթական կայքերից, ինչպես նաև հաստատության կայքից   171 ծնող,

77%

141 ծնող,

61.8%

Սովորողների ուսումնադաստիարակչական գործընթացի վերաբերյալ ծնողական խորհրդի կողմից տնօրինությանը ներկայացրած առաջարկությունները
Առաջարկությունը Ամսաթիվ Ուսուցիչների թիվը Մեկնաբա նություն
1.Կազմակերպել  երկարօրյա խումբ 2016  թ նոյեմբեր  

1

Ծնողական խորհրդի կողմից տվյալ ուստարում կազմակերպված միջոցառումները՝ հանդեսները, հավաքները, երեկույթները, էքսկուրսիաները, ճանաչողական այցերը և այլն (վերջին 3 տարում)
Միջոցառումը Ամսաթիվ Մասնակիցների թիվը Ծնողական ներդրումների չափը
Այցելություններ

I  դաս.   — Մայր  Աթոռ  Սուրբ  Էջմիածին

II դաս.   – Բնության  թանգարան

III դաս. –Էքսկուրսիա  Խոր  Վիրապ

IVԱ դաս.- Տառերի պուրակ

IVբ  դաս.-Տառերի  պուրակ

V   դաս. — Մատենադարան

VIԱ դաս.- Բնության  թանգարան

VIԲ դաս.- Բնության  թանգարան

VII  դաս.-Զորավար Անդրանիկի

անվ. թանգարան

VIII   դաս.-Եռաբլուր

IX     դաս.-  Սարդարապատի  համալիր

II    դ.    —  Բուսաբանական  այգի

III   դ.    —  Խամաճիկների  թատրոն

IVա դ.  —  Արամ  Խաչատրյանի  անվան տուն

թանգարան

IVբ  դ.-    Էրեբունի  թանգարան

V դ.-      Հայաստանի  ազգային  թանգարան

VIա  դ.-  Երևանի  պատմության  թանգարան

VIբ    դ.  — Երևանի պատմության թանգարան

VII   դ .  — Խնկո-Ապոր  անվան  գրադարան

VIII  դ. —  Բյուրականի աստղադիտարան

IX  դ.  – Արամ   Խաչատրյանի   անվան

տուն- թանգարան

I   դ      —   Խամաճիկների  թատրոն

II    դ.   —  Խնկո-Ապոր  անվան  գրադարան

III   դ.   —  Խնկո-Ապոր  անվան  գրադարան

IVա դ.  —  Երևանի  պատմության   թանգարան

IVբ  դ.-    Էրեբունի  թանգարան

V դ.-        Ժողովրդական  արվեստի թանգարան

VIա  դ.-   Ժողովրդական  արվեստի  թանգարան

VIբ    դ.  — Ժողովրդական  արվեստի թանգարան

VII   դ .   Հ.Պարոնյանի անվ. թատրոն

VIII  դ. —  կինոդիտում<<Կյանք  ու կռիվ>>

IX  դ.  – կինոդիտում<<Կյանք  ու կռիվ>>

I   դ      —     ʳٳ×ÇÏÝ»ñÇ  óïñáÝ

II    դ.   —   ¶.êáõݹáõÏÛ³ÝÇ ³Ýí.óïñáÝ

III   դ.   —    ¶.êáõݹáõÏÛ³ÝÇ ³Ýí.óïñáÝ

IVա դ.  —     ¶.êáõݹáõÏÛ³ÝÇ ³Ýí.óïñáÝ

IVբ  դ.-      Ø.ê³ñÛ³ÝÇ ³Ýí ïáõÝ  óݷ³ñ³Ý

V դ.-          äÐÂ

VIա  դ.-      äÐÂ

VIբ    դ.  –   г۳ëï³ÝÇ  å»ï³Ï³Ý å³ïÏ»ñ³-

ëñ³Ñ

VII   դ .     ÎÇÝá¹ÇïáõÙ§ºñÏñ³ß³ñŦ

VIII  դ. —    Î.¸»ÙÇñ×Û³ÝÇ ³Ýí.óݷ³ñ³Ý

IX  դ.  –    Î.¸»ÙÇñ×Û³ÝÇ ³Ýí.óݷ³ñ³Ý

III      ¹³ë.-  äÐÂ

IV³   ¹³ë.-    ºñև³ÝÇ Ã³Ý·³ñ³Ý

IVµ      ¹³ë.-    Ï/à ØáëÏí³§Ö³Ùµ³ñáõÙ¦

V      ¹³ë.-    ´ÝáõÃ۳ݠ óݷ³ñ³Ý

VI³   ¹³ë.-    Ð.øáã³ñÇ ³Ýí³Ý  óݷ³ñ³Ý

VI µ    ¹³ë.-    ijٳݳϳÏÇó ³ñí»ëïÇ Ã³Ý·³ñ³Ý

VII    ¹³ë.-    ÐÐ äÜ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý óݷ³ñ³Ý

V III  ¹³ë.-    Î.¸»ÙÇñ×Û³ÝÇ ³Ýí.óݷ³ñ³Ý

IX     ¹³ë.-    Î.¸»ÙÇñ×Û³ÝÇ ³Ýí.óݷ³ñ³Ý

II       ¹³ë     ʳٳ×ÇÏÝ»ñÇ Ã³ïñáÝ

III      ¹³ë     ʳٳ×ÇÏÝ»ñÇ Ã³ïñáÝ

IVԱ        ¹³ë     سï»Ý³¹³ñ³Ý

IVԲ        ¹³ë    سï»Ý³¹³ñ³Ý

V        ¹³ë    سÝÏ³Ï³Ý å³ïÏ»ñ³ëñ³Ñ

VIԱ  ¹³ë    ÐÐ å»ï³Ï³Ý  å³ïÏ»ñ³ëñ³Ñ

VIԲ       ¹³ë    ijٳݳϳÏÇó  ³ñí»ëïÇ Ã³Ý·³ñ³Ý

VII    ¹³ë     ¼ÇÝíáñÇ Ã³Ý·³ñ³Ý

VIII  ¹³ë   §öáùñÇÏ ¾Ýßï»Ûݦ óݷ³ñ³Ý

IX     ¹³ë   §öáùñÇÏ ¾Ýßï»Ûݦ óݷ³ñ³Ý

II       ¹³ë     Î.êï³ÝÇëɳíëÏáõ   óïñáÝ

§¶³ÛÉÁ   և 7 ³ÛÍÇÏÝ»ñÁ¦

III      ¹³ë      ê.ê³ñ·ëÛ³ÝÇ  óïñáÝ

§êåÇï³Ï³ÓÛáõÝÇÏÁ  և

7ýáõÏÝ»ñÁ¦

IVԱ        ¹³ë     ²½·³ÛÇÝ å³ïÏ»ñ³ëñ³Ñ

IVԲ         ¹³ë    Ø.ê³ñÛ³ÝÇ  ïáõÝ  óݷ³ñ³Ý

V        ¹³ë    ØáëÏí³ Ï/Ã

VIԱ  ¹³ë    ÎáÙÇï³ëÇ  ³Ýí³Ý  å³ÝûáÝ

VIԲ        ¹³ë    ÎáÙÇï³ëÇ  ³Ýí³Ý  å³ÝûáÝ

VII     ¹³ë    Ð.ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ïáõÝ Ã³Ý·³ñ³Ý

VIII    ¹³ë    ÎÇÝá¹ÇïáõÙ §ÎÛ³Ýù և  ÏéÇí  — 2¦

IX       ¹³ë    ÎÇÝá¹ÇïáõÙ §ÎÛ³Ýù և  ÏéÇí  — 2¦

II  դաս   — Հայաստանի   բնության պետա-

կան թանգարան

III դասՀենրիկ Իգիթյանի  անվան  ման-

կական   պատկերասրահ

IVԱ դասՀայաստանի   պետական

պատկերասրահ

IVԲդասԿինոդիտում

V    դասՀայաստանի   բնության  պե-

տական  թանգարան

VIԲ        դասկ/թ    Մոսկվա   կինոդիտում

<<Առաջին   դեմք>>

VII     դաս

Այցելություն  Ծիծեռնակաբերդ

VIII    դաս

IX       դասԷքսկուրսիա    Արմաղան   լիճ

I      դ.      Օշական

IIդ.   Բնությանթանգարան

III    դ.Խամաճիկներիթատրոն

IVԲդ.ՀայաստանիԱզգայինՊատկերասրահ

V    դ.ՄարտիրոսՍարյանիանվանտուն-թանգարան

VIադ.  Հաղթանակիզբոսայգի ,  <<ՄայրՀայաստան>>

VIբդ.Հաղթանակիզբոսայգի , <<ՄայրՀայաստան>>

ռազմականթանգարան

VII  դ. ա)  Մոսկվա  կ/թ–ում կինոդիտում<<Խոստում>> ֆիլմը

բ)      Հայաստանի   Ազգային  Պատկերասրահ

VIII  դ. Արշավ  Բյուրական

 

 

 

 

 

 

 

 

23.09.2016թ

23.09.2016թ18.09.2016թ

03.09.2016թ  18.09.2016թ

23.09.2016թ16.09.2016թ

16.09.2016թ

23.09.2016թ

 

24.09.2016

16.09.2016թ

21.10.16թ

15.10.16թ

1.10.16թ

 

30.10.16թ

29.10.16թ

15.10.16թ

15.10.16թ

6.10.16թ

15.10.16թ

18.10.16 թ

 

17.11.16թ

24.11.16թ

24.11.16թ

12.11.16թ

 

18.11.16թ

 

 

18.11.16թ

 

18.11.16թ

18.11.16թ

 

21.11.16թ

26.11.16թ

25.11.16թ

 

20.12.2016Ã

 

 

29.12.2016Ã

29.12.2016Ã

 

 

29.12.2016Ã

10.12.2016Ã

 

 

10.12.2016Ã

 

22.12.2016Ã

9.12.2016

10.12.2016

14.12.2016Ã

 

15.12.2016Ã

24.01.2017

21.01.2017

21.01.2017

20.01.2017

26.01.2017

27.01.2017

 

27.01.2017

26.01.2017

24.01.2017

28.02.2017Ã

10.02.2017Ã

4.02.2017Ã

3.02.2017Ã

23.02.2017Ã

28.02.2017Ã

22.02.2017Ã

 

25.02.2017Ã

28.02.2017Ã

25.02.2017Ã

 

17.03.2017Ã

 

 

 

 

 

 

11.03.2017Ã

 

28.03.2017Ã

 

 

10.03.2017Ã

 

24.03.2017Ã

 

24.03.2017Ã

 

 

24.03.2017Ã

 

28.03.2017Ã

 

25.03.2017Ã

 

 

24.03.2017Ã

28.04.2017

 

20.04.2017

 

 

8.04.2017թ

 

 

 

 

29.04.2017թ

 

18.04.2017թ

 

8.04.2017թ

 

 

 

24.04.2017թ

30.04.2017թ

27.05.2017

 

 

 

12.05.2017թ

 

 

 

 

25.05.2017թ

 

 

 

13.05.2017թ

 

 

 

 

6.05.2017թ

 

 

 

21.05.2017թ

 

 

 

21.05.2017թ

1.05.2017 թ

 

 

 

30.05.2017թ

27.05.2017թ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աշակերտները իրենց ծնողների հետ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ճանապարհա-ծախս և մշակությին օջախի մուտքի գումար

Ծնողական խորհրդի կողմից ուսուցիչներին խրախուսելու, նրանց նկատմամբ կարգապահական կամ այլ տույժեր կիրառելու և նմանատիպ առաջարկները (վերջին 3 տարում)
Առաջարկություը Ամսաթիվ Ուսուցիչների թիվը Մեկնաբա նություն
1.
2.
Ծնողական խսրհրդի հանդիպումների ընթացքում քննարկված հարցերը (վերջին 3 տարում)
Նկարագրել քննարկված հարցերը Ամսաթիվ Մեկնաբա նություն
 

 

1.Դասագրքերի  գումարների  հավաքում

 

 

16.09.2016

Առաջարկվել է երկու ամսվա ընթացքում հավաքել դասագրքերի գումարները և հանձնել դպրոցի գրադարանավարուհուն
2.Աջակցել դասվար –դասղեկներին բազմաբնույթ այցելություններ և միջոցառումներ    կազմակերպելուն  

10.03.2017

Կազմակերպվել են ուսանելի միջոցառումներ,այցելություններ պատմամշակութային օջախներ
Ծնողականխորհրդիկողմիցհաստատությանծնողազուրկևսոցիալապեսանապահովընտանիքներիցսովորողներինտրամադարվողաջակցությունը, դւանց ձևերը(վերջին 3 տարում)
Նկարագրել աջակցության դեպքերը և դրանց ձևը Ամսաթիվ Ծնողների կողմից ներդրված գումարի չափը Մեկնաբա նություն
 

 

 

 

1.Անվճար   դասագրքերի

 

 

 

 

2016 սեպտ

 

 

 

 

65700  դրամին

համարժեք գիրք է տրամադրվել դպրոցի 12 անապահով ընտանիքների աշակերտների

Ծնողների ներգրավվածությունը. սովորողների արտադպրոցական և արտադասարանական աշխատանքներին, ներգրավվածության ձևերը(վերջին 3 տարում)
Նկարագրել արտադպրոցական և արտադասարանական աշխատանքները, որոնց մեջ ներգրավված են ծնողները Ծնողների մասնակ ցության ձևը Ներդրումներիչափը Մեկնաբա նություն
 

 

1.Աջակցումենդպրոցումկազմակերպվողմիջոցառումներին

Համագործակցումենդպրոցիբոլորօղակներիհետ  

 

Անհրաժեշտ պարագաներ

2.  Նպաստումենարտադպրոցական և արտադասարանականխմբակներիգործունեությանը 135 աշակերտ

ներծնողներիհետմիասին

 

Խմբակի սահմանված արժեքը

Թվարկել կայքերը, որոնցից օգտվում են ծնողները, օրինակ՝ http://www.dasaran.am, http://ktak.am, http://www.armedu.am, http://forum.armedu.am/, http://lib.armedu.am, , հաստատության կայք և այլն, մեկնաբանել դրանց անհրաժեշտությունը և օգտակարությունը
Կայքը Ամսաթիվ Օգտվող ծնողների թիվը Մեկնաբա նություն
 

 

1.http://www.dasaran.am կայքը

 

Տարվա ընթացքում

 

 

141  ծնող

Օգտվում են աշակերտների գնահատականներին տեղեկանալու համար
2.Ուսումնական  այլ  կայքեր Տարվա ընթացքում  

14

Տարբեր նպատակներ

 

 

 

 

 

 

 

     ԾԽ-ի կատարած աշխատանքը նպատակաուղղված է  դպրոցի գործունեությանն աջակցելու,ծնողների և դպրոցի միջև  արդյունավետ   համագործակցություն հաստատելու համար :Նրանք մշտապես  սիրով  աջակցում են  դպրոցում կազմակերպվող նպատակային միջոցառումներին:

ԾԽ-ն նպաստում է դպրոցի  ուսումնադաստիարակչական  աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպմանը:

 

Դպրոցի  222ծնող մասնակցել է հարցմանը  .

 1. <<Օգտվում ե՞ք արդյոք  նշված  http://www.dasaran.am, http://ktak.am, http://www.armedu.am, http://forum.armedu.am/ կայքերից

 

<< Այո>>  —     141 ծնող-    61.8%

<< Ոչ>>  —        67ծնող-    29.3%

<< Այլ>>  —       14  ծնող-     6.1%

 

2.Որքանով եք տեղեկացված դպրոցում կատարվող  իրադարձություններից, միջոցառումներից

 

<< Լիովին     տեղեկացված  եմ >>144  ծնող —  64.9%

<<  Մասամբ     տեղեկացված  եմ >>68 ծնող    —  30.6%

<<  Ընդհանրապես    տեղեկացված  չեմ >>6 ծնող-  2,7%

<<  Ձեռնպահ >>-8 ծնող  — 2.6%

 

Աղյուսակ 30. Տվյալների հաստատության և համայնքի համագործակցության վերաբերյալ

Ցուցանիշ
Հաստատության շենքային պայմանների բարելավման, տարածքի բարեկարգման, ուսումնանյութական բազայի համալրման աշխատանքներին համայնքի մասնակացությունը, մասնակցության ձևը և այդ ուղղությամբ կատարված ներդրումները. (վերջին 3 տարում)
Նկարագրել համայնքի մասնակցության դեպքերը, մասնակցության ձևը Ամսաթիվ Ներդրման չափը Մեկնաբանություն
 

 

1.Դպրոցի  տարածքի բարեկարգում

 

 

հոկտեմբեր

Բարեկարգվեց դպրոցի բակը, մաքրության  միամսյակի շրջանակներում
 

2 .Դպրոցի  բակում  համայնքի կողմից տեղադրվեցին 2 նստարաններ

 

2017 թ ապրիլ

Հաստատության սովորողների մասնակցությունը.համայնքի աշխատանքներին, մասնակցության ձևերը (վերջին 3 տարում)
Նկարագրել հաստատության սովորողների համայնքի աշխատանքներին մասնակցության դեպքերը դրանց և ձևերը Ամսաթիվ Մասնակցու թյուն ունեցած սովորողների թիվը և տոկոսը Մեկնաբանություն
 

 

1.ՀանրապետությանհրապարակումԿենտրոնհամայնքիդպրոցներիհետմասնակցելենքՀՀԱնկախության 25 ամյակիննվիրվածկավճանկարչությանը

 

 

 

21.09.2016թ

 

 

 

90 աշ, 35.5%

 

Մասնակցում էին նաև  ուսուցիչներ և ծնողներ

 

 

2.  ՏՀԿվարժանք(VIII և  IX  դասարաններ)

 

 

 

 

 

11.04.2017թ

 

 

 

 

50 աշ,21.9%

Մասնակցում  էին ԱԻՆ աշխատակիցներ, դպրոցի ուսուցիչներ,սպասարկող անձնակազմը, բուժքույրը, մանկահասակ երեխաներ իրենց ծնողների հետ
Հաստատության կողմից համայնքի բնակիչների համար կազմակերպված միջոցառումները. (վերջին 3 տարում)
Միջոցառումը Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը և համայնքի ներկայացուցիչների թիվը Մեկնաբանություն
 

 

 

 

2. Նամակ  զինվորին

 

 

 

 

21.12.2016թ

 

 

 

 

137  աշ,  60.1%

Ամանորի կապակցությամբ աշակերտները շնորհավորեցին և քաջալերեցին հայոց բանակի զինվորներին:
Համայնքի բնակիչները օգտվում են հաստատության սպորտդահլիճից, ինտերնետից, գրադարանից և այլ հնարավորություններից
Նկարագրել, թե հաստատության ինչպիսիծառայություններիցև ինչ նպատակով են օգտվում համայնքի բնակիչները,հաճախականությունը Հաճախականությունը՝ ամսեկան կամ տարեկան կտրվածքով Բնակիչների թիվը Մեկնաբանություն
1.
Հաստատությունը և տեղական ՀԿ-ները համատեղ իրականացնում են կրթական ծրագրեր
Նկարագրել կրթական ծրագրերը, որոնք իրականացնում են հաստատությունը և ՀԿ-ները համատեղ Ծրագրի տևողությունը Կազմակերպու

թյունը

Մասնակիցների թիվը
1. <<Չումբո>> ՀԿ     1 օր Հ.24 հիմն դպրոց 11 ծնող
2.   ԿենտրոնիՈստիկանությանՎետերաններիՀԿ-իհետմասնակցությունՀՀանկախության 25 ամյակիննվիրվածգեղանկարչականաշխատանքներիցուցահանդեսին  

10.11.2016թ

Ավ.Իսահակյանի անվան  գրադարան  

4աշակերտ,պարգևատրվել են  1-ին կարգի  պատվոգրով:

 

 

 

Դպրոցիգործունեությանբարելավմանկարևորագույնգործոնէդպրոց-համայնքհամագործակցությունը,որը մեծապես նպաստումէայսօրվա դպրոցի առջև ծառացած  շատ   խնդիրերիլուծմանը:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 31 . ՈՒԹՀՎ վերլուծության

ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ

1.Դպրոցի վարչական կազմում են վարչական  աշխատանքի երկարամյա փորձ ունեցող մանկավարժներ,ովքեր բովանդակային հարցերի  նկատմամբ չափազանց պահանջկոտ լինելով հանդերձ, չեն խանգարում ուսուցիչներին:

   Վարչական կազմը տիրապետում է թիմային աշխատանք կազմակերպելու հմտություններին:

2.Նպատակային աշխատանք  է  տարվում ՝ ուսուցիչներին մոտիվացնելու առումով:

3.Համագործակցությունը   համայնքի,  աշակերտների   ընտանիքների հետ,  սոցալապեսանապահով  և ընտանիքում այլ խնդիրներ ունեցող   աշակերտների բացահայտումը  և համակարգված աշխատանքը՝  խնդիրները  հնարավորինս  լուծելու  ուղղությամբ:

4. Տարվա ընթացքում նոր՝  կարատեի(վճարովի) և թատերական  (անվճար)   խմբակների  բացումը:Դպրոցում  գործել է նաև  վճարովի   երկարօրյա   խումբ:

5.Դպրոցի  բյուջեի  ճիշտ պլանավորումը՝  հին պարտքերը  հետ բերելը  և նոր ,դպրոցի համար շահավետ պայմանագրերի կնքումը

 

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1.Անվտանգ ուսումնական միջավայրի ապահովում

2.զարգացնել ՏՀՏ-ները

3.լեզուների խորացված ուսուցում

4.մասնագիտական կողմնորոշման  հետ կապված  արտադասարանական պահանջարկ  ունեցող խմբակների ստեղծում(գորգագործություն,նկարչություն,

մակրամե,խոհարարություն, փայտի փորագրություն),որը   կօգնի   սովորողների մեջ սերմանել    մշտական ինքնակատարելագործման  գիտակցում և  ձգտում  նպատակին  հասնելու  համար:

 

ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ

1. Աշխատակազմի՝ տարանջատելով վարչական, ուսումնաօժանդակ և ուսուցչական կազմը

·         Լիարժեք չէ կրթության ժամանակակից    մեթոդների   և տեխնոլոգիաների   կիրառումը, երբեմն   ավագ  սերնդի ուսուցիչները  դժվար են ընդունում նորարարությունները:

2.Սովորողների

·         Առարկայական  օլիմպիադաների մասնակցության արդյունավետությունը   ցածր  է, աշակերտների նկատվում է մոտիվացիայի բացակայություն,անտարբերություն

3. Ծնողների, համայնքի, կառավարման խորհուրդի, այլ մարմինների

·         Ծնողական համայնքին չի հաջողվում գտնել հովանավորներ, ֆինանսական միջոցներ՝դպրոցի սոցիալապես    անապահով   աշակերտներին աջակցելու,

կրթական միջավայրը բարելավելու համար

·         Ծնողների արտագնա աշխատանքը

·         Նոր նախաձեռնություններ հանդես բերելու կարողությունների, համապատասխան հմտությունների   պակասը

4.ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Դպրոցում  բավարար չեն

·         Լաբորատորիաների հագեցվածությունը

·         Համակարգչային  դասասենյակի  կահավորումը

·         Սպորտային  դահլիճն  ունի նոր սպորտային  գույքի կարիք:

 

 

 

 

 

 

ԴՊՐՈՑԻՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԵՆ

·         Դպրոցական   շենքի հիմնովին վերանորոգում,որը  կլուծի նաև դպրոցական    շենքի    ներքին մակերեսի   ռացիոնալ  բաշխման  և  սանիտարական նորմերին համապատասխան  դասասենյակներ  ունենալու խնդիրը:

·         Դպրոցն ունի դպրոցական նոր գույքի անհրաժեշտություն,սակայն աշակերտ թվով պայմանավորված դպրոցի սուղ բյուջեն հնարավորություն չի  տալիս նոր գույք ձեռք բերել:

·             Էլեկտրոնային գրատախտակ

·            Տեսացրիչ

·            Օտար լեզուների լինգաֆոնային կաբինետ

5. Նոր նախաձեռնություններ

·         Դպրոցի կայքի վերաթողարկում

·         Ներդրողների  ներգրավում

·         Ժամանակակից  ՏՀՏ կենտրոնի ստեղծում

 

6. Հաղորդակցություն, համագործակցություն

·         Համագործակցությունայլ երկրների դպրոցների  հետ

·         Օտար լեզուների ոչ բավարար իմացություն

 

7. Բյուջե, ֆինանսներ

·        Աշակերտների   թվի   նվազում ,

 արդյունքում ՝  դպրոցի փոքր  բյուջեի

·         Բյուջեի  մեծ  մասը բաժին է ընկնում աշխատավարձի   ֆոնդին և հնարավորություն չի տալիս նոր գույք ձեռք բերել:

·         Ֆինանսական  այլ  աղբյուրները բավարար  չեն 

 

ՎՏԱՆԳՆԵՐ

1.Երկրի սոցիալական վիճակի վատթարացման արդյունքում   կրթությանը հատկացվող   ֆինանսական  միջոցները բավարար չեն:

2.Դպրոցը գտնվում է  փողոցին մոտ և  չունի վերգետնյա անցում:Դպրոց բերող ճանապարհները /մայթերը/ փակ են:

3.Արտագաղթի    պատճառով  աշակերտների     թվի   նվազում:

4.Սովորողների մոտ մոտիվացիայի

բացակայությունը ,անտարբերությունը

5.Խաղաղության    և անվտանգության  համար մտահոգությունը

 

   

 

Եզրակացություն:      Դպրոցը կոչված է աշխատելու,ապահովելու ուսման որակ,            լրացնելու չունեցածը,   ամենասուղ    պայմաններում   անգամ ստեղծելու հնարավորություններ   ,երբեք   չկորցնելու   լավատեսությունը:

 

 

 

Աղյուսակ 33.

Հարցման բազմություն Ընտրանքի չափը` հարցվողների թիվը
339 222 ծնող  և  117 աշակերտ

 

 

 Հանձնաժողովի  կազմ ՝

 

  նախագահ           Գ.Ն.Մարտիրոսյան

  անդամներ          Կ.Ռ.Չիբուխչյան

                             Լ.Մ.Համբարձումյան 

                             Ս.Գ.Թադևոսյան

                             Գ.Մ.Սեդրակյան

                             Մ.Մ.Մկրտչյան          

posted by yerevan10 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2016-2017 ուստարի , ներքին գնահատում-ում